Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wnioski mieszkańców w sprawach z zakresu rejestracji i wyrejestrowania pojazdów rozpatrywane są w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, ul. Smugowa 26a i 30/32 w dniu przybycia do Wydziału, z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.30, a we wtorek do godziny 16.30.

 2. Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu (przycisk A lub U w przypadku umówionej wizyty) z „automatu biletowego”. Dotyczy to zarówno osób, które zgłosiły się bezpośrednio do Wydziału jak również osób, które zarezerwowały termin rozpatrzenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej – https://wizyty.uml.lodz.pl.

 3. Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest:

  • zgłoszenie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie,=

  • zgodność numeru PESEL/REGON wprowadzonego w momencie pobierania biletu z identyfikatorem właściciela pojazdu,

  • potwierdzenie wizyty umówionej przez Internet w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia.

   W przypadku niedotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.

 4. W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu poprzez pobranie z „automatu biletowego” kolejnego biletu lub umówienie wizyty przez Internet.

Informacje uzupełniające

 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

 • Tłumaczenie nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego ale tylko w zakresie oznaczenia kodów zastosowanych w dowodzie.Organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów.

 • W przypadku gdy dowód rejestracyjny składa się z dwóch części: części I i II, właściciel pojazdu powinien dołączyć do wniosku o rejestrację obie części dowodu rejestracyjnego. Jeżeli wnioskujący o rejestrację pojazdu nie dołączył części II dowodu rejestracyjnego, w szczególności w przypadku jej utraty, zagubienia lub zniszczenia, organ rejestrujący uznaje część I dowodu rejestracyjnego za wystarczającą do zarejestrowania po otrzymaniu pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia organu rejestrującego państwa członkowskiego, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany w innym państwie członkowskim – nie dotyczy Konfederacji Szwajcarskiej.

 • Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wystawionym przez organ państwa Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i terminie jego ważności, nie jest wymagane posiadane zaświadczenia (pojazd nie może być wyrejestrowany w państwie z którego był sprowadzony). Na terenie Rzeczypospolitej pojazd musi być poddany badaniu technicznemu dodatkowemu mimo ważnego badania okresowego celem określenia parametrów technicznych podlegających wpisaniu do polskiego dowodu rejestracyjnego. Badaniu technicznemu zawsze poddawane są sprowadzone taksówki osobowe, pojazdy uprzywilejowane, pojazdy z zamontowanym urządzeniem podlegającym dozorowi technicznemu np. z instalacją gazową, pojazdy przystosowane do ruchu lewostronnego.

 • W przypadku rejestracji pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściciel pojazdu, który sprowadził ten pojazd z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i dokonuje jego zbycia po sprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • w dowodzie własności pojazdu wystawionym dla nabywcy dokonuje adnotacji potwierdzającej datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo

  • dołącza do dowodu własności pojazdu wystawionego dla nabywcy oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 • Wniosek o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy może zostać złożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem: https://www.esp.pwpw.pl.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W dniu złożenia wniosku lub 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego, do dwóch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

Miejsce załatwienia

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Oddział Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Suma opłat:

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z kraju wspólnoty europejskiej

256 zł

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z kraju innego niż kraj wspólnoty europejskiej

256 zł

pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

17,00 zł

(opłata skarbowa)

dowód rejestracyjny

54,00 zł

komplet znaków legalizacyjnych

12,50 zł

nalepka kontrolna na szybę pojazdu

18,50 zł

karta pojazdu

75,00 zł

pozwolenie czasowe

13,50 zł

tablice rejestracyjne:

samochodowe

80,00 zł

motocyklowe

40,00 zł

motorowerowe

30,00 zł

indywidualne

1000,00 zł

zabytkowe:

samochodowe

100,00 zł

motocyklowe

50,00 zł

opłata ewidencyjna za wydanie:

dowodu rejestracyjnego

0,50 zł

nalepki kontrolnej

0,50 zł

karty pojazdu

0,50 zł

pozwolenia czasowego

0,50 zł

zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych

0,50 zł

Opłaty za rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy można wnieść:

 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) bezpośrednio w kasie Getin Noble Bank S. A. w siedzibie Wydziału,

 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi (prowizja 2 zł.),

 • przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr: 25 1560 0013 2030 5507 4000 0157 - (wskazując cechę identyfikacyjną pojazdu),

 • za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem: https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/platnosc-w-urzedzie.html

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nr Getin Noble Bank S.A.
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016 - ze wskazaniem numeru sprawy lub cechy identyfikacyjnej pojazdu.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z kraju wspólnoty europejskiej:

 • Wniosek o rejestrację
Szablon dokumentu
 • Dowód własności pojazdu (np. rachunek, faktura, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny itp.) przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego

  • W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestracje są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

  • Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu. W kopii dowodu własności informacja o cenie pojazdu może być przekreślona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie.

 • Dowód rejestracyjny przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego ale tylko w zakresie oznaczenia kodów zastosowanych w dowodzie. Organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów.
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu z uprawnionej stacji kontroli pojazdów, jeżeli jest wymagane
 • Tablice (tablica) rejestracyjne
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub

  • Dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy lub

  • Zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy lub

  • Oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu

  • Można dokonać czasowej rejestracji pomimo braku dokumentu potwierdzającego zapłatę lub brak obowiązku zapłaty akcyzy. Dokument ten powinien być złożony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Rejestracji dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni z możliwością przedłużenia o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

 • Uwaga – dotyczy opłaty recyklingowej
  W przypadku pojazdów wprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących uchylenia obowiązku załączania do wniosku o rejestrację dowodu opłaty recyklingowej (500 zł.) tj. do dnia 31 grudnia 2015 r. stosuje się dotychczasowe przepisy związane z tą opłatą.
 • Dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych) lub wypis z rejestru sądowego i nr REGON (dotyczy osób prawnych) Dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych) lub wypis z rejestru sądowego i nr REGON (dotyczy osób prawnych)
 • Pełnomocnictwo w formie pisemnej jeżeli właściciel pojazdu działa przez pełnomocnika

  • Działając przez pełnomocnika, osoba upoważniona powinna przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty

  • W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa nie jest pobierana opłata za pełnomocnictwo

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z kraju innego niż kraj wspólnoty europejskiej:

 • Wniosek o rejestrację
Szablon dokumentu
 • Dowód własności pojazdu (np. rachunek, faktura, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny itp.) przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • Dowód rejestracyjny pojazdu przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego lub

  • Inny dokument stwierdzający rejestracje pojazdu, wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w państwie pochodzenia

 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu z uprawnionej stacji kontroli pojazdów
 • Tablice (tablicę) rejestracyjne
 • Dowód odprawy celnej przywozowej

  • W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami może być zastąpiony adnotacją na dowodzie własności pojazdu, określająca datę i numer dokumentu, oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej)

  • Można dokonać czasowej rejestracji pomimo braku dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii i jest rejestrowany po raz pierwszy. Dokument ten powinien być złożony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Rejestracji dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni z możliwością przedłużenia o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

Uwaga – dotyczy opłaty recyklingowej

 • W przypadku pojazdów wprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących uchylenia obowiązku załączania do wniosku o rejestrację dowodu opłaty recyklingowej (500 zł.) tj. do dnia 31 grudnia 2015 r. stosuje się dotychczasowe przepisy związane z tą opłatą.

  • Oświadczenie wprowadzającego pojazd o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów (oświadczenie może być złożone na fakturze) jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy
 • Dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych) lub wypis z rejestru sądowego i nr REGON (dotyczy osób prawnych)

Kradzież, utrata, zagubienie dowodu rejestracyjnego:

 • Wtórnik dowodu rejestracyjnego wystawiony przez kraj właściwy do rejestracji pojazdu za granicą lub

  • Zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji

Pojazd sprowadzony bez tablic rejestracyjnych:

 • Oświadczenie złożone przez wnioskodawcę, o konieczności zwrotu tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony lub o sprowadzeniu bez tablic rejestracyjnych (może być złożone na wniosku o rejestrację)

Utrata, zagubienie tablic (tablicy) rejestracyjnych:

 • Stosowne oświadczenie o utracie, zgubieniu tablicy złożone przez właściciela/współwłaścicieli pojazdu

Kradzież tablic (tablicy) rejestracyjnych:

 • Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018.2096 j.t.,)

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110. j.t.)

 • ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji(Dz.U.2018.578 j.t)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019.1000 j.t.)

 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2018.473 j.t.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 j.t., z póżn.zm.,)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (DZ.U.2016.689 j.t.)

 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U.2019.1288)

 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.2015.776 j.t. z późn.zm.,)

 • rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U.2016.457 j.t.)

 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. 2016.1084 j.t.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2016.1088 j.t.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U.2014.451 j.t.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do organu drugiej instancji tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Łódź ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów