Podatek leśny - naliczenie (osoby fizyczne)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów leśnych (np. akt własności, umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy).

   • Deklaracje obowiązujące od 01.07.2019 r.

    • IL-1-„Informacja o lasach”,

    • ZIL-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”,

    • ZIL-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”,

    • ZIL-3 „Dane pozostałych podatników”.

   • Deklaracje obowiązujące do 30.06.2019 r.

    • druk IL-1 „Informacja w sprawie podatku leśnego”

    • druk ZL-1/A „Dane o nieruchomościach leśnych”,

    • druk ZL-1/B „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym”.

 2. Dokumenty składa się w formie papierowej lub elektronicznie w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

 3. Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów leśnych.

 4. Ustawowe terminy płatności zobowiązania podatkowego: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada lub 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje uzupełniające

 • Deklaracja na podatek leśny może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika. Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika z obowiązku podpisania deklaracji.

 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (UPL-1P) oraz zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).

 • Wzory pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji (UPL-1P) oraz zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 333).

 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego
90–113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
pok.: 433

Telefony:
+48 (42) 638-50-29
+48 (42) 638-56-62
+48 (42) 638-56-65

Dokumenty można składać również w następujących siedzibach Urzędu Miasta Łodzi:

ul. Zachodnia 47, pok.: 12 (Kancelaria)
al. Politechniki 32, pok.: 005 (Kancelaria)
ul. Krzemieniecka 2B, pok.: 116 (Kancelaria)
ul. Piotrkowska 153, pok.: 203 (Kancelaria)
al. Piłsudskiego 100, pok.: 18 (Kancelaria)
ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Opłata skarbowa:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wnosimy na numer konta:Getin Noble Bank SA w Łodzi 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Podatek należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji podatkowej dla danej nieruchomości.

W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego podatek należy wpłacać na niżej podany numer konta:
Bałuty: Getin Bank S.A. 90 1560 0013 2025 0000 0084 0010
Górna: Getin Bank S.A. 11 1560 0013 2026 0000 0097 0004
Polesie: Getin Bank S.A. 42 1560 0013 2011 0000 0101 0063
Widzew: Getin Bank S.A. 15 1560 0013 2025 0000 0127 0003
Śródmieście: Getin Bank S.A. 43 1560 0013 2025 0000 0114 0004

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów leśnych (np. akt własności, umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów)

  W przypadku przesyłania ww. dokumentów za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (e-PUAP), oprócz przesłania poniżej wskazanych formularzy, należy wybrać pismo ogólne do podmiotu publicznego i załączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości.
Formularz

Dokumenty obowiązujące od 01.07.2019 r. oraz w każdym następnym roku podatkowym

 • IL-1-„Informacja o lasach”
Szablon dokumentu
Formularz
 • ZIL-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”
Szablon dokumentu
 • ZIL-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”
Szablon dokumentu
 • ZIL-3 „Dane pozostałych podatników”
Szablon dokumentu

Dokumenty obowiązujące do 30.06.2019 r.

 • IL-1 „Informacja w sprawie podatku leśnego”
Szablon dokumentu
Formularz
 • ZL-1/A „Dane o nieruchomościach leśnych”
Szablon dokumentu
 • ZL-1/B „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym"
Szablon dokumentu
 • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - jeśli dotyczy

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu
 • Zmiana danych osobowych lub adresowych w sprawach podatkowych
Formularz

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Podstawa prawna obowiązująca od 01.07.2019 r.

 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U z 2019 r., poz. 888)
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2019 r., poz. 900)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U z 2019 r., poz. 1126)

Podstawa prawna obowiązująca do 30.06.2019 r.

 • uchwała Nr XXXVII/962/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów, formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

 • uchwała Nr I/28/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 6580)

Tryb odwoławczy

Organ odwoławczy – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Oddziału Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego Wydziału Finansowego.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy