Nadanie nazwy ulicy

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wszczęcie postępowania na wniosek.

 2. Wniosek składa się elektronicznie, w Biurze podawczym Łódzkiego Ośrodka Geodezji lub korespondencyjnie.

 3. Analiza wniosku pod względem formalnym (ewentualne wezwanie do usunięcia braków). Analiza posiadanych danych.

 4. Uzyskanie odpowiednich opinii.

 5. Przekazanie wniosku, zgromadzonej dokumentacji wraz ze stanowiskiem ŁOG (opinia pod kątem geodezyjnym) do Biura Rady Miejskiej.

Informacje uzupełniające

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

2 miesiące

Termin realizacji dłuższy niż 2 miesiące spowodowany jest koniecznością przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zgodnie z art. 35 KPA. Uwaga: termin realizacji procesu w Łódzkim Ośrodku Geodezji kończy się w dniu przekazania wniosku wraz z zebranymi opiniami do Biura Rady Miejskiej w Łodzi.

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Geodezji
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Biuro podawcze – parter
pok.: 912, 913, 915- IX piętro

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Pełnomocnictwo (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu oraz pełnomocnictwa poświadczone notarialnie) 17 zł

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o nadanie nazwy ulicy (brak szablonu wniosku)
formularz elektroniczny (ePUAP) Formularz
 • Ewentualne pełnomocnictwo

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Łódzki Ośrodek Geodezji

Komórka

Dział Geodezji