Opłata skarbowa

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Przedmiot opłaty skarbowej

Opłacie skarbowej podlega:

 1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

  • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

  • wydanie zaświadczenia na wniosek,

  • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

 2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
 • od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku,
 • od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
 • od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej lub sądzie.

Informacje uzupełniające

Niniejsza procedura wskazuje podmiot i przedmiot opłaty skarbowej, moment powstania obowiązku oraz właściwość miejscową organów podatkowych zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, oraz wskazuje numeru rachunku bankowego właściwego do dokonywania opłat skarbowych; natomiast postępowania, których opłaty dotyczą, mają miejsce w różnych organach administracji publicznej i sądach na terenie miasta Łodzi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W zależności od sprawy, której dotyczy opłata

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Zespół ds. Opłaty Skarbowej
ul. Sienkiewicza 5
90-113 Łódź
pok.: 337, 339

Telefony:
+ 48 (42) 638-57-80
+ 48 (42) 638-57-77
+ 48 (42) 638-53-30

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:

(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)

Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy

ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:

IBAN: PL 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Kod BIC (Swift) PKOPPLPW

Wpłat można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym urzędzie pocztowym lub w dowolnym banku.

Bez prowizji bankowej opłaty można wnosić w oddziałach Banku Pekao SA (al. Kościuszki 63, ul. Aleksandrowska 38, ul. Sacharowa 10/12, ul. Sienkiewicza 85/87, ul. Piotrkowska 76, ul. Piotrkowska 288, al. Wyszyńskiego 63, ul. Kurczaki 12g, al. Grzegorza Palki 5, ul. Łagiewnicka 118 oraz w siedzibach Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji UMŁ (ul. Smugowa 26a) i Wydziału Finansowego UMŁ (ul. Sienkiewicza 5).), jak również w jego Opłatomatach, które są dostępne w następujących lokalizacjach:

 • przy ul. Sienkiewicza 5 (Wydział Finansowy UMŁ)
 • przy ul. Smugowej 26a (Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji UMŁ)
 • przy ul. Zachodniej 47 (Wydział Księgowości UMŁ)
 • przy ul. Piotrkowskiej 110 (pasaż im. Schillera)
 • przy al. Piłsudskiego 100 (Urząd Stanu Cywilnego)

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej składana w sprawie, której dotyczy opłata

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania

Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy