Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawarcie małżeństwa

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego (ślub cywilny)

  Należy umówić się na wizytę w urzędzie, w trakcie której ustalony zostanie termin i miejsce ślubu, po złożeniu koniecznych oświadczeń i dokumentów.

  Ślub może mieć miejsce:

  • w siedzibie USC przy al. Piłsudskiego 100

  • w siedzibie USC przy ul. Pabianickiej 2

  • poza siedzibą USC – w wybranym przez Państwa miejscu na terenie Łodzi

 2. Zawarcie małżeństwa przed duchownym – ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnoprawnymi (ślub konkordatowy)

  Należy umówić się na wizytę w urzędzie, w trakcie której złożone będą konieczne dokumenty i oświadczenia, w efekcie czego wydane zostanie zaświadczenie (zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa), które należy dostarczyć do kościoła.

 3. Zawarcie małżeństwa za granicą

  Należy umówić się na wizytę w urzędzie, w trakcie której złożone będą konieczne dokumenty i oświadczenia, w efekcie czego wydane zostanie zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą. Szczegóły –procedura Wydawanie zaświadczeń – Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą.

Informacje uzupełniające

Konieczne jest osobista wizyta obojga przyszłych małżonków, którzy składają oświadczenia o tym, że nie istnieją między nimi przeszkody małżeńskie.

Oświadczenia te mogą być złożone przed w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w kraju, bądź przed polskim konsulem za granicą, minimum na 1 miesiąc a maksimum na 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu.

Zaświadczenie do kościoła wydawane w celu zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi (ślub konkordatowy) ważne jest 6 miesięcy od daty wystawienia.

Ślub poza lokalem urzędu stanu cywilnego może mieć miejsce po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem USC, za dodatkową opłatą w wysokości 1000 zł. Miejsce zawarcia małżeństwa musi zapewnić zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo obecnych. Przed podjęciem decyzji o możliwości udzielenia ślubu we wskazanym miejscu, kierownik USC może dokonać oceny miejsca uroczystości, by stwierdzić, czy zapewnia ono bezpieczeństwo uczestników i godną oprawę ceremonii.

Jeżeli związek małżeński zamierza zawrzeć cudzoziemiec nie posługujący się językiem polskim, powinien on składać oświadczenia w obecności tłumacza przysięgłego. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do narzeczonych. Składane do ślubu dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Uwaga!

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów ustanawiającym ograniczenia w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta sprawy dotyczące zawarcia małżeństwa załatwiane są w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 100 po umówieniu się na wizytę za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl. Ewentualnych informacji można zasięgnąć pod nr telefonu +48 (42) 638-54-39.

W czasie uroczystości ślubnych w Urzędzie Stanu Cywilnego – oprócz obsługi - może znajdować się jednocześnie8 osób.

Do tej liczbynie wlicza się:

 • dziecka do 13 roku życia,
 • osoby towarzyszącej uczestnikowi ceremonii posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności lub nie mogącemu poruszać się samodzielnie,
 • osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, które okażą zaświadczenie na tę okoliczność.

Przybywający do Urzędu zobowiązani są do zakrywania ust i nosa. Obowiązek ten nie dotyczy Państwa Młodych podczas ceremonii zawierania małżeństwa.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Sporządzenie aktu po ślubie cywilnym następuje w następnym dniu roboczym.

Sporządzenie aktu po ślubie konkordatowym następuje niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia z kościoła (Duchowny ma obowiązek przekazać (osobiście, korespondencyjnie) stosowne zaświadczenia przed upływem 5 dni od dnia ślubu).

Pierwszy odpis aktu małżeństwa po zawarciu związku małżeńskiego wydawany jest nowożeńcom bezpłatnie.

Uwaga!

Odpisy aktu małżeństwa dotyczące ślubów zawartych na terenie Łodzi do dnia 15.05.2021 r. zostały wysyłane na podany adres korespondencyjny. Po odbiór aktów potwierdzających zawarcie małżeństwa po tym terminie zapraszamy do USC przy al. Piłsudskiego 100 osobiście, od śr. do pt., w godz. 10:00 – 15:00.

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego
Łódź, al. Piłsudskiego 100

Warunkiem osobistego załatwienia sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi jest wyznaczenie terminu wizyty za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl.
Otrzymana wiadomość SMS/e-mail potwierdza skuteczne zarezerwowanie wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Uwaga!Urząd Stanu Cywilnego w Łodzi w siedzibie przy ul. Pabianickiej 2 jest wyłączony z bezpośredniej obsługi interesantów.

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł
Opłata za wydanie zaświadczenia:
 • do ślubu za granicą
 • o stanie cywilnym
38 zł
Opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza lokalem 1000 zł

Opłatę za sporządzenie aktu małżeństwa wnosi się na konto urzędu stanu cywilnego, który będzie sporządzał akt małżeństwa (urzędu miejsca ślubu!).

Konto do wniesienia opłaty dla Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Konto do wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 1000 zł za ślub poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi:13 1560 0013 2026 0000 0026 0025

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć małżeństwo (dowody osobiste, paszporty)
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa

Cudzoziemcy zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce obowiązani są:

 • Przedstawić paszport
 • Złożyć odpis aktu urodzenia
 • Złożyć zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo).
  Jeżeli otrzymanie w/w dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, na wniosek cudzoziemca polski sąd może go zwolnić od złożenia tego dokumentu.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U 2020, poz. 463)

 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U 2020, poz. 1359)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Urząd Stanu Cywilnego