Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wynajem pracowni twórczych (Wydział Kultury)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przydział pracowni twórczej następuje na podstawie Uchwały Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (z późn. zm.) - tekst jednolity: Uchwała Nr LVIII/1400/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 października 2017 r., Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2017, poz. 4450.

 2. Wnioski o wynajem pracowni, rozpatrywane są przez Komisję ds. Pracowni Twórczych. Komisja powoływana jest na okres kadencji Rady Miejskiej w Łodzi przez Prezydenta Miasta Łodzi na mocy Zarządzenia Nr 2585/VIII/19 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Pracowni Twórczych i ustalenia Regulaminu określającego tryb jej pracy oraz kryteria oceny wniosków o wynajem pracowni.

 3. Wnioski o wynajem pracowni twórczych należy składać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi - ul. Piotrkowska 102.
 4. Zakres remontu lokalu podany jest w jego charakterystyce. Kosztorys opracowuje Wydział Technicznej Obsługi Nieruchomości Zarządu Lokali Miejskich w oparciu o zasady kalkulacji stosowane przy zlecaniu robót. Nakłady konieczne obciążające wynajmującego, poniesione przez najemcę w czasie trwania najmu, podlegają rozliczeniu na warunkach ustalonych przez strony w odrębnej umowie o wykonanie robót. Wszelkie prace adaptacyjne, najemca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa regresu wobec wynajmującego. Znajdujące się w lokalu ruchomości bądź ulepszenia, jeżeli są pozostawione przez poprzedniego najemcę, mogą zostać objęte wzajemnymi rozliczeniami pomiędzy nowym, a dotychczasowym najemcą. Wartość ruchomości i ulepszeń nie będzie analizowana i podawana w charakterystyce lokalu.

 5. Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w przyznanym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu prac przez wynajmującego, a następnie zgody Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

 6. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi - tel. (42) 638-43-92 oraz Zarząd Lokali Miejskich, Wydział Lokali Użytkowych - tel. (42) 628-70-84.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Termin rozpatrywania wniosków zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r.(z późn. zm.) - tekst jednolity: Uchwała Nr LVIII/1400/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 października 2017 r., Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2017, poz. 4450 - jest nie dłuższy niż dwa miesiące.

Miejsce załatwienia

Wydział Kultury
Zespół ds. Mecenatu Kultury
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 102

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
 • Dane osobowe wnioskodawcy
 • Życiorys artystyczny z udokumentowanymi dokonaniami twórcy w ciągu ostatnich pięciu lat wraz z posiadanymi referencjami i rekomendacjami
 • Opis prowadzonej działalności twórczej
 • Oświadczenie o warunkach mieszkaniowych z podaniem tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
 • Oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku
 • Oświadczenie o nieposiadaniu pracowni twórczej na terenie Polski
 • Wskazanie lokalu
 • Oświadczenie o wyborze Łodzi, jako miejsce życia i twórczości
 • Kopia dyplomu ukończenia uczelni artystycznej lub dokument przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych lub kopia uprawnień do wykonywania zawodu, wydanych przez właściwy organ
 • W przypadku twórców nieprofesjonalnych, rekomendacja środowiska twórczego oraz oświadczenie, że wykonywana działalność stanowi podstawowe źródło utrzymania

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (z późn. zm.) - tekst jednolity: Uchwała Nr LVIII/1400/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 października 2017 r., Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2017, poz. 4450

 • zarządzenie Nr 2585/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Pracowni Twórczych i ustalenia Regulaminu określającego tryb jej pracy oraz kryteria oceny wniosków o wynajem pracowni

Tryb odwoławczy

Zgodny z uchwałą Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi(z późn. zm.) - tekst jednolity: Uchwała Nr LVIII/1400/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 października 2017 r., Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2017, poz. 4450.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Kultury

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44