Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Udzielanie poradnictwa specjalistycznego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

  • konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
  • pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego.

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Konsultacje psychologiczno- pedagogiczne dla rodzin odbywają się w siedzibie Wydziałów Pracy Środowiskowej i organizacji pozarządowych, w sytuacjach szczególnie uzasadnionych działania podejmowane są w miejscu zamieszkania rodziny.

Dodatkowe wyjaśnienia

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Załatwienie sprawy odbywa się:

  • bez zbędnej zwłoki.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
90-012 Łódź,
ul. Kilińskiego 102/102a

I Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16
tel.: +48 (42) 207 14 50; fax: +48 (42) 207 14 51
e-mail: 1wps@mops.lodz.pl

II Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 30
tel.: +48 (42) 677 15 50; +48 (42) 677-15-53 (faks: wew. 31)
e-mail: 2wps@mops.lodz.pl

III Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Będzińska 5
tel.: +48 (42) 684 44 81; fax: +48 (42) 681 61 07
e-mail: 3wps@mops.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • W zależności od indywidualnej sytuacji rodziny

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dział II Wspieranie rodziny)
  • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 46)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Komórka

Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi