Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Rozwiązanie i likwidacja stowarzyszenia zwykłego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

Stowarzyszenie zwykłe, które zakończyło działalność poprzez osiągnięcie swoich celów, wyczerpanie środków finansowych lub w wyniku braku woli członków do kontynuowania działalności powinno przeprowadzić proces jego likwidacji. Aby skutecznie przeprowadzić likwidację stowarzyszenia zwykłego należy zwołać Walne Zebranie Członków w celu podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i wyznaczeniu likwidatora, a także o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia (zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie).

Uwaga! W przypadku niewyznaczenia likwidatora zostaje nim przedstawiciel lub członkowie zarządu stowarzyszenia (vide art. 36 ust. 1 w zw. z art. 43 pkt 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

W celu wpisania do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi informacji o rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego i tym samym wszczęciu jego likwidacji wyznaczony likwidator powinien w ciągu 7 dni od daty podjęcia ww. uchwały dostarczyć organowi nadzorującemu:

 1. wniosek o zamieszczenie w ewidencji stowarzyszeń zwykłych zmienionych danych dotyczących ujawnienia w ewidencji daty rozwiązania stowarzyszenia zwykłego (wszczęcia likwidacji) oraz danych likwidatora,
 2. protokół z Walnego Zebrania Członków,
 3. uchwałę w przedmiocie rozwiązania stowarzyszenia zwykłego,
 4. listę obecności z ww. Walnego Zebrania Członków.

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

Za czynności likwidacyjne stowarzyszenia zwykłego odpowiedzialny jest wyznaczony na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków likwidator. Do zadań likwidatora należy:

 • sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.),
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego (np. na portalu organizacji pozarządowych ngo.pl),
 • ustalenie listy wierzycieli i dłużników,
 • wyegzekwowanie długów oraz zaspokojenie wierzycieli,
 • przeznaczenie pozostałego majątku stowarzyszenia na cele wskazane w Regulaminie lub w uchwale podjętej w tym zakresie (należy sporządzić protokół),
 • zawiadomienie banku prowadzącego obsługę stowarzyszenia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego oraz zamknięcie rachunku bankowego (w przypadku gdy stowarzyszenie posiadało konto bankowe),
 • sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – stan rachunkowy na koniec likwidacji,
 • sporządzenie protokołu przekazania dokumentów stowarzyszenia w celu ich archiwizacji;
 • sporządzenie sprawozdania z przebiegu procesu likwidacji,

Po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia:

 • zwołanie Walnego Zebrania Członków w celu podjęcia uchwały o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji oraz sprawozdania z przebiegu likwidacji,
 • złożenie wniosku do organu nadzorującego o wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych wraz:
  1. ze sprawozdaniem z przebiegu likwidacji stowarzyszenia,
  2. ze sprawozdaniem finansowym na dzień zakończenia likwidacji,
  3. z uchwałą Walnego Zebrania Członków o zakończeniu likwidacji stowarzyszenia i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z przebiegu procesu likwidacji wraz z listą obecności członków stowarzyszenia z tego Zebrania,
  4. z potwierdzeniem faktu podania przez likwidatora do publicznej wiadomości ogłoszenia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego,
 • zawiadomienie Urzędu Statystycznego oraz właściwego na siedzibę stowarzyszenia Urzędu Skarbowego po uzyskaniu od organu nadzorującego potwierdzenia o wykreśleniu stowarzyszenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Koszty likwidacji stowarzyszenia zwykłego pokrywane są z majątku stowarzyszenia.

Informacje uzupełniające

Ogłoszenie o wszczęciu likwidacji stowarzyszenia zwykłego można zamieścić w lokalnej prasie lub na bezpłatnym portalu dla organizacji pozarządowych NGO w dziale „Ogłoszenia” na stronie WWW: https://ogloszenia.ngo.pl/ lub na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi zwracając się uprzednio z pisemną prośbą do organu nadzoru o zamieszczenie ogłoszenia na tych tablicach.

Uwaga! Zwykle przyjmuje się zasadę, iż podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o wszczęciu likwidacji stowarzyszenia zwykłego winno być dostępne w okresie nie krótszym niż 30 dni.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 • do 7 dni od dnia wpływu wniosku o zamieszczenie w ewidencji stowarzyszeń zwykłych zmienionych danych dotyczących ujawnienia w ewidencji daty rozwiązania stowarzyszenia zwykłego (wszczęcia likwidacji) oraz danych likwidatora,
 • do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich
Zespół ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
II piętro, pok. 205

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Przykładowy wzór wniosku o zamieszczenie w ewidencji stowarzyszeń zwykłych zmienionych danych dotyczących ujawnienia w ewidencji daty rozwiązania stowarzyszenia zwykłego (wszczęcia likwidacji) oraz danych likwidatora
Szablon dokumentu
 • Przykładowy wzór protokołu z Walnego Zebrania Członków podczas, którego podjęto uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego i wyznaczeniu dla niego likwidatora
Szablon dokumentu
 • Przykładowy wzór uchwały Walnego Zebrania Członków o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia, powołaniu likwidatora oraz wyznaczeniu miejsca przechowywania dokumentów stowarzyszenia
Szablon dokumentu
 • Przykładowy wzór listy obecności z ww. Walnego Zebrania Członków
Szablon dokumentu
 • Przykładowy wzór ogłoszenia o rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego
Szablon dokumentu
 • Przykładowy wzór wniosku o wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644)

Tryb odwoławczy

W przypadku niedokonania przez organ nadzorujący wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub uzupełnienia jego braków przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Prasal Magdalena (09.06.2020 10:19)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (09.06.2020 10:25)