Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie RODO

OPIS SPRAWY

Osoby, których dane sąprzetwarzane przez urząd są uprawnione do zgłoszenia żądania realizacji swoich praw w postaci pisemnej – tradycyjnej albo elektronicznej z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym wraz ze wskazaniem jakich danych osobowych oraz czynności ono dotyczy.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie, w Urzędzie, pocztą lub mailem

KROK 2

Czekaj na informację albo odpowiedź

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w Urzędzie nie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Każda osoba, której dane są przetwarzane w Urzędzie Miasta Łodzi ma prawo do żądania od administratora danych:

 • dostępu do swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 ogólnego rozporządzenia;
 • sprostowania swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 • usunięcia swoich danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") na zasadach określonych w art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 • realizacji prawa do przenoszenia swoich danych na zasadach określonych w art. 20 ogólnego rozporządzenia;
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Realizacja praw osób, których dane są przetwarzane, odbywa się z uwzględnieniem przepisów szczególnych, regulujących kwestie przetwarzania danych w związku z realizacją zadań publicznych.

W przypadku, gdy administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej wniosek ma prawo żądania przekazania dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

Ponadto w przypadku realizacji prawa dostępu do danych osobowych, o którym mowa w art. 15 ogólnego rozporządzenia, gdy realizacja tego prawa wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku związanego z wyszukaniem danych osobowych, wnioskodawca może zostać wezwany do udzielenia dodatkowych informacji pozwalających na wyszukanie tych danych.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Prawa osób, których dane są przetwarzane realizuje się:

 1. bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania osoby, której dane dotyczą;
 2. w przypadku konieczności wydłużenia terminu realizacji żądania osoby ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, pracownik właściwej komórki organizacyjnej, działający z upoważnienia administratora danych, najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania udziela informacji o przedłużeniu terminu rozpatrzenia żądania oraz podaje przyczyny opóźnienia; wydłużenie terminu może nastąpić o kolejne dwa miesiące;
 3. w przypadku nieuwzględnienia żądania osoby, której dane dotyczą, niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania, pracownik właściwej komórki organizacyjnej, działający z upoważnienia administratora danych, udziela informacji osobie o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Miejsce załatwienia

Inspektor Ochrony Danych
Zastępca Inspektora Ochrony Danych
93-590 Łódź, Aleja Politechniki 32
e-mail: iod@uml.lodz.pl

Sekretariat: +42 638 59 50

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Realizacja praw osób, których dane są przetwarzane jest wolna od opłat jednak jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator danych osobowych może:

 1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
 2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
  • Urząd Miasta Łodzi
   Al. Politechniki 32
   93-950 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Zachodnia 47 (punkt informacyjno - kancelaryjny UMŁ)
  • ul. Politechniki 32 (punkt informacyjno - kancelaryjny UMŁ)
  • ul. Krzemienieckiego 2B (punkt informacyjno - kancelaryjny UMŁ)
  • ul. Piłsudskiego 100 (punkt informacyjno - kancelaryjny UMŁ)
  • ul. Piotrkowska 104, budynek B (punkt kancelaryjny UMŁ)
  • ul. Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami)
 • pocztą elektroniczną: iod@uml.lodz.pl, lckm@uml.lodz.pl, tylko w przypadku potwierdzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku, nie obowiązują terminy.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o sprostowanie / zmianę adresu do korespondencji
druk do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 12 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 • art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Tryb odwoławczy

W przypadku nieuwzględnienia żądania osoby, której dane dotyczą, żądający ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt