Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zawiadomienie o zbyciu, nabyciu pojazdu @

OPIS SPRAWY

Każdy właściciel (współwłaściciel) zarejestrowanego pojazdu jest obowiązany zawiadomić Prezydenta Miasta Łodzi o zbyciu bądź nabyciu pojazdu w terminie nieprzekraczającym 30 dni(od dnia 4 lipca 2021 r. 60 dni). Zawiadomienia o zbyciu/nabyciu dokonuje każdy ze współwłaścicieli, nawet w przypadku gdy zbył/nabył część własności pojazdu. Do zawiadomienia należy dołączyć dokument potwierdzający fakt przeniesienia prawa własności lub nabycia prawa własności pojazdu.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek i załączniki

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie lub w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty – sprawy grupy „D”)

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa w całości możliwa do załatwienia online
 • sprawa załatwiana od ręki
 • zawiadomienie można złożyć w kancelarii Wydziału

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Wnioski mieszkańców dotyczące sprawy są przyjmowane w Oddziale Ewidencji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32 po uprzednim umówieniu terminu wizyty.
 2. Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu z „automatu biletowego”. Dotyczy to osób, które umówiły termin wizyty.
 3. Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest:
  • potwierdzenie wizyty umówionej przez internet w siedzibie Wydziału w automacie biletowym poprzez wpisanie numeru telefonu kom. (poprzedzonego numerem prefiks) nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy.
  • zgłoszenie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie,
   W przypadku niedotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana,
 4. W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu wizyty.
 5. Wniosek dotyczący zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu może zostać złożony poprzez formularz elektroniczny udostępniony przez Urząd Miasta Łodzi na platformie ePUAP lub po zalogowaniu się na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemu Pojazd i Kierowca PWPW.
Informacje uzupełniające
 • W przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty.
 • W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa nie jest pobierana opłata za pełnomocnictwo.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W dniu złożenia wniosku lub 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego, do dwóch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Ewidencji Pojazdów
Oddział Rejestracji Pojazdów
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
kancelaria (parter)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się:

Za pośrednictwem strony internetowej: https://wizyty.uml.lodz.pl/- złożenie wniosku sprawy grupy „D”

Telefonicznie: +48 (42) 638-51-45, +48 (42) 638-51-46

Pocztą elektroniczną: pjr@uml.lodz.pl, komunikacja@uml.lodz.pl

Przypominamy, że:

 • jedna umówiona wizyta dotyczy wyłącznie jednej sprawy
 • nie ma możliwości kolejnego umówienia się na wizytę w ramach tej samej usługi przed realizacją wcześniej umówionej wizyty
 • rezygnacji z umówionej wizyty lub zmiany jej terminu można dokonać poprzez link, który przesyłany jest automatycznie wraz z potwierdzeniem umówionej wizyty na wskazany wcześniej adres e-mail
 • Dla wizyt rezerwowanych w poszczególnych grupach spraw, w wybranym dniu, co najmniej 10 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet wybierając przycisk "Potwierdzenie wizyty umówionej przez internet", następnie wpisać numer telefonu z numerem prefiks na monitorze dotykowym automatu biletowego.
 • Dla wszystkich grup spraw nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.
Opłaty

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

17,00 zł

(opłata skarbowa)

Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu jest zwolnione z opłaty.
Opłata skarbowa wnoszona jest na konto Bank Pekao S.A. nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073 - ze wskazaniem numeru sprawy lub cechy identyfikacyjnej pojazdu

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
   Oddział Rejestracji Pojazdów
   ul. Smugowa 26a i 30/32
   91-433 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Smugowa 26a i 30/32
 • pocztą elektroniczną:
 • elektronicznie:
  • ePUAP
  • PWPW

Termin składania dokumentów

Do 30 dni od dnia zbycia/nabycia pojazdu – dotyczy pojazdów nabytych/zbytych do dnia 30 czerwca 2021 r.

Do 60 dni od dnia zbycia/nabycia pojazdu – dotyczy pojazdów nabytych/zbytych po dniu 30 czerwca 2021 r.

Wymagane dokumenty

 • Zawiadomienie o zbyciu, jeśli sprawa dotyczy zbycia pojazdu

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
formularz elektroniczny (PWPW)
 • Zawiadomienie o nabyciu, jeśli sprawa dotyczy nabycia pojazdu

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
formularz elektroniczny (PWPW)
 • Dokument potwierdzający fakt przeniesienia prawa własności lub nabycia prawa własności pojazdu
 • Dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych) lub wypis z rejestru sądowego i numer REGON (dotyczy osób prawnych)
 • Pisemne pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2021.735 t.j., z późn. zm)
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988 j.t. z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz. U.2021.1923 j.t)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. 2022.1847)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2022.1849)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY