Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Sprostowanie aktów stanu cywilnego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi:

  • w aktach zbiorowych,

  • z innymi aktami stanu cywilnego,

  • z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, uznanymi w państwie wystawienia jako akt stanu cywilnego,

  • z zagranicznymi dokumentami potwierdzającymi stan cywilny, wydanymi w państwie, który nie prowadzi rejestracji stanu cywilnego

oile stwierdzają one zdarzenia wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, podlega sprostowaniu przez kierownika USC, który ten akt sporządził.

Informacje uzupełniające

 • Wniosek może złożyć:

  • osoba, której akt dotyczy,

  • przedstawiciel ustawowy osoby, której akt dotyczy,

  • osoba, mająca interes prawny,

  • prokurator.

 • Indywidualna ocena przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów oraz ocena danych zawartych w aktach stanu cywilnego należy do kierownika USC.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki.

Sprostowanie następuje w formie czynności materialno-technicznej po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz po analizie danych zawartych w aktach stanu cywilnego, będących podstawą sprostowania.

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego

 • Łódź, al. Piłsudskiego 100

 • Łódź, ul. Pabianicka 2

Warunkiem osobistego załatwienia sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi jest wyznaczenie terminu wizyty za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl.
Otrzymana wiadomość SMS/e-mail potwierdza skuteczne zarezerwowanie wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata skarbowa wnoszona przy składaniu wniosku o sprostowanie – po dokonaniu czynności wydany zostaje odpis zupełny aktu 39 zł

Numer konta do wniesienia opłaty: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Podanie
  • osobiście
  • korespondencyjnie
  • elektronicznie - podania przesłanego w postaci elektronicznej (art. 63§3a kpa)
   • opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
   • przez ePUAP - elektroniczną skrzynkę podawczą UMŁ znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUA (UWAGA! Podanie złożone w formie elektronicznej bez dokumentów oryginalnych będzie zawierało braki formalne).za pośrednictwem konsulaza pośrednictwem pełnomocnika (Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł, chyba że udzielone zostanie m.in. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu (...), zgodnie z tabelą opłat skarbowych – część IV załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.)
Szablon dokumentu
Formularz
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty
 • Dokumenty zagraniczne będące podstawą sprostowania
 • Lub materiały archiwalne z archiwów państwowych w postaci uwierzytelnionego odpisu, wypisu lub reprodukcji uwierzytelnionej z tych materiałów

W przypadku polskich aktów stanu cywilnego, Wnioskodawca wskazuje, w których urzędach stanu cywilnego w kraju znajdują się wcześniejsze akty dla osoby, której akt ma zostać sprostowany, a także gdzie znajdują się akty stanu cywilnego jej wstępnych.

 • W zależności od aktu, który ma być sprostowany podstawę sprostowania stanowić mogą odpowiednie akty stanu cywilnego sporządzone na terenie RP według poniższych wskazówek:
  • akt małżeństwa rodziców (dotyczy sprostowania aktu urodzenia)
  • akt urodzenia żony (dotyczy sprostowania aktu małżeństwa)
  • akt urodzenia męża (dotyczy sprostowania aktu małżeństwa)
  • akt małżeństwa (dotyczy sprostowania aktu zgonu)
  • akt urodzenia osoby zmarłej (dotyczy sprostowania aktu zgonu)

Akty stanu cywilnego cudzoziemców sporządzone przed 1 marca 2015 r. mogą zostać sprostowane na podstawie:

 • dokumentu podróży
 • Innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz.U. 2020, poz.463),

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. 2020, poz.256).

Tryb odwoławczy

Wojewoda Łódzki, za pośrednictwem kierownika USC w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Dotyczy decyzji odmownych.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Urząd Stanu Cywilnego