Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych jest wniosek wraz zkompletem wymaganych załączników.
 2. Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przy ul.Kilińskiego102/102a.
 3. Wniosek można złożyć również wysyłając dokumenty na adres MOPS w Łodzi90-012, ul. Kilińskiego 102/102a.

Termin składania wniosków: do 30 listopada roku poprzedzającego rok rozpatrzenia wniosku.

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych.W ramach dofinansowania można zakupić np. rotor, rower rehabilitacyjny, platforma wibracyjna, materac rehabilitacyjny.

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów przedsięwzięcia.
W przypadku niedoboru środków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, może przyznać dofinansowanie mniejsze niż 80%.

Kryteria przyznania

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może otrzymać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli:

  • prowadzi działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed datą złożenia wniosku,

  • nie ma zaległości wobec PFRON lub nie była w ciągu trzech lat stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie

  • udokumentuje posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Termin składania wniosków: do 30 listopada roku poprzedzającego rok rozpatrzenia wniosku.

Wnioski zostają rozpatrzone niezwłocznie po przyjęciu uchwały przez Radę Miejską w Łodzi w sprawie podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osóbniepełnosprawnych w bieżącym roku kalendarzowym.

Miejsce załatwienia

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
90-012 Łódź
ul. Kilińskiego 102/102a

pokój 214

tel. +48 (42) 685-43-55

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Dokumenty do złożenia:

 • Wniosek wraz z załącznikami:
Szablon dokumentu
 • Dokument poświadczający prawną formę Wnioskodawcy (status i podstawa działania)
 • Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym dzieci i młodzieży) przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku
 • Udokumentowanie środków własnych i źródeł finansowania innych niż PFRON (umowy, oświadczenia itp.)
 • Faktura pro forma lub oferta cenowa od sprzedawcy
 • Udokumentowanie zatrudnienia fachowej kadry do obsługi zadania lub zobowiązanie do jej zatrudnienia
 • Deklaracje wpłat na PFRON za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
 • Kopia zaświadczenia o numerze identyfikacji podatkowej NIP
 • Kopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON

Dotyczy przedsiębiorców:

 • Oświadczenie o pomocy udzielonej w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku

Dotyczy zakładów pracy chronionej:

 • Informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres 3 miesięcy przed data złożenia wniosku

Pozostałe dokumenty

 • Kryteria przyznawania w 2021 roku osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez MOPS w Łodzi
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875, z 2021 r. poz. 159),
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 926 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Komórka

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych