Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

OPIS SPRAWY

W ramach procedury rejestrowane są zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Miasta Łodzi.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż zawiadomienie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość przesłania zawiadomienia na pocztę elektroniczną
 • możliwość złożenia zawiadomienia telefonicznie do protokołu
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
  1. Złożenie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia składa się nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2020 r., poz. 344).
   W przypadku zamiaru zorganizowania zgromadzenia z wykorzystaniem postępowania zwykłego, formularz zawiadomienia możnaa przesłać na adres poczty elektronicznej: zgromadzenia.zwykle@uml.lodz.pl.

  2. W przypadku postępowania uproszczonego zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia zgłasza się nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia telefonicznie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2020 r., poz. 344), jeśli planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.
   W przypadku zamiaru zorganizowania zgromadzenia z wykorzystaniem postępowania uproszczonego, formularz zawiadomienia można przesłać na adres poczty elektronicznej: zgromadzenia.uproszczone@uml.lodz.pl.

  3. Zawiadomienie o zgromadzeniu podlega przyjęciu, rejestracji i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

  4. W określonych prawem sytuacjach wydawana jest decyzja zakazująca odbycia zgromadzenia - udostępniana jest ona niezwłocznie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i przekazywana organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.

Informacje uzupełniające
 • Organizator zgromadzenia będący przewodniczącym zgromadzenia lub osoba wyznaczona na przewodniczącego zgromadzenia otrzymuje identyfikator na okres planowanego zgromadzenia.
 • W przypadku postępowania uproszczonego przewodniczący nie uzyskuje identyfikatora, jednakże jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego funkcji organizatora zgromadzenia.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 • Postępowanie zwykłe - 6 dni, postępowanie uproszczone - 2 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
ul. Wólczańska 121/123
90-521 Łódź
pok. B.0.10

Telefony:

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Możliwość internetowej rezerwacji wizyty: https://wizyty.uml.lodz.pl/

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
   ul. Wólczańska 121/123
   90-521 Łódź
 • pocztą elektroniczną:
 • telefonicznie:
  • w godzinach pracy urzędu: 42 638-46-68; 42 638-46-14; 42 272-62-42
  • po godzinach pracy urzędu: 42 638-49-49 (tylko zawiadomienia w trybie postępowania uproszczonego)

Termin składania dokumentów

 • Postępowanie zwykłe w sprawach zgromadzeń - nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia
 • Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń — nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia

Wymagane dokumenty

 • Formularz zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (postępowanie zwykłe)

druk do pobrania


 • Formularz zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (postępowanie uproszczone)

druk do pobrania


 • Zdjęcie organizatora będącego przewodniczącym zgromadzenia lub osoby wyznaczonej na przewodniczącego zgromadzenia (tylko przy postępowaniu zwykłym)
 • Pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia (tylko przy postępowaniu zwykłym)
 • Do wglądu dowód osobisty organizatora lub przewodniczącego zgromadzenia

Pozostałe dokumenty:

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2022 poz. 1389)

Tryb odwoławczy

Sąd Okręgowy właściwy ze względu na siedzibę organu gminy.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt