Nadzór nad przygotowaniem, realizacją oraz rozliczaniem prac remontowych lokali mieszkalnych oraz remontów budynków

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Przyjęcie wniosku najemcy lokalu mieszkalnego/użytkowego w formie pisma, protokołu przyjęcia, zgłoszenia drogą elektroniczną – e-mail, ePUAP;
  2. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
  3. Podjęcie działań dotyczących złożonego wniosku najemcy lokalu mieszkalnego/użytkowego w formie pisma, protokołu przyjęcia, zgłoszenia drogą elektroniczną – jedną z możliwości jest ePUAP m. in. wydanie warunków technicznych, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości itp.
  4. Wydanie decyzji.

Informacje uzupełniające

Oględziny lokali/nieruchomości umawiane są telefonicznie bądź drogą elektroniczną z najemcą/administratorem nieruchomości.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Remontów Budynków i Lokali
90-514 Łódź, al. T. Kościuszki 47
Przyjmowanie podań/wniosków – kancelaria – parter

infolinia Zarządu Lokali Miejskich: +48 (42) 628-70-00

e-mail: zlm@zlm.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Podanie, wniosek, interwencja – szablon/formularz nie jest wymagany
formularz elektroniczny (ePUAP) Formularz

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania

Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)

  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065)

Tryb odwoławczy

Petent zawsze może odwołać się do Dyrektora w ustawowym terminie.

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Remontów Budynków i Lokali