Opłata skarbowa - zwrot

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Opłata skarbowa podlega zwrotowi:
 1. od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej,

 2. od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

 3. gdy została uiszczona nienależnie lub w wysokości wyższej niż należna (stwierdzenie nadpłaty).

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek strony.

Stroną w postępowaniu o zwrot/stwierdzenie nadpłaty opłaty skarbowej jest podmiot figurujący na dowodzie zapłaty opłaty skarbowej.

Strona może działać przez pełnomocnika (art. 138 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), jednakże zwrot opłaty skarbowej nastąpi na rzecz podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej. Do wniosku pełnomocnik dołącza pełnomocnictwo (formularz PPS-1) wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej od jego złożenia.

Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa).

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej winien być podpisany przez osobę, która dokonała zapłaty opłaty skarbowej, tj. przez osobę fizyczną we własnym imieniu, a w przypadku osób prawnych podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania zgodnie z KRS lub pełnomocnika.

Informacje uzupełniające

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej powinien zawierać:
 1. dane osobowe wnioskodawcy, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna należy podać PESEL, w przypadku osoby prawnej podać NIP,

 2. kwotę zwrotu,

 3. określenie czynności urzędowej, której nie dokonano lub zaświadczenia, zezwolenia(pozwolenia, koncesji), których nie wydano,

 4. nazwę organu lub innego podmiotu, do którego złożono wniosek o dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

 5. informację dotyczącą formy zwrotu opłaty skarbowej tj. na rachunek bankowy wnioskodawcy lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez wnioskodawcę (kwota zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszt przekazu pocztowego),

 6. załączniki:

  • oryginał dowodu zapłaty, a w przypadku jego braku wskazać miejsce jego złożenia,

  • dokumenty potwierdzające słuszność żądania.

W przypadku złożenia wniosku o zwrot opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii, we wniosku należy oświadczyć, że przedmiotowa wpłata wraz z pełnomocnictwem (wskazać mocodawcę, pełnomocnika lub sprawę) nie została i nie zostanie złożona w organach administracji publicznej w sprawach z zakresu administracji publicznej i sądach w postępowaniu sądowym na terenie Miasta Łódź.

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi:
 • po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty,

 • od faktycznego złożenia pełnomocnictwa, prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sytuacji np. negatywnego rozpatrzenia wniosku, wycofania wniosku itp. Nie ma znaczenia wynik sprawy, w której zostało faktycznie złożone pełnomocnictwo, musi jedynie istnieć sprawa z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Termin załatwienia sprawy to 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku lub 2 miesiące w szczególnie skomplikowanej sprawie.

Załatwienie sprawy może się wydłużyć, gdyż organ podatkowy wzywa organ, do którego wniesiono wniosek o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) do potwierdzenia zasadności wnioskowanego zwrotu.

Zwrot opłaty skarbowej następuje po uprzednim wydaniu decyzji określającej wysokość zwrotu lub decyzji stwierdzającej nadpłatę.

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Zespół ds. Opłaty Skarbowej
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
pok.: 337, 338, 339

Telefony:
+48 (42) 638-57-80
+48 (42) 638-53-30
+48 (42) 638-57-77

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
Getin Noble Bank S.A.
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN: PL 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Getin Noble Bank S.A.
Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK

Wpłat można dokonać przelewem lub osobiście w każdym urzędzie pocztowym albo dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych w oddziałach Getin Noble Banku mieszczących się w siedzibach Urzędu Miasta Łodzi:
ul. Zachodnia 47
ul. Krzemieniecka 2b
ul. Sienkiewicza 5
ul. Piotrkowska 110 (wejście odpasażu Schillera)
al. Piłsudskiego 100
al. Politechniki 32

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
Szablon dokumentu
Formularz
 • PPS-1 – pełnomocnictwo szczególne
Szablon dokumentu
 • PPD-1 – pełnomocnictwo do doręczeń
Szablon dokumentu
 • PPO-1 – pełnomocnictwo ogólne
Szablon dokumentu
 • Oryginał bądź uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej
 • Dokument potwierdzający zasadność żądania np. kopia dokumentu potwierdzającego niewykonanie czynności urzędowej, niewydania zaświadczenia lub niewydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) m.in. decyzje odmowne, umarzajace itp.
 • Dokument potwierdzający zasadność żądania np. wszystkie dowody wpłaty opłaty skarbowej, jeżeli w tej samej sprawie dokonano wpłaty wielokrotnie, nie tylko na rachunek bankowy UMŁ

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji wydanej przez organ I instancji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy