Impreza masowa

OPIS SPRAWY

W ramach procedury wydawane są decyzje administracyjne zezwalające lub odmawiające zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (lub cyklu imprez masowych) na terenie Miasta Łodzi.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek o wydanie zezwolenia

do wniosku dołącz wymagane załączniki

KROK 2

Wnieś opłatę skarbową

w przypadku działania przez pełnomocnika, także opłatę za jego ustanowienie

KROK 3

Złóż niezbędne opinie

minimum - na 14 dni przed planowaną imprezą

KROK 4

Odbierz decyzję administracyjną

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wymaga złożenia wniosku w wersji papierowej
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa wymaga wniesienia opłat skarbowych
 • możliwość załatwienia przez pełnomocnika

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Wnioskodawca lub ustanowiony przez wnioskodawcę pełnomocnik najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem imprezy masowej składa wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Do wniosku winny być dołączone następujące dokumenty:

 • regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
 • program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej;
 • pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
 • schemat warunków łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;
 • informacja określająca organizację, wyposażenie, oznakowanie i sposób rozmieszczenia służby porządkowej i służby informacyjnej;
 • graficzny plan terenu, na którym ma odbyć się impreza masowa (wraz z opisem), zawierający:
  • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
  • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  • informację o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
  • instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej;
 • terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku cyklicznych imprez masowych;
 • polisa ubezpieczeniowa świadcząca o zawarciu przez organizatora umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy w czasie jej trwania (w przypadku imprezy, na którą wstęp jest odpłatny);
 • kopie aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • uwierzytelniona, aktualna kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
 • w przypadku, gdy strona reprezentowana jest przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do podejmowania przed organem administracji publicznej, w imieniu i na rzecz organizatora imprezy masowej, czynności prawnych związanych z postępowaniem w sprawie, o której mowa we wniosku.

Do dokumentacji należy również dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie wniosku, a w przypadku gdy strona reprezentowana jest przez pełnomocnika, także dowód uiszczenia opłaty skarbowej za ustanowienie pełnomocnika.

Dokumentację należy dostarczyć do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi w formie papierowej osobiście lub listownie.

Najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem imprezy masowej do dokumentacji należy dołączyć następujące dokumenty:

 • opinia Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi, zawierająca informację o niezbędnej wielkości sił i środków Policji potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżenia do stanu technicznego obiektu oraz przewidywane zagrożenia;
 • opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, zawierająca informację o niezbędnej wielkości sił i środków Państwowej Straży Pożarnej potrzebnych do zabezpieczenia imprezy oraz zastrzeżenia do stanu technicznego obiektu;
 • opinia dysponenta zespołów ratownictwa medycznego (dyrektora Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi), zawierająca informację o niezbędnej wielkości sił i środków, potrzebnych do zabezpieczenia imprezy oraz zastrzeżenia do stanu technicznego obiektu;
 • opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi zawierająca informację o niezbędnej wielkości sił i środków, potrzebnych do zabezpieczenia imprezy oraz zastrzeżenia do stanu technicznego obiektu.

Decyzja administracyjna zezwalająca albo odmawiająca zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wydawana jest nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Informacje uzupełniające

Od wydanej decyzji służy prawo do odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi (za pośrednictwem dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
ul. Wólczańska 121/123
90-521 Łódź
pok. B.0.10

Telefony:

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Możliwość internetowej rezerwacji wizyty: https://wizyty.uml.lodz.pl/

Opłaty

W chwili złożenia wniosku powstaje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2021, poz. 1546 ze zm.):

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata skarbowa za złożenie wniosku 82,00 zł.
Opłata za pełnomocnictwo do składania wniosku wraz z załącznikami, dokonywania zmian i wnoszenia poprawek oraz do odbioru decyzji 17,00 zł.

Numer konta bankowego do opłaty skarbowejPekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
   ul. Wólczańska 121/123
   90-521 Łódź
 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
   ul. Wólczańska 121/123
   90-521 Łódź

Termin składania dokumentów

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym terminem imprezy masowej.

Dodatkowo organizator imprezy masowej zobowiązany jest przedłożyć nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem imprezy masowej:

 • opinię Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi,
 • opinię Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi,
 • opinię dysponenta zespołów ratownictwa medycznego (dyrektora Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi),
 • opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi;

Wymagane dokumenty

I.
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej i załączniki do wniosku

druk do pobrania


 • opinia Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi, zawierająca informację o niezbędnej wielkości sił i środków Policji potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżenia do stanu technicznego obiektu oraz przewidywane zagrożenia;
 • opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, zawierająca informację o niezbędnej wielkości sił i środków Państwowej Straży Pożarnej potrzebnych do zabezpieczenia imprezy oraz zastrzeżenia do stanu technicznego obiektu;
 • opinia dysponenta zespołów ratownictwa medycznego (dyrektora Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi), zawierająca informację o niezbędnej wielkości sił i środków, potrzebnych do zabezpieczenia imprezy oraz zastrzeżenia do stanu technicznego obiektu;
 • opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi zawierająca informację o niezbędnej wielkości sił i środków, potrzebnych do zabezpieczenia imprezy oraz zastrzeżenia do stanu technicznego obiektu;
 • regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
 • program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej;
 • pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
 • schemat warunków łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;
 • informacja określająca organizację, wyposażenie, oznakowanie i sposób rozmieszczenia służby porządkowej i służby informacyjnej;
 • graficzny plan terenu, na którym ma odbyć się impreza masowa (wraz z opisem), zawierający:
 • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
 • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
 • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
 • informację o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
 • instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej;
 • terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku cyklicznych imprez masowych;
 • polisa ubezpieczeniowa świadcząca o zawarciu przez organizatora umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy w czasie jej trwania (w przypadku imprezy, na którą wstęp jest odpłatny);
 • kopie aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 ze zm.);
 • uwierzytelniona, aktualna kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
 • w przypadku, gdy strona reprezentowana jest przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do podejmowania przed organem administracji publicznej, w imieniu i na rzecz organizatora imprezy masowej, czynności prawnych związanych z postępowaniem w sprawie, o której mowa we wniosku.
II.
 • W przypadku, gdy impreza przeprowadzana jest z zajęciem drogi publicznej, organizator imprezy winien uzyskać zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w Oddziale Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta.
 • W przypadku organizacji imprezy masowej w plenerze na terenie innym niż droga publiczna wymagana jest zgoda lub akceptacja zarządcy (właściciela) terenu. W przypadku publicznych terenów gminnych komórką właściwą jest w takim wypadku Wydział Dysponowania Mieniem, a w przypadku terenów „zielonych” - Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi.

Pozostałe dokumenty:

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2022, poz. 1466 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi, w imieniu którego w sprawach z zakresu imprez masowych działa Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt