Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Sporządzanie aktów małżeństw

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi uprzejmie informuje, że od dnia 22 kwietnia br. sukcesywnie dopuszczona będzie osobista obecność interesantów w USC w sprawach:

 • związanych z zawarciem małżeństwa,
 • dotyczących uznania ojcostwa dziecka,
 • złożenia oświadczenia o powrocie małżonka rozwiedzionego, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.

Sprawy te załatwiane będą po uprzednim umówieniu wizyty w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 100.

Wizyty umawiane będą:

 • w sprawach związanych z UZNANIEM OJCOSTWA telefonicznie pod numerem +48 (42) 638-50-95,
 • w sprawach dotyczących ŚLUBÓW telefonicznie pod numerem +48 (42) 638-50-97,
 • w sprawach dotyczących złożenia oświadczeń o POWROCIE DO NAZWISKA – telefonicznie pod numerem - +48 (42) 638-54-94.

Urząd Stanu Cywilnego w Łodzi w siedzibie przy ul. Pabianickiej 2 jest wyłączony z bezpośredniej obsługi interesantów.


Urząd Stanu Cywilnego w Łodzi informuje, że zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2020 roku wsprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku zwystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1758 z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 17 października 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 5329/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 października 2020 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Łodzi w czasie uroczystości ślubnych, oprócz obsługi, w sali ślubów może znajdować się jednocześnie:

 • w siedzibie przy ul. Pabianickiej 2 - 10 osób,
 • w siedzibie przy al. Piłsudskiego 100 - 10 osób.

Do tej liczby nie wlicza się:

 • dzieci do 13 roku życia,
 • osoby towarzyszące gościom z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nie mogącym poruszać się samodzielnie.

Obecni zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.


 1. Sporządzanie aktów małżeństw cywilnych i konkordatowych.

 2. Przyjmowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi.

 3. Wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego.

 4. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

Informacje uzupełniające

 • Konieczne jest osobiste stawiennictwo nupturientów, którzy składają zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed wybranym przez siebie kierownikiem USC.

 • Składanie dokumentów do ślubu – od 6 miesięcy do 1 miesiąca przed planowaną datą ślubu cywilnego.

 • Zaświadczenie wydane przez wybranego kierownika USC do zawarcia ślubu wyznaniowego jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia.

 • Ślub poza lokalem – po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem USC. Miejsce zawarcia małżeństwa musi zapewnić zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo obecnych.

 • Kierownik może dokonać wcześniejszej oceny miejsca wskazanego przez nupturientów i podjąć decyzję o możliwości przeprowadzenia ceremonii.

Uwaga!

 • Wszystkie dokumenty zagraniczne muszą być przetłumaczone na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 • Obcokrajowiec nie posługujący się językiem polskim dokumenty do ślubu i oświadczenia woli o zawarciu związku małżeńskiego składa w obecności tłumacza przysięgłego. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Cywilne - sporządzenie aktu następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu, w którym kierownik USC przyjął oświadczenia.

Konkordatowe - najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu otrzymania zaświadczenia od duchownego, przed którym zostały złożone oświadczenia.

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego:

 • Łódź, al. Piłsudskiego 100
 • Łódź, ul. Pabianicka 2


Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł
Opłata za wydanie zaświadczenia:
 • do ślubu za granicą
 • o stanie cywilnym
38 zł
Opłata za ślub poza lokalem 1000 zł

Opłatę za sporządzenie aktu małżeństwa wnosi się na konto właściwego USC, który będzie sporządzał akt małżeństwa.

Konto do wniesienia opłaty dla Urzędu Stanu Cywilnego UMŁ: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dodatkowa opłata za ślub poza lokalem 1 000,00 zł
Konto: GETIN NOBLE BANK S.A. w Łodzi 13 1560 0013 2026 0000 0026 0025

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Dowody osobiste osób mających zawrzeć związek małżeński
​Wskazanie, w których urzędach stanu cywilnego zostały sporządzone:
 • Akty urodzenia osób zamierzających zawrzeć związek małżeński
 • Akt małżeństwa z adnotacja o rozwodzie (dotyczy osób rozwiedzionych)
 • Akt zgonu byłego małżonka (dotyczy wdowy lub wdowca)
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce jest obowiązany:

Przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
 • Złożyć odpis aktu urodzenia
 • Jeśli jest rozwiedziony(a) lub wdowiec(a) złożyć dokument potwierdzający ten fakt
 • Złożyć zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo). Jeżeli otrzymanie w/w dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.Dz.U 2020, poz.463),

 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.Dz.U 2019, poz.2086 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Urząd Stanu Cywilnego

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44