Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych posiadacza dowodu osobistego

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Posiadacz dowodu osobistego, który powiadomił organ uprawniony do prowadzenia dochodzeń (prokuratura, policja) o nieuprawnionym wykorzystaniu jego danych osobowych może zgłosić osobiście ten fakt w urzędzie gminy w celu unieważnienia dowodu osobistego.

 2. Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych dokonuje się w formie pisemnej w dowolnym organie gminy lub w formie dokumentu elektronicznego przekazanego do organu gminy, który wydał dowód osobisty.

 3. Za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun prawny, kurator lub pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności.

 4. Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

Informacje uzupełniające

 • Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Formularz elektroniczny dla osoby zgłaszającej nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych dowodu jest dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP –
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-nieuprawnione-wykorzystanie-danych-osobowych-dziecka-lub-innej-osoby-kradziez-tozsamosci--uniewaznij-dowod

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

Formularz elektroniczny dla osoby zgłaszającej nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych dziecka lub podopiecznego jest dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP –
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-nieuprawnione-wykorzystanie-danych-osobowych-dziecka-lub-innej-osoby-kradziez-tozsamosci--uniewaznij-dowod

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Wniosek w formie pisemnej można złożyć w jednej z lokalizacji Oddziału Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich:

 • ul. Zachodnia 47, II piętro, okienko 3, 4,

 • al. Politechniki 32 I piętro, pok. 101,

 • ul. Krzemieniecka 2b, parter, stanowisko 8 - 9,

 • al. Piłsudskiego 100, parter, stanowisko 5 - 6,

 • Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera), parter, stanowisko 1, 2.

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
Szablon dokumentu
 • Potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia (prokuratura, policja) o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego lub dokumentu potwierdzającego wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ (w przypadku dokumentu elektronicznego – jego odwzorowanie cyfrowe) albo
 • Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzająca naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego (w przypadku dokumentu elektronicznego – jego odwzorowanie cyfrowe)
 • Orzeczenie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora – w przypadku zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych podopiecznego (do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego – jego odwzorowanie cyfrowe)
 • Pełnomocnictwo szczególne – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego – jego odwzorowanie cyfrowe)
 • Dowód osobisty osoby, której zgłoszenie dotyczy
 • Dowód osobisty lub ważny paszport pełnomocnika

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 31).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44