Wyniki wyszukiwania

SKARGI, WNIOSKI, INFORMACJE

Przyjmowanie i przechowywanie rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych

Przyjmowanie rzeczy: do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmuje się: pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej – o ile znalazca nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna miejsca jej pobytu, rzeczy znalezione w budynku… więcej...

SKARGI, WNIOSKI, INFORMACJE

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Łodzi @

Ogólne informacje dotyczące skarg i wniosków Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.… więcej...

SKARGI, WNIOSKI, INFORMACJE

Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących spotkania z Prezydentem i Wiceprezydentami Miasta Łodzi oraz Sekretarzem i Skarbnikiem Miasta

Prezydent, wiceprezydenci, sekretarz, skarbnik przyjmują wnioskodawców w sprawach skarg i wniosków według ich właściwości rzeczowej. Prezydent przyjmuje wnioskodawców wyłącznie po uprzednim rozpatrzeniu przedmiotu skargi lub wniosku przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej, właściwego… więcej...

DOKUMENTACJA

Udostępnianie oraz wydawanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentów osobom spoza urzędu @

Udostępnianie oraz wydawanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentów bądź odpisów akt na wniosek zainteresowanego, zawierający: datę, nazwę wnioskującego, wskazanie dokumentacji będącej przedmiotem wnioskowania o udostępnienie, przez zamieszczenie we wniosku co najmniej: informacji o nazwie… więcej...

SKARGI, WNIOSKI, INFORMACJE

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja są świadczone osobiście w punkcie. Porady są udzielane osobom wcześniej umówionym telefonicznie. Umawianie wizyt pod numerem tel.: (42) 638-44-44. Nieodpłatna pomoc prawna, w tym nieodpłatna mediacja świadczona jest… więcej...

PRACA

Wydawanie dokumentów do celów emerytalno-rentowych ze zlikwidowanych zakładów pracy

Osoby pragnące uzyskać dostęp do dokumentacji archiwalnej zlikwidowanych przedsiębiorstw winny złożyć wniosek do Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Łodzi. Na podstawie przechowywanych akt pracownicy archiwum sporządzają urzędowo potwierdzone kserokopie dokumentów osobowych i płacowych.Archiwum… więcej...

DROGI

Wydawanie identyfikatorów typu M, S, T, R upoważniających do wjazdu na ul. Piotrkowską na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza / al. Piłsudskiego

Identyfikator typu M: przysługuje: osobom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy w lokalach przy ul. Piotrkowskiej, posiadającym dostępny dojazd do posesji wyłącznie od strony ul. Piotrkowskiej, osobom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy w lokalach przy ulicach prostopadłych bądź… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Wydawanie Łódzkiej Karty Dużej Rodziny @

W celu otrzymania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny wnioskodawca (matka, ojciec lub opiekun prawny) zgłasza się do Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (Piotrkowska 110, wejście od al. Schillera) wraz z wymaganymi dokumentami, w tym wnioskiem z podpisami pozostałych pełnoletnich członków rodziny.W… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny @

W celu otrzymania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny należy zgłosić się do Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (Piotrkowska 110, wejście od al. Schillera) wraz z wymaganymi dokumentami.W celu otrzymania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny należy zgłosić się do Łódzkiego Centrum Kontaktu z… więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt