Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Dokumentowanie innych prac geologicznych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Przekazanie dokumentacji geologicznej następuje na wniosek.

Informacje uzupełniające

Organ po analizie złożonej dokumentacji:

 • sporządzi wezwanie, jeżeli złożona dokumentacja nie będzie spełniać wymogów formalnych lub znajdą się w nim braki merytoryczne (w wezwaniu zostanie podany termin usunięcia braków),

 • wyda zawiadomienie o przyjęciu dokumentacji bez zastrzeżeń.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oddział Ocen Oddziaływania na Środowisko
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
sekretariat pok. 42
pok. 64

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł

Numer konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016, z adnotacją: "za pełnomocnictwo"

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
 • Pełnomocnictwo (jeżeli strona występuje przez pełnomocnika)
 • Trzy egzemplarze dokumentacji geologicznej opracowanej w formie papierowej zgodnie z art. 88 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 868 – ze zmianami)
 • Trzy egzemplarze dokumentacji na elektronicznym nośniku danych
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. , poz. 256),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.),

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 868 – ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa