[Procedura testowa] - Zasiłek okresowy testowy

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Formy pomocy: [wersja 11 ju]

Wysokość zasiłku ustala pracownik według następujących zasad:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
 • w przypadku rodziny –do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

 1. kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 2. kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Przykład: Jeśli twoja rodzina składa się z 5 osób, kryterium dochodowe wynosi 2640 (5* 528). Jeśli dochód Waszej rodziny wynosi 1300 zł, to będziecie mogli otrzymać zasiłek w wysokości od 670 zł (50% * (2640 – 1300)) do 1340 zł (2640-1300). Ostateczną decyzję o wysokości zasiłku podejmuje Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej.

W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym pobierającą zasiłek okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu, do dnia wynikającego z decyzji przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego.


Kryteria przyznania:

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, osobom, które nie przekroczyły kryterium dochodowego:

 • jeśli samotnie gospodarujesz i masz dochód do 701 zł (to „kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej”),
 • dochód na osobę w twojej rodzinie wynosi do 528 zł (to „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie”),

 • dochód w twojej rodzinie nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (to „kryterium dochodowe rodziny”).


Jak uzyskać pomoc:

 1. Złóż wniosek o pomoc do ośrodka pomocy społecznej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak złożyć wniosek.
 2. O pomoc dla ciebie może też wystąpić:

  • twój przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzice, jeśli nie masz 18 lat),

  • inna osoba, jeśli się na to zgodzisz.

Ośrodek pomocy społecznej może ci przyznać pomoc z urzędu, o ile się na to zgodzisz.

Co zrobi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, kiedy dostanie twój wniosek:

 1. Pracownik socjalny przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu twojego zamieszkania albo w miejscu stałego czy czasowego pobytu.

 2. Wywiad jest niezbędny – to podstawa do udzielenia pomocy, bez niego jej nie dostaniesz.

 3. Pracownik socjalny przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni roboczych od złożenia wniosku, a w szczególnie pilnych sprawach – w ciągu 2 dni.

 4. Pracownik socjalny:

  • odbierze od ciebie dokumentację: zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu twojego oraz rodziny i ewentualnie inne dokumenty,

  • ustali sytuację osób, które powinny ci pomóc (rodzice lub dzieci),

  • wskaże sposób pomocy, której one tobie mogą udzielić,

  • ustali, czy masz uprawnienia do innych świadczeń z zabezpieczenia społecznego, a jeśli tak – to jakie.

O co pyta pracownik socjalny:

Wasza rozmowa pozwoli ocenić twoją sytuację życiową, ustalić jej przyczyny oraz twoje problemy i potrzeby.

Pracownik:

 • zapyta o sytuację twoją oraz osób, które wspólnie z tobą mieszkają i gospodarują, w tym o:

  • źródło dochodów,

  • sytuację zawodową,

  • stan zdrowia,

  • sytuację rodzinną,

  • stan majątku,

 • jeśli stwierdzi przemoc w rodzinie – wypełni formularz Pomoc Społeczna – Niebieska Karta i dołączy go do wywiadu.

Jeśli nie zgodzisz się na wywiad – nie dostaniesz świadczenia.

Postępowanie zaczyna się, gdy pracownik przyjmuje twój wniosek lub gdy wniosek trafi do ośrodka pomocy społecznej.

Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z pomocy społecznej dostaniesz na piśmie. Wydaje ją ośrodek pomocy społecznej.

Informacje uzupełniające

Definicje

Dochód - Dochód wylicza pracownik socjalny, który przeprowadził z tobą rodzinny wywiad środowiskowy. Aby ustalić, czy możesz dostać pomoc,weźmie pod uwagę dochód twój i dochódtwojej rodziny.

 • Dochód podajesz z miesiąca, który poprzedza miesiąc złożenia wniosku, na przykład jeśli wniosek składasz w maju– podaj dochód z kwietnia.
 • Jeśli nie masz dochodu, bo straciłeś pracę czy prawo do świadczenia– podaj dochód z miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

Rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Załatwienie sprawy odbywa się:

 • bez zbędnej zwłoki–w ciągu1 miesiąca od złożenia wniosku,
 • w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku– jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana.

Miejsce załatwienia

Punkty Pracy Socjalnej:

 • I Wydział Pracy Środowiskowej

  • PPS Łódź, ul. Limanowskiego 194/196, tel. (42) 640 71 61; (42) 640 70 24
  • PPS Łódź, ul. Marysińska 36, tel. (42) 640 60 29; (42) 640 62 05
  • PPS Łódź, ul. Perla 2, tel. (42) 633 50 60
  • PPS Łódź, ul. Sprinterów 11, tel. (42) 688 98 78; (42) 688 89 20
  • PPS Łódź, ul. Rybna 18, tel. (42) 640 63 07; (42) 640 63 37
  • PPS Łódź, ul. Motylowa 4, tel. (42) 659 25 00
  • PPS Łódź, ul. Tokarzewskiego 53, tel. (42) 654 28 70; (42) 656 35 07
  • PPS Łódź, ul. Olimpijska 7, tel. (42) 686 66 56

 • II Wydział Pracy Środowiskowej

  • PPS Łódź, ul. Piotrkowska 61, tel. (42) 630 12 51; (42) 630 12 52
  • PPS Łódź, ul. 10 Lutego 7/9, tel. (42) 630 15 59
  • PPS Łódź, ul. Tramwajowa 21, tel. (42) 678 17 59; (42) 678 17 79
  • PPS Łódź, ul. Zbocze 2a, tel. (42) 679 29-26
  • PPS Łódź, Al. Piłsudskiego 67, tel. (42) 677-15-57; (42) 674-48-45
  • PPS Łódź, ul. Sacharowa 21a, tel. (42) 672-09-51; (42) 677-15-58;

 • III Wydział Pracy Środowiskowej

  • PPS Łódź, ul. Senatorska 4, tel. (42) 683 37 55
  • PPS Łódź, ul. Dąbrowskiego 33, tel. (42) 647 02 22
  • PPS Łódź, ul. Paderewskiego 47, tel. (42) 683 48 62; (42) 683 48 63; (42) 683 48 58; (42) 683 48 59; (42) 683 48 60; (42) 683 48 61; (42) 683 48 50; (42) 682 04 72
  • PPS Łódź, ul. Rzgowska 170, tel. (42) 645 93 70
  • PPS Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 637 03 81

Opłaty

Brak

nagłówek nagłówek

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Szablon1 Szablon1 bardzo długi tekst do wyświetlenia na portalu w celu sprawdzenia poprawności wyświetlania tego baardzo długiego tekstu w sekcji dokumenty bardzo długi tekst do wyświetlenia na portalu w celu sprawdzenia poprawności wyświetlania tego baardzo długiego tekstu w sekcji dokumenty

Szablon1 Szablon1 bardzo długi tekst do wyświetlenia na portalu w celu sprawdzenia poprawności wyświetlania tego baardzo długiego tekstu w sekcji dokumenty bardzo długi tekst do wyświetlenia na portalu w celu sprawdzenia poprawności wyświetlania tego baardzo długiego tekstu w sekcji dokumenty

Szablon dokumentu
 • Szablon 2
Szablon dokumentu
 • Przykład
Przykład
 • Formularz ePUAP
Formularz
 • Formularz biznes.gov.pl
Formularz
 • Załącznik do wniosku
 1. Szablon
Szablon dokumentu
 1. Formularz
Formularz
 • Załącznik 2
Załącznik do załącznika Szablon dokumentu
Plus załącznik Formularz

Dokumenty do wglądu

W trakcie wywiadu środowiskowego możesz zostać poproszony/a o przedstawienie:

  • dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

 1. W przypadku cudzoziemców:
 • W przypadku emerytów i rencistów:
 • decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej,  nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
 • dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
 • decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
 1. W przypadku rodzin z dziećmi:
 • zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka;
 • W przypadku problemów z długotrwałą chorobą lub osób z niepełnosprawnościami:
  • orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;

  • orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

 • W przypadku osób pracujących:
  • zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

  • zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wczęści finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

  • zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, wtym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;

  • decyzji o przyznaniu uprawnień kombatanckich, zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich lub legitymacji członka Korpusu Weteranów Walko niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej;

 • W przypadku rolników:
  • zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

  • zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

  • dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

  • dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące poza rolniczą działalność gospodarczą;

 1. W przypadku osób bezrobotnych:
  • decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznaniu, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;

 • W przypadku prowadzących działalność gospodarczą:
  • zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

  • Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydane go przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

  • przychodu;

  • kosztów uzyskania przychodu;

  • różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

  • dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;

  • odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

  • należnego podatku;

  • odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z

  • prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

 • W przypadku pozarolniczej działalności gospodarczej:
  • w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie za świadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu  skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie  dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 • Poświadczenie innych źródeł dochodów:

  • decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne – np. zasiłki rodzinne wraz dodatkami, opiekuńcze, stypendia

  • oświadczenia o stanie majątkowy

 • Wniosek o ...
 • wniosek 1
 • Szablon .doc
Szablon dokumentu
 • Szablon .xls
 • wniosek 2
 • Formularz ePUAP
Formularz
 • weekend
 • poniedziałek
 • wtorek
 • wtorek1
 • środa

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r .o pomocy społecznej, Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593, szczególnie art. 8 i 38 ww. ustawy.

Realizator

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Komórka

I Wydział Pracy Środowiskowej