Podatek od nieruchomości – naliczenie (osoby fizyczne)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Podatek od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy).
  • Deklaracje obowiązujące od 01.07.2019 r.
   • IN-1-„Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”,
   • ZIN-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”,
   • ZIN-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”,
   • ZIN-3 „Dane pozostałych podatników”.
  • Deklaracje obowiązujące do 30.06.2019 r.
   • IN-1 „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości”,
   • ZN-1/A „Dane o nieruchomościach”,
   • ZN-1/B „Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości”.

Dokumenty składa się w formie papierowej lub elektronicznej w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. Ustawowe terminy płatności zobowiązania podatkowego: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada lub 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje uzupełniające

Podatnicy podatku od nieruchomości

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Przedmioty opodatkowania:

budynki lub ich części:

 • obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
 • budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami.
Podstawa opodatkowania:

dla gruntów:

 • podstawą opodatkowania jest powierzchnia, jaka figuruje w Ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi – ul. Traugutta 21/23;

dla budynków:

 • podstawą opodatkowania jest powierzchnia użytkowa budynku lub jego części mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Kondygnacje o wysokości 1,40 m–2,20 m zalicza się w 50%, a jeżeli wysokość jest niższa niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się,

dla budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

 • podstawą opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli od budowli nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawą opodatkowania jest jej wartość rynkowa określona przez podatnika.

Powstanie obowiązku podatkowego:

 • Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Natomiast obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 • Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

 • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Zgłoszenie obowiązku podatkowego

Osoby fizyczne:

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np.: umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy).
  • Deklaracje obowiązujące od 01.07.2019 r.
   • IN-1-„Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”,
   • ZIN-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”,
   • ZIN-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”
   • ZIN-3 „Dane pozostałych podatników”.
  • Deklaracje obowiązujące do 30.06.2019 r.
   • IN-1 „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości”,
   • ZN-1/A „Dane o nieruchomościach”,
   • ZN-1/B „Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości”.

Deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika. Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika z obowiązku podpisania deklaracji.
 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (UPL-1P) oraz zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).
 • Wzory pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji (UPL-1P) oraz zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 333).
 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego
90–113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
IV piętro

 • Dzielnica Łódź - Bałuty
  pok.: 423, 425, 426
  mieszkania - tel.: +48 (42) 638-50-18 , +48 (42) 638-50-48 , +48 (42) 638-51-84
  nieruchomości - tel.: +48 (42) 638-50-38 , +48 (42) 638-50-39

 • Dzielnica Łódź - Górna
  pok.: 406, 407, 408
  mieszkania - tel.: +48 (42) 638-56-66 , +48 (42) 638-56-61 , +48 (42) 638-56-64
  nieruchomości - tel.: +48 (42) 272-63-57 , +48 (42) 638-53-75

 • Dzielnica Łódź - Polesie
  pok.: 413, 411
  tel.: +48 (42) 638-52-26 , +48 (42) 638-52-65

 • Dzielnica Łódź - Śródmieście
  pok.: 417
  tel.: +48 (42) 638-57-68

 • Dzielnica Łódź - Widzew
  pok.: 435, 436
  tel.: +48 (42) 638-53-71, +48 (42) 638-53-76

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wnosimy na numer konta:Getin Noble Bank SA w Łodzi 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

Podatek należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji podatkowej dla danej nieruchomości.

W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego podatek należy wpłacać na niżej podany numer konta:
Bałuty: Getin Bank S.A. 90 1560 0013 2025 0000 0084 0010
Górna: Getin Bank S.A. 11 1560 0013 2026 0000 0097 0004
Polesie: Getin Bank S.A. 42 1560 0013 2011 0000 0101 0063
Widzew: Getin Bank S.A. 15 1560 0013 2025 0000 0127 0003
Śródmieście: Getin Bank S.A. 43 1560 0013 2025 0000 0114 0004

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy)

  W przypadku przesyłania ww. dokumentów za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (e-PUAP), oprócz przesłania poniżej wskazanych formularzy, należy wybrać pismo ogólne do podmiotu publicznego i załączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości.

formularz elektroniczny (ePUAP)

Formularz

Dokumenty obowiązujące od 01.07.2019 r. oraz w każdym następnym roku podatkowym

 • IN-1-„Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”

druk do pobrania

Szablon dokumentu

formularz elektroniczny (ePUAP)

Formularz
 • ZIN-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”

druk do pobrania

Szablon dokumentu
 • ZIN-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”

druk do pobrania

Szablon dokumentu
 • ZIN-3 „Dane pozostałych podatników”

druk do pobrania

Szablon dokumentu
Dokumenty obowiązujące do 30.06.2019 r.
 • IN-1 „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości”

druk do pobrania

Szablon dokumentu

formularz elektroniczny (ePUAP)

Formularz
 • ZN-1/A „Dane o nieruchomościach”

druk do pobrania

Szablon dokumentu
 • ZN-1/B „Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości”

druk do pobrania

Szablon dokumentu
 • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - jeśli dotyczy

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania

Szablon dokumentu
 • Zmiana danych osobowych lub adresowych w sprawach podatkowych

formularz elektroniczny (ePUAP)

Formularz

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Podstawa prawna obowiązująca od 01.07.2019

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2020 r., poz. 1235)

 • uchwała Nr XXXI/1028/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5712)

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104)

Podstawa prawna obowiązująca do 30.06.2019 r.

 • uchwała Nr XXXVII/962/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5166),

 • uchwała Nr XLV/1178/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 2336),

 • uchwała Nr LX/1590/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4887),

 • uchwała Nr I/28/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 6580),

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r. poz. 562).

Tryb odwoławczy

Organ odwoławczy – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wydziału Finansowego UMŁ.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy