Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ


Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Udzielanie zezwoleń na usuwanie lub przesadzenie drzew i krzewów oraz wymierzanie opłat z tego tytułu

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

​Wydanie decyzji administracyjnej, której treścią może być:

 • udzielenie zezwolenia;
 • odmowa wydania zezwolenia;
 • umorzenie postępowania;

Wydanie zgłoszenia
Dotyczy wyłącznie drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  Sposobem załatwienia sprawy może być:

 • wniesienie sprzeciwu;
 • brak wniesienia sprzeciwu (milcząca zgoda);

Informacje uzupełniające

W przypadku braku kompletu niezbędnych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Termin uzupełnienia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostanie nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, za poświadczeniem przedłożenia, do organu administracji publicznej (art. 57 § 5 pkt 1 i pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie:

 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcję ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klon srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 • w przypadku drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klon srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (zgłoszenie nie dotyczy osób fizycznych będących użytkownikami wieczystymi gruntu).
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin w związku ze złożonym zgłoszeniem wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzew, nałożony zostanie na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięte drzewa.
 
Termin realizacji
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni (np. wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogowego drogi publicznej,
z uwagi na ustawowy obowiązek uzgadniania z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, projektów decyzji).
W przypadku zgłoszenia (dotyczy wyłącznie drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ w drodze decyzji administracyjnej może wnieść sprzeciw.

Miejsce załatwienia

​Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni
Oddział Ochrony Terenów Zieleni
Al. Piłsudskiego 100
92-326 Łódź
pokój: 53, 54, 55, 56

Opłaty

Brak opłaty skarbowej z tytułu złożenia wniosku przez posiadacza terenu, z którego usuwane będą drzewa lub krzewy.
Opłatę skarbową należy wnieść w przypadku, gdy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zwraca się pełnomocnik strony.
Opłatę skarbową należy wnieść w przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
o braku sprzeciwu zamiaru usunięcia drzew.
Wpłatę w wysokości 17 zł, z tytułu opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo w sprawie wycinki drzew lub krzewów oraz wydania zaświadczenia należy dokonać na numer konta:
GETIN NOBLE BANK S.A. w ŁODZI 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów​.
Szablon dokumentu
Formularz
 • ​Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
 • Zgłoszenie (dotyczy wyłącznie drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) zawierające imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Szablon dokumentu
 • ​Wniosek o wydanie zaświadczenia.
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, 2249, 2260 z 2017 r. poz. 60, 132 z późniejszymi zmianami);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r., poz. 1257);
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330)

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Łodzi (ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź), wniesione za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44