Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych jest złożenie wniosku wraz zkompletem wymaganych załączników. Wniosek należy złożyć wMiejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przy ul.Kilińskiego102/102a.

  Wniosek można złożyć również wysyłając dokumenty na adres MOPS w Łodzi 90-012, ul. Kilińskiego 102/102a.

 2. O pomoc może też wystąpić:

  • przedstawiciel ustawowy (np. rodzice - dla osób poniżej 18 lat),

  • opiekun prawny Wnioskodawcy,

  • inna osoba wskazana przez Wnioskodawcę na podstawie pełnomocnictwa notarialnego.

 3. Nabór wniosków realizowany jest w sposób ciągły.

 4. Po przyznaniu dofinansowania:

  • Należy przedstawić kosztorys na planowaną inwestycję zgodne z KNR, uwzględniający prace zgodne zzakresem określonym w notatce służbowej spisanej podczas wizji lokalnej w mieszkaniu Wnioskodawcy.

  • Do kosztorysu podpisanego przez Wnioskodawcę i Wykonawcę należy dołączyć:

   • zgodę administracji/właściciela budynku,

   • pozwolenie na budowę/zgłoszenie (jeśli jest wymagane),

   • zatwierdzony projekt techniczny (jeśli jest wymagany) lub szkic pomieszczenia łazienki, zwymiarami, z zaznaczeniem rozmieszczenia urządzeń sanitarnych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej zwymiarowanej (stan obecny i projektowany).

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Przedmiotem dofinansowania może być zakup urządzeń umożliwiających pokonywanie barier architektonicznych oraz wykonanie robót budowlanych i prac ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności o szerszym zakresie. Na przykład:

  • adaptacja łazienki i toalety,

  • likwidacja progów w mieszkaniu,

  • zakup podnośnika (ściennego, sufitowego, transportowo-kąpielowego itp.),

  • zakup schodołaza (gąsienicowy, krokowy),

  • budowa podjazdu,

  • montaż windy zewnętrznej/windy wewnętrznej,

  • zakup urządzeń sanitarno-technicznych,

  • zakup materiałów budowlanych,

  • inne.

Szczegółowy katalog rzeczy, które mogą być objęte dofinansowanie znajduje się w regulaminie.

Ze względu na niedobór środków, maksymalna kwota dofinansowania likwidacji barier architektonicznych nie może przekraczać:

  • 30 000 zł dla przedsięwzięć związanych z likwidacją barier zewnętrznych

  • 15 000 zł dla przedsięwzięć związanych z likwidacją barier wewnątrz lokalu mieszkalnego

  • 18 000 zł - w przypadku robót o szerszym zakresie (np. wygrodzenie pomieszczenia łazienki, wykonanie: instalacji c.o., przyłącza wodno-kanalizacyjnego, osobnego pomieszczenia wc)

  • 15 000 zł w przypadku dofinansowania do zakupu urządzeń umożliwiających pokonywanie barier architektonicznych (np. podnośnik transportowo-kąpielowy, schodołaz itp.)

W szczególnych przypadkach zakres i wysokość dofinansowania może ulec zmianie.

Udział własny Wnioskodawcy to minimum 5% kosztów przedsięwzięcia.

Kryteria przyznania

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:

  • stopień i rodzaj niepełnosprawności,

  • sytuację zawodową,

  • prowadzenie wspólnego gospodarstwa samodzielnie lub z rodziną,
  • warunki mieszkaniowe,

  • wspólne zamieszkiwanie z osobą niepełnosprawną,

  • średni dochód netto na członka rodziny

  • wcześniejsze korzystanie ze środków PFRON w ramach likwidacji barier architektonicznych;

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne:

  • legitymujące się orzeczeniem o symbolu przyczyny niepełnosprawności R, N oraz osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, w którym nie podano przyczyny niepełnosprawności lub wskazano inną niż R, N, a które załączyły do wniosku zaświadczenie od lekarza specjalisty z dziedziny chorób narządu ruchu potwierdzające występowanie dysfunkcji narządu ruchu;

  • które nigdy nie korzystały z dofinansowania ze środków PFRON w zakresie likwidacji barier architektonicznych lub w ciągu ostatnich trzech lat nie były stroną umowy o dofinansowanie w ramach barier architektonicznych;

  • dzieci do lat 18;

  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności poruszające się na wózkach inwalidzkich i przy pomocy sprzętu ortopedycznego, które są aktywne zawodowo lub kontynuują naukę, a także osoby, w których gospodarstwie domowym występują również inne osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o symbolu przyczyny niepełnosprawności R, N.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski w bieżącym roku kalendarzowym zostają rozpatrzone niezwłocznie po przyjęciu uchwały przez Radę Miejską w Łodzi w sprawie podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osóbniepełnosprawnych.

*Realizacja zadania następuje w okresie roku kalendarzowego, w którym został złożony wniosek. Wnioski niezrealizowane nie przechodzą do realizacji na rok następny. Wnioskodawcy, którzy nie uzyskali dofinansowania w danym roku kalendarzowym chcąc ubiegać się o dofinansowanie składają ponownie w roku następnym wniosek wraz kompletem wymaganych załączników.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

pokój 213, 214

tel. + 48 (42) 685-43-55

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Dokumenty do złożenia:

 • Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami:
Szablon dokumentu
 • Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • Oświadczenie o dochodach Wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z Wnioskodawcą oraz o korzystaniu ze środków PFRON. MOPS w Łodzi może zobowiązać Wnioskodawcę do udokumentowania wysokości uzyskiwanych dochodów
Szablon dokumentu
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju dysfunkcji i sposobie poruszania się (na wózku inwalidzkim samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich, o kulach, przy balkoniku, samodzielnie, osoba leżąca)
Szablon dokumentu
 • Kopia udokumentowanej podstawy prawnej zamieszkania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (kopie akt własności, umowy najmu, lub wypisu z księgi wieczystej
 • Zgoda współwłaścicieli lokalu
Szablon dokumentu
 • Obowiązek informacyjny
Szablon dokumentu
 • Faktura pro forma lub oferta cenowa od sprzedawcy (dotyczy zakupu sprzętu).

W przypadku osób niepełnoletnich:

 • Kopia aktu urodzenia dziecka, dokumentu potwierdzającego ustanowienie opiekuna prawnego

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych:

 • Częściowo lub całkowicie, kopia dokumentu potwierdzającego ustanowienie opiekuna prawnego (postanowienie sądu)
 • Kopia pełnomocnictwa notarialnego

W przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy:

 • Zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy statusie zawodowym

W przypadku osoby pracującej:

 • Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie

W przypadku osoby uczącej się:

 • Zaświadczenie o pobieraniu nauki lub kserokopia aktualnej legitymacji szkolnej (oryginał do wglądu)

Dokumenty do wglądu (oryginały):

 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Akt własności, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej
 • Pełnomocnictwo notarialne

W przypadku osób niepełnoletnich:

 • Akt urodzenia dziecka
 • Dokumenty potwierdzające ustanowienie opiekuna prawnego

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie:

 • Dokumenty potwierdzające ustanowienie opiekuna prawnego

Pozostałe dokumenty

 • Kryteria przyznawania w 2021 roku osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez MOPS w Łodzi
Szablon dokumentu
 • Regulamin udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875, z 2021 r. poz. 159),
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 926).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Komórka

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych