Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Podatek od nieruchomości – naliczenie (osoby fizyczne)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Podatek od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy).

   • Deklaracje obowiązujące od 01.07.2019 r.

    • IN-1-„Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”,

    • ZIN-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”,

    • ZIN-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”,

    • ZIN-3 „Dane pozostałych podatników”.

   • Deklaracje obowiązujące do 30.06.2019 r.

    • IN-1 „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości”,

    • ZN-1/A „Dane o nieruchomościach”,

    • ZN-1/B „Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości”.

 2. Dokumenty składa się w formie papierowej lub elektronicznej w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. Ustawowe terminy płatności zobowiązania podatkowego: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada lub 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje uzupełniające

Podatnicy podatku od nieruchomości

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

 • użytkownikami wieczystymi gruntów,

 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmioty opodatkowania:

budynki lub ich części:

 • obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

 • budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami.

Podstawa opodatkowania:

dla gruntów:

 • podstawą opodatkowania jest powierzchnia, jaka figuruje w Ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi – ul. Traugutta 21/23;

dla budynków:

 • podstawą opodatkowania jest powierzchnia użytkowa budynku lub jego części mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Kondygnacje o wysokości 1,40 m–2,20 m zalicza się w 50%, a jeżeli wysokość jest niższa niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się,

dla budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

 • podstawą opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli od budowli nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawą opodatkowania jest jej wartość rynkowa określona przez podatnika.

Powstanie obowiązku podatkowego:

 • Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Natomiast obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 • Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

 • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Zgłoszenie obowiązku podatkowego

Osoby fizyczne:

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np.: umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy).

  • Deklaracje obowiązujące od 01.07.2019 r.

   • IN-1-„Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”,

   • ZIN-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”,

   • ZIN-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”,

   • ZIN-3 „Dane pozostałych podatników”.

  • Deklaracje obowiązujące do 30.06.2019 r.

   • IN-1 „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości”,

   • ZN-1/A „Dane o nieruchomościach”,

   • ZN-1/B „Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości”.

Deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika. Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika z obowiązku podpisania deklaracji.

 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (UPL-1P) oraz zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).

 • Wzory pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji (UPL-1P) oraz zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 333).

 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego
90–113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
IV piętro

 • Dzielnica Łódź - Bałuty
  pok.: 423, 425, 426
  mieszkania - tel.: +48 (42) 638-50-18 , +48 (42) 638-50-48 , +48 (42) 638-51-84
  nieruchomości - tel.: +48 (42) 638-50-38 , +48 (42) 638-50-39
 • Dzielnica Łódź - Górna
  pok.: 406, 407, 408
  mieszkania - tel.: +48 (42) 638-56-66 , +48 (42) 638-56-61 , +48 (42) 638-56-64
  nieruchomości - tel.: +48 (42) 272-63-57 , +48 (42) 638-53-75
 • Dzielnica Łódź - Polesie
  pok.: 413, 411
  tel.: +48 (42) 638-52-26 , +48 (42) 638-52-65
 • Dzielnica Łódź - Śródmieście
  pok.: 417
  tel.: +48 (42) 638-57-68
 • Dzielnica Łódź - Widzew
  pok.: 435, 436
  tel.: +48 (42) 638-53-71, +48 (42) 638-53-90

Pobieranie i składanie wniosków, deklaracji, dokumentów możliwe również w:

 • Łódź - Bałuty, ul. Zachodnia 47
  Pobieranie - parter, Informacja, pok.: 10
  Składanie - parter, Kancelaria, pok.: 12
 • Łódź - Górna, al. Politechniki 32
  Pobieranie - parter, Informacja
  Składanie - parter, Kancelaria, pok. 005
 • Łódź - Polesie, ul. Krzemieniecka 2B
  Pobieranie - parter, Informacja
  Składanie - I piętro, Kancelaria, pok.: 116
 • Łódź - Śródmieście, ul. Piotrkowska 153
  Pobieranie - parter, Informacja lub pok.: 220
  Składanie - II piętro, Kancelaria, pok.: 203
 • Łódź - Widzew, al. Piłsudskiego 100
  Pobieranie - parter, Informacja, pok.: 17
  Składanie - parter, Kancelaria, pok.: 18
 • Wydział Finansowy
  90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
  Pobieranie i składanie – parter, Kancelaria, pok.: 004

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Opłata skarbowa:

Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wnosimy na numer konta:GETIN Noble Bank SA w Łodzi 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

Podatek należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji podatkowej dla danej nieruchomości.

W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego podatek należy wpłacać na niżej podany numer konta:
Bałuty: Getin Bank S.A. 90 1560 0013 2025 0000 0084 0010
Górna: Getin Bank S.A. 11 1560 0013 2026 0000 0097 0004
Polesie: Getin Bank S.A. 42 1560 0013 2011 0000 0101 0063
Widzew: Getin Bank S.A. 15 1560 0013 2025 0000 0127 0003
Śródmieście: Getin Bank S.A. 43 1560 0013 2025 0000 0114 0004

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy)

  W przypadku przesyłania ww. dokumentów za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (e-PUAP), oprócz przesłania poniżej wskazanych formularzy, należy wybrać pismo ogólne do podmiotu publicznego i załączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości.
Formularz

Dokumenty obowiązujące od 01.07.2019 r. oraz w każdym następnym roku podatkowym

 • IN-1-„Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”
Szablon dokumentu
Formularz
 • ZIN-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”
Szablon dokumentu
 • ZIN-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”
Szablon dokumentu
 • ZIN-3 „Dane pozostałych podatników”
Szablon dokumentu
Dokumenty obowiązujące do 30.06.2019 r.
 • IN-1 „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości”
Szablon dokumentu
Formularz
 • ZN-1/A „Dane o nieruchomościach”
Szablon dokumentu
 • ZN-1/B „Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości”
Szablon dokumentu
 • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - jeśli dotyczy

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Podstawa prawna obowiązująca od 01.07.2019

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2020 r., poz. 1325)

 • uchwała Nr XXXI/1028/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5712)

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104)

Podstawa prawna obowiązująca do 30.06.2019 r.

 • uchwała Nr XXXVII/962/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5166),

 • uchwała Nr XLV/1178/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 2336),

 • uchwała Nr LX/1590/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4887),

 • uchwała Nr I/28/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 6580),

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r. poz. 562).

Tryb odwoławczy

Organ odwoławczy – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Oddziału Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy