Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wydanie dowodu osobistego osobie pełnoletniej

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia.
 2. Informacje o e-dowodzie
 3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w siedzibie organu dowolnej gminy.
 4. Wniosek składa się osobiście w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.
 5. W przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie urzędu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku i odbiór dowodu w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.
 6. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
 7. Dowód osobisty wydawany jest nieodpłatnie.
 8. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.Uwaga! Jeżeli składając wniosek w postaci elektronicznej za pośrednictwem ePUAP nie zostanie wskazany urząd, w którym ma nastąpić odbiór dowodu lub na wypełnionym samodzielnie elektronicznym formularzu wniosku nie zostanie wskazany adres do korespondencji, dowód osobisty odbiera się w Oddziale Dowodów Osobistych w lokalizacji przy al. Piłsudskiego 100.
 9. W przypadku osoby chorej, niepełnosprawnej, od której wniosek na dowód był przyjmowany w miejscu pobytu, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania czynności jego odbioru.Pełnomocnika można również ustanowić w przypadku, kiedy wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w organie gminy, a wnioskodawca nie może odebrać osobiście dowodu osobistego z uwagi na chorobę, niepełnosprawność lub inną niedającą się pokonać przeszkodę, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.
  Okoliczności te, jak również data ich powstania, powinny zostać przynajmniej uprawdopodobnione, np. poprzez okazanie do wglądu dokumentu medycznego wskazującego na chorobę lub niepełnosprawność (np. zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności).
 10. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty jest obowiązana przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty.Przy odbiorze dokumentu jego posiadacz ustala 4-cyfrowy PIN1 do certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz 6-cyfrowy PIN2 jeśli wnioskował o certyfikat podpisu osobistego. Ustalenie kodów PIN jest dobrowolne i może zostać dokonane przy odbiorze dowodu lub w późniejszym terminie w dowolnym urzędzie. Ponadto posiadacz dowodu otrzymuje kod odblokowujący PUK, który można odebrać przy odbiorze dowodu lub w terminie późniejszym tylko w urzędzie, w którym złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 11. Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Pod tym adresem można sprawdzić czy dowód osobisty jest gotowy do odebrania:https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy
 12. Dowód osobisty podlega wymianie w przypadku:
  • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym - wniosek należy złożyć niezwłocznie,
  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - wniosek należy złożyć niezwłocznie,
  • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stopniu utrudniającym ustalenie tożsamości osoby - wniosek należy złożyć niezwłocznie
  • upływu terminu ważności dowodu osobistego - wniosek należy złożyć nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego.
  • unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym,
  • żądania wymiany dowodu osobistego:
   1. na dowód osobisty z warstwą elektroniczną,
   2. w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,
  • braku możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego, ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego.
  • przedstawienia przez posiadacza dowodu osobistego organowi gminy potwierdzenia złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego, albo przedstawienia dokumentu potwierdzającego wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ, albo przedstawienia decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.Uwaga! Zmiana adresu miejsca zamieszkania posiadacza dowodu osobistego wydanego przed dniem 01.03.2015 r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.
 13. Dowód osobisty podlega unieważnieniu m.in.:
  • z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia, a takżez dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego,
  • z chwilą zgłoszenia utraty lub uszkodzenia przez usługę elektroniczną udostępnioną przez ministra właściwego do spraw informatyzacji,
  • z dniem utraty obywatelstwa polskiego,
  • po upływie 4 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę, licząc od daty zaistnienia zmiany,
  • z dniem upływu ważności dowodu osobistego,
  • z dniem unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym,
  • z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego,
  • z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

Informacje uzupełniające

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składany w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.
 • Formularz elektroniczny jest dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP – https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/dokumenty-tozsamosci/uzyskaj-dowod-osobisty1lub na stronie – https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-wniosek-o-dowod#scenariusz-przez-internet
 • Fotografia załączana do wniosku powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku na papierze fotograficznym lub na papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.Tu sprawdzisz jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu:https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu
 • Osoba składająca wniosek o wydanie dowodu osobistego otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku zawierające przewidywaną datę odbioru dowodu osobistego odpowiednio w formie papierowej albo elektronicznej.
 • Osoba pełnoletnia składająca wniosek o wydanie dowodu osobistego może wyrazić zgodę na przekazanie do rejestru danych kontaktowych imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz numeru telefonu komórkowego i /lub adresu e-mail. Rejestr ma na celu usprawnienie komunikacji na linii administracja publiczna - obywatel.
 • Karze ograniczenia wolności albo karze grzywny podlega każdy kto:
  • uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,
  • zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,
  • nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wniosek w postaci papierowej składa się osobiście w jednej z lokalizacji Oddziału Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich po wcześniejszym internetowym zarezerwowaniu wizyty: wizyty.uml.lodz.pl (wybierając zakładkę UM Łódź/Wydział Spraw Obywatelskich,następnie Oddział i lokalizację, w której ma być wykonana rezerwacja, a później właściwąusługę oraz wolny termin i godzinę:

ul. Zachodnia 47, II piętro,
al. Politechniki 32, parter,
ul. Krzemieniecka 2B, parter, sala obsługi,
al. Piłsudskiego 100, parter, sala obsługi,
ul. Piotrkowska 110, parter, stanowisko 1, 2 -Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (wejście od al. Schillera).

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego w ePUAP
Szablon dokumentu
Formularz
Przykład
 • Jedna aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, o dobrej ostrości oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do druku.
  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 426). Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 • Do wniosku składanego w postaci dokumentu elektronicznego załącza się plik z fotografią o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm spełniającą ww. wymogi
 • Do wniosku składanego w formie elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. W takim przypadku przy odbiorze dowodu składa się oryginały tych dokumentów.
 • Dowód osobisty do okazania w przypadku jego wymiany, dokument podróży w przypadku nabycia obywatelstwa, ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość w przypadku utraty dowodu osobistego.
 • W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych we wniosku lub niezgodności dotyczącej obywatelstwa na żądanie organu gminy, do wniosku dołącza się skrócony odpis polskiego aktu urodzenia lub dokument poświadczający obywatelstwo polskie

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 816),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 31),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. poz. 400).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich