Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Nadanie cech identyfikacyjnych na nadwoziu i podwoziu (ramie) oraz wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi dotyczące sprawy są przyjmowane w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.00 – 16.00, we wtorki 9.00 – 17.00.

 2. Sprawa załatwiana jest po uprzednim złożeniu podania w sekretariacie Wydziału pok. B.5 I piętro lub na wyznaczonym danego dnia stanowisku bezpośredniej obsługi.

 3. Starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu:

  • zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako "SAM",

  • w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeracji fabrycznej,

  • odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,

  • nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,

  • w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu,

  • w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy,

  • zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.

 4. Okoliczności, o których mowa w pkt 6 i 7, powinny być stwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a ustawy Prawo o ruchu drogowym; opinia powinna wskazywać pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania.

 5. Organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje, w drodze decyzji, zgodę na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej, zwanej dalej „tabliczką zastępczą”, w przypadku:

  • braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej,

  • utraty aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie określenia cech identyfikacyjnych pojazdu.

Informacje uzupełniające

Działając przez pełnomocnika, osoba upoważniona powinna przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W dniu złożenia wniosku lub 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego, do dwóch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Miejsce załatwienia

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Oddział Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
I piętro, pok. B5

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

17,00 zł (opłata skarbowa)

Decyzja o skierowaniu na nadanie cech identyfikacyjnych lub wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej

10,00 zł (opłata skarbowa)

Opłaty można wnieść:

 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) bezpośrednio w kasie Getin Noble Bank S. A. w siedzibie Wydziału,

 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi (prowizja 2 zł.),

 • przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. w Łodzi.

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016 - ze wskazaniem numeru sprawy lub cechy identyfikacyjnej pojazdu.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Pisemny wniosek o skierowanie na nadanie cech identyfikacyjnych lub wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej
Szablon dokumentu
 • Dokument (dokumenty) potwierdzający konieczność nadania cech identyfikacyjnych lub wykonania i umieszczenia tabliczki znamionowej zastępczej
 • Dowód osobisty, w stosunku do osób prawnych - wypis z rejestru handlowego (sądowego) i numer REGON
 • Dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC do wglądu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018.2096 j.t.)

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110. j.t.)

 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2018.473 j.t.)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 j.t.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355j.t.,z póżn.zm.)

 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r.. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.2015.776 j.t.z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022 j.t.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2019.2130 j.t.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U.2011.236.1401)

Tryb odwoławczy

Odwołanie, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do organu drugiej instancji, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Łódź ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów