Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Zatwierdzanie projektu budowlanego odrębną decyzją, poprzedzającą wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
 2. Sprawę można załatwić osobiście lub za pełnomocnictwem.
 3. W imieniu osób fizycznych i prawnych oraz wspólnot mieszkaniowych oświadczenie o prawie do terenu na cele budowlane może wypełnić i podpisać pełnomocnik.
 4. Wniosek o wydanie decyzji zarówno w imieniu osób fizycznych, prawnych jak i wspólnot mieszkaniowych może podpisać pełnomocnik.

Informacje uzupełniające

Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

65 dni.

Do określonego wyżej terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kpa).

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Architektoniczno-Budowlany I - V
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, bud. F, pok. 046

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej:

Zatwierdzenie projektu budowlanego 47,00 zł.
Pełnomocnictwo 17,00 zł.

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany
Szablon dokumentu
 • Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Szablon dokumentu
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - jeśli jest wymagana - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
 • Specjalistyczne opinie, o których mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
 • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Uwaga!
W trakcie postępowania mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, określone w treści wniosku

Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 462),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.),
 • inne rozporządzenia i normy, stosownie do zakresu i tematyki opracowania projektowego.

Tryb odwoławczy

Wojewoda Łódzki za pośrednictwem, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Urbanistyki i Architektury

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (26.06.2020 15:34)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (26.06.2020 15:37)