Wyniki wyszukiwania

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Impreza artystyczna lub rozrywkowa @

Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej składa się nie później niż na 30 dni przed planowaną datą imprezy. Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej podlega przyjęciu i rejestracji. W określonych prawem sytuacjach wydawana jest decyzja o zakazie przeprowadzenia imprezy… więcej...

KULTURA

Impreza masowa

Wnioskodawca lub ustanowiony przez wnioskodawcę pełnomocnik najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem imprezy masowej składa wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Do wniosku winny być dołączone następujące dokumenty: regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie… więcej...

ZDROWIE

Skierowania na badania lekarskie członka ochotniczej straży pożarnej

Tabelę skierowania na badania Oddział Obrony Cywilnej, Profilaktyki Zagrożeń i Systemu Bezpieczeństwa w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa otrzymuje pocztą elektroniczną lub w formie papierowej. Opracowanie dokumentacji oraz podpis realizowany jest w formie papierowej i podpisane, z… więcej...

BEZPIECZEŃSTWO

Zatwierdzanie regulaminów strzelnic

Zainteresowana osoba składa (osobiście lub za pomocą operatora pocztowego) pisemny wniosek o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy wraz z wymaganymi dokumentami. Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy następuję w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego wójta, burmistrza (prezydenta… więcej...

BEZPIECZEŃSTWO

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Złożenie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia składa się nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia… więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt