Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Generowanie profilu kandydata na kierowcę

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem przed przystąpieniem do szkolenia, składa organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie, dokumenty, na podstawie których generowany jest profil kandydata na kierowcę.

 2. Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi o wydanie prawa jazdy (wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę) rozpatrywane są przy stanowiskach do bezpośredniej obsługi (I piętro), w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ.

 3. Warunkiem złożenia wniosku

  • Wyznaczenie wizyty za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl/qmaticwebbooking/- (grupa sprawy - P), w przypadku odbioru wygenerowanego wcześniej PKK (grupa sprawy - T)
  • Pobranie biletu z automatu biletowego znajdującego się na I piętrze nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy. W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.
  • Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.

   W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz umówieniu ponownej wizyty przez Internet.
 4. Złożenie wniosku w formie tradycyjnej wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.

 5. Złożenie wniosku w formie tradycyjnej o wydanie prawa jazdy możliwe jest również po zalogowaniu się na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemu Pojazd i Kierowca PWPW(https://www.esp.pwpw.pl).

 6. Do wniosku złożonego za pośrednictwem ESP PiK osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy dołącza:

  • elektroniczne kopie (skany) dokumentów wymagane przepisami prawa
  • elektroniczną kopię (skan) wzoru podpisu.

   Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową.

 7. Wypełniony formularz wniosku elektronicznego opatruje się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 8. Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie: https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help

 9. Po otrzymaniu wymaganych dokumentów urzędnik generuje profil kandydata na kierowcę. Informację o wygenerowaniu profilu z podaniem jego numeru przekazuje się osobie, której profil ten dotyczyuwzględniając sposób, w jaki został złożony wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem.

 10. W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w zależności od ich rodzaju, wzywa do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Nieusunięcie braków formalnych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Informacje uzupełniające

 • Profil kandydata na kierowcę generuje się także w przypadkach:

  • osoby ubiegającej się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym

  • osoby posiadającej prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów, a ubiegającej się o prawo jazdy bez ograniczenia

  • osoby, która nie uzyskała pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, a jej dokumenty zostały przekazane przez ośrodek egzaminowania do właściwego organu wydającego uprawnienia do kierowania pojazdami

  • osoby, która ukończyła szkolenie na starych zasadach, nigdy nie przystępowała do egzaminu i jest w posiadaniu dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia.

 • Osoba składająca wniosek elektroniczny, odbierając prawo jazdy osobiście, dostarcza do organu, do którego złożyła wniosek:

  • oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane, oraz

  • oryginały zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy – jeżeli są wymagane.

 • Prawo jazdy osoby składającej wniosek elektroniczny nie może być przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

 • Osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy składa oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami, w myśl którego prawo jazdy jest wydawane osobie, która m.in. uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:

  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:

   • ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo

   • z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo

    przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo

  • przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo

  • przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.”.

 • Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa odpowiednio w art. 8 lub art. 9, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest:
  1) uczeń szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodzie:

  a) dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, lub

  b) realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo”;

  2) słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym

  - może rozpocząć szkolenie wraz z rozpoczęciem nauki odpowiednio w tej szkole lub na tym kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

14 lat:

 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM

16 lat:

 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T

18 lat:

 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
 • dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C i C+E – dotyczy żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A – dotyczy funkcjonariuszy kierujących pojazdami, Policji oraz Straży Granicznej
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C i C+E – dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

19 lat:

 • dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D - dotyczy żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C – dotyczy funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej orazSłużby Ochrony Państwa

20 lat:

 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2

21 lat:

 • dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E
 • dla tramwaju
 • dla kolejki turystycznej
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D – dotyczy funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej orazSłużbyOchrony Państwa
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D i D+E –dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D i D+E- dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km

23 lata:

 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D i D+E – dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

24 lata:

 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A — jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D i D+E

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Sprawa załatwiana jest w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów przez Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce załatwienia

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Oddział Praw Jazdy
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem
  Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie na jednej kartce w orientacji poziomej na całej powierzchni strony. Strona 1 zawierać powinna część: A, B, C, H wniosku, strona 2: D, E, F, G wniosku
Szablon dokumentu
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – dotyczy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E i pozwolenia na kierowanie tramwajem
 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,

  • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

  • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

  • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna - jeżeli o prawo jazdy ubiega się osoba, która nie ukończyła 18 lat
Szablon dokumentu
 • Kserokopia posiadanego prawa jazdy (o ile dotyczy)
 • Dokument tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport do wglądu)

Cudzoziemiec dołącza ponadto do wniosku:

 • Oryginał i kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
 • Zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy

Do wglądu:

 • Zaświadczenie potwierdzające spełnienie obowiązku meldunkowego nałożonego na cudzoziemców ustawą z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • rozporządzenie Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania prawa jazdy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów ul. Smugowa 26a i 30/32 w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów