Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Przyznanie świadczenia „Za życiem”

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Aby ustalić prawo do jednorazowego świadczenia w ramach programu „Za życiem” należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
 2. Wnioski można składać:
  1. w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w Punktach Obsługi Świadczeniobiorców:
   • ul. Urzędnicza 45
   • ul. Piotrkowska 153
   • al. Politechniki 32
   • al. Piłsudskiego 100
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego
  3. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego emp@tia:
   https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
 3. Po złożeniu wniosku prowadzone jest postępowanie administracyjne celem ustalenia prawa do świadczenia „Za życiem”.
  1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku lub braku wymaganych dokumentów, organ wzywa stronę w celu uzupełnienia wniosku.
  2. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 4. Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym, w sprawie złożonego wniosku zostanie wydana decyzja administracyjna orzekająca o przyznaniu bądź odmowie przyznania prawa do świadczenia „Za życiem”.
 5. W przypadku przyznania prawa do świadczenia „Za życiem”, świadczenie będzie wypłacone w terminie określonym w decyzji.

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Świadczenie przysługuje jednorazowo w wysokości 4 000,00 zł na jedno dziecko, bez względu na dochód rodziny.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Od kiedy przysługuje świadczenie

Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Kryteria przyznania

Jednorazowe świadczenie przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)
  • opiekunowi prawnemu dziecka.

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Warunek pozostawania pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

  • osoba wnioskująca nie jest świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej lub osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji − w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie pełne utrzymanie;
  • na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Ustalenie prawa do świadczenia „Za życiem” oraz wypłata następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Miejsce załatwienia

Wnioski przyjmowane są w Punktach Obsługi Świadczeniobiorców:

 • ul. Urzędnicza 45
 • ul. Piotrkowska 153
 • al. Politechniki 32
 • al. Piłsudskiego 100

Postępowanie administracyjne w zakresie ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia „Za życiem” prowadzone jest w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, w Wydziale Świadczeń Rodzinnych ul. Urzędnicza 45.

Telefoniczna informacja Call Center: +48 (42) 638-59-69

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Za życiem”
Szablon dokumentu
Przykład
 • Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii
 • Zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu zawierające terminy udzielenia świadczeń zdrowotnych w każdym trymestrze ciąży

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za Życiem’’ (Dz. U. z 2020 r., poz. 1329)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. z 2016 r., poz. 2234)
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, ul. Urzędnicza 45, 91-304 Łódź.

Realizator

Jednostka

Centrum Świadczeń Socjalnych

Komórka

Wydział Obsługi Świadczeniobiorców