Rozwiązanie i likwidacja stowarzyszenia zwykłego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego:

Stowarzyszenie zwykłe, które zakończyło działalność poprzez osiągnięcie swoich celów, wyczerpanie środków finansowych lub w wyniku braku woli członków do kontynuowania działalności powinno przeprowadzić proces jego likwidacji. Aby skutecznie przeprowadzić likwidację stowarzyszenia zwykłego należy zwołać Walne Zebranie Członków w celu podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i wyznaczeniu likwidatora, a także o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia (zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie).

Uwaga! W przypadku niewyznaczenia likwidatora zostaje nim przedstawiciel lub członkowie zarządu stowarzyszenia (vide art. 36 ust. 1 w zw. z art. 43 pkt 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

W celu wpisania do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi informacji o rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego i tym samym wszczęciu jego likwidacji wyznaczony likwidator powinien w ciągu 7 dni od daty podjęcia ww. uchwały dostarczyć organowi nadzorującemu:

 1. wniosek o zamieszczenie w ewidencji stowarzyszeń zwykłych zmienionych danych dotyczących ujawnienia w ewidencji daty rozwiązania stowarzyszenia zwykłego (wszczęcia likwidacji) oraz danych likwidatora,
 2. protokół z Walnego Zebrania Członków,
 3. uchwałę w przedmiocie rozwiązania stowarzyszenia zwykłego,
 4. listę obecności z ww. Walnego Zebrania Członków.

Likwidacja stowarzyszenia zwykłego:

Za czynności likwidacyjne stowarzyszenia zwykłego odpowiedzialny jest wyznaczony na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków likwidator. Do zadań likwidatora należy:

 • sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.),
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego (np. na portalu organizacji pozarządowych ngo.pl),
 • ustalenie listy wierzycieli i dłużników,
 • wyegzekwowanie długów oraz zaspokojenie wierzycieli,
 • przeznaczenie pozostałego majątku stowarzyszenia na cele wskazane w Regulaminie lub w uchwale podjętej w tym zakresie (należy sporządzić protokół),
 • zawiadomienie banku prowadzącego obsługę stowarzyszenia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego oraz zamknięcie rachunku bankowego (w przypadku gdy stowarzyszenie posiadało konto bankowe),
 • sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – stan rachunkowy na koniec likwidacji,
 • sporządzenie protokołu przekazania dokumentów stowarzyszenia w celu ich archiwizacji;
 • sporządzenie sprawozdania z przebiegu procesu likwidacji,

Po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia:

 • zwołanie Walnego Zebrania Członków w celu podjęcia uchwały o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji oraz sprawozdania z przebiegu likwidacji,
 • złożenie wniosku do organu nadzorującego o wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych wraz:
  1. ze sprawozdaniem z przebiegu likwidacji stowarzyszenia,
  2. ze sprawozdaniem finansowym na dzień zakończenia likwidacji,
  3. z uchwałą Walnego Zebrania Członków o zakończeniu likwidacji stowarzyszenia i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z przebiegu procesu likwidacji wraz z listą obecności członków stowarzyszenia z tego Zebrania,
  4. z potwierdzeniem faktu podania przez likwidatora do publicznej wiadomości ogłoszenia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego,
 • zawiadomienie Urzędu Statystycznego oraz właściwego na siedzibę stowarzyszenia Urzędu Skarbowego po uzyskaniu od organu nadzorującego potwierdzenia o wykreśleniu stowarzyszenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Koszty likwidacji stowarzyszenia zwykłego pokrywane są z majątku stowarzyszenia.

Informacje uzupełniające

Ogłoszenie o wszczęciu likwidacji stowarzyszenia zwykłego można zamieścić w lokalnej prasie lub na bezpłatnym portalu dla organizacji pozarządowych NGO w dziale „Ogłoszenia” na stronie WWW: https://ogloszenia.ngo.pl/ lub na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi zwracając się uprzednio z pisemną prośbą do organu nadzoru o zamieszczenie ogłoszenia na tych tablicach.

Uwaga! Zwykle przyjmuje się zasadę, iż podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o wszczęciu likwidacji stowarzyszenia zwykłego winno być dostępne w okresie nie krótszym niż 30 dni.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 • do 7 dni od dnia wpływu wniosku o zamieszczenie w ewidencji stowarzyszeń zwykłych zmienionych danych dotyczących ujawnienia w ewidencji daty rozwiązania stowarzyszenia zwykłego (wszczęcia likwidacji) oraz danych likwidatora,
 • do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Miejsce załatwienia

Biuro Aktywności Miejskiej
Oddział ds. Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 115, III piętro, pok. 306

Telefoniczna informacjaUMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Przykładowy wzór wniosku o zamieszczenie w ewidencji stowarzyszeń zwykłych zmienionych danych dotyczących ujawnienia w ewidencji daty rozwiązania stowarzyszenia zwykłego (wszczęcia likwidacji) oraz danych likwidatora
Szablon dokumentu
 • Przykładowy wzór protokołu z Walnego Zebrania Członków podczas, którego podjęto uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego i wyznaczeniu dla niego likwidatora
Szablon dokumentu
 • Przykładowy wzór uchwały Walnego Zebrania Członków o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia, powołaniu likwidatora oraz wyznaczeniu miejsca przechowywania dokumentów stowarzyszenia
Szablon dokumentu
 • Przykładowy wzór listy obecności z ww. Walnego Zebrania Członków
Szablon dokumentu
 • Przykładowy wzór ogłoszenia o rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego
Szablon dokumentu
 • Przykładowy wzór wniosku o wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644)

Tryb odwoławczy

W przypadku niedokonania przez organ nadzorujący wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub uzupełnienia jego braków przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Aktywności Miejskiej