Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Opłata skarbowa

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Przedmiot opłaty skarbowej

Opłacie skarbowej podlega:

 1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

  • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

  • wydanie zaświadczenia na wniosek,

  • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

 2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy.

Informacje uzupełniające

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
 • od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku,

 • od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,

 • od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,

 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej lub sądzie.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego.

Miejsce załatwienia

Opłatę skarbową należy wpłacać narachunek bankowyorganu zgodnie z właściwością miejscową:

 1. od dokonania czynności urzędowej, od wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję),

 2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Wydział Finansowy
Oddział ds. Opłaty Skarbowej
ul. Sienkiewicza 5
90-113 Łódź
pok.: 337, 338, 339

Telefony:
+ 48 (42) 638-57-80
+ 48 (42) 638-57-77
+ 48 (42) 638-53-30
+ 48 (42) 272-63-08

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
Getin Noble Bank S.A. 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN: PL 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Getin Noble Bank S.A.
Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK

Wpłat można dokonać przelewem lub osobiście w każdym urzędzie pocztowym albo dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Getin Noble Banku mieszczących się w siedzibach Urzędu Miasta Łodzi:

ul. Zachodnia 47
ul. Krzemieniecka 2b
ul. Sienkiewicza 5
ul. Piotrkowska 110 – ŁCKzM (wejście od pasażu Schillera)
al. Piłsudskiego 100
al. Politechniki 32
oraz w pozostałych oddziałach GETIN NOBLE BANKU S.A. wyszczególnionych na stronie internetowej www.getinbank.pl.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy