Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Łodzi

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Ogólne informacje dotyczące skarg i wniosków

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

O tym, czy pismo jest skargą lub wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, przez e-PUAP, a także ustnie do protokołu.

Wymogi formalne

Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres skarżącego/wnioskodawcy.

Skargi i wnioski, które nie zawierają wyżej wymienionych danych pozostawia się bez rozpoznania.

Informacje uzupełniające

Skargi i wnioski wpływające do Urzędu Miasta Łodzi rejestrowane są w Centralnym Rejestrze Skarg, Wniosków i Petycji, prowadzonym w systemie EZD przez Oddział ds. Skarg w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami.

W przypadku ponowienia skargi uznanej za bezzasadną, bez wskazania nowych okoliczności, stanowisko może być podtrzymane z adnotacją w aktach sprawy, bez zawiadamiania wnioskodawcy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc

posłowie, senatorowie i radni - 14 dni

Skargi i wnioski powinny być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego/wnioskodawcę.

W przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w wyżej wymienionym terminie, organ właściwy do ich załatwienia zobowiązany jest do zawiadomienia skarżącego, podając przyczynę zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Miejsce załatwienia

Przyjęcia interesantów w ramach skarg i wniosków odbywają się w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Oddział ds. Skarg
90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 153
pok. 208, 209, 217

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Skarga, wniosek
formularz elektroniczny (ePUAP) Formularz

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

druk do pobrania

Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46)
  • zarządzenie Nr 3488/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Łodzi oraz rozpatrywania petycji przez miejskie jednostki organizacyjne

Tryb odwoławczy

Postępowanie jednoinstancyjne

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami