Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Zaświadczenie jest wydawane na wniosek osoby, której dotyczą udostępnione dane. Dopuszcza się wydanie zaświadczenia innej osobie, ale musi ona posiadać pełnomocnictwo do pobrania takiego zaświadczenia. Właściciel/zarządca budynku może otrzymać w formie zaświadczenia tylko informacje o ilości zameldowanych osób.

Informacje uzupełniające

 • Wymagane dokumenty:

  • Podanie o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców,

  • Dowód osobisty, lub paszport

  • W szczególnych przypadkach:

   • tytuł prawny do lokalu lub budynku (dotyczy: najemców, właścicieli, zarządców budynków),

   • pełnomocnictwo.

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia może zostać złożony za pośrednictwem platformy ePUAP.

 • Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

 • Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione kwalifikowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź podpisem potwierdzonym podpisem zaufanym w ePUAP.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich
Oddział Ewidencji Ludności

 • ul. Zachodnia 47,91-065 Łódź,II piętro, okienko 1, 2
 • al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, I piętro, pokój 102
 • ul. Krzemieniecka 2b, 94-030 Łódź,parter, stanowiska 1-4
 • al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź, parter,stanowiska 8-10

Oddział Koordynacji i udostępnienia Danych Osobowych
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
II piętro, pokój 229

Opłaty

Skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 zł
Skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł

Opłata jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy wpłacić w kasie urzędu lub bezgotówkowo na rachunek organu. Numer konta bankowego do wpłaty opłaty skarbowej:
GETIN NOBLE Bank S.A. 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Wpłat można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym, w dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Getin Noble Banku S.A., a także we wpłatomatach Getin Noble Banku S. A, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemienieckiej 2B, ul. Piotrkowskiej 110, al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Podanie o wydanie zaświadczenia
Szablon dokumentu
  • Załącznik 1

Formularz
  • Załącznik 2

Formularz
 • Dowód osobisty lub paszport
 • Pełnomocnictwo, jeżeli osoba działa przez pełnomocnika
 • Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej za zaświadczenie
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jeżeli nie podlega zwolnieniu z opłaty
 • W szczególnych przypadkach: tytuł prawny do lokalu lub budynku (dotyczy: najemców, właścicieli, zarządców budynków)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397),

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści służy zażalenie do Wojewody Łódzkiego. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi. Informacja o takiej możliwości jest zawarta w pouczeniu, w postanowieniu.

W piśmie należy powołać się na numer postanowienia, na które osoba składa zażalenie.

W celu wniesienia zażalenia należy dostarczyć:

 1. Zażalenie na postanowienie.

 2. Inne dokumenty przewidziane odrębnymi przepisami prawa, niezbędne do skutecznego wniesienia zażalenia na postanowienie (np. pełnomocnictwo).

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Jagusiak Bogusława (03.07.2020 12:11)

Informację zmodyfikował(a): Jagusiak Bogusława (03.07.2020 12:16)