Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przerejestrowanie pojazdu (zmiana właściciela) @

OPIS SPRAWY

Przerejestrowanie (zmiana właściciela) pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP jest wymogiem ustawowym. Osoby zainteresowane załatwieniem sprawy muszą zgłosić się do Oddziału Czasowej Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32 (po uprzednim umówieniu wizyty) wraz z kompletem wymaganych dokumentów i tablicami rejestracyjnymi.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

przelewem lub podczas wizyty w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty)

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, lub w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty – sprawy grupy „A”)

KROK 3

Czekaj na SMS

lub sprawdź samodzielnie status realizacji sprawy

KROK 4

Zarezerwuj wizytę

rezerwując przez internet wybierz sprawy grupy „E”

KROK 5

Odbierz dokumenty

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się
 • możliwość złożenia wniosku online
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Wnioski mieszkańców w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów rozpatrywane są w Oddziale Czasowej Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32 w dniu przybycia do Wydziału, po uprzednim umówieniu terminu wizyty
 2. Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu z „automatu biletowego”. Dotyczy to osób, które umówiły termin wizyty.
 3. Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest:
  • potwierdzenie umówionej wizyty w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia.
  • zgłoszenie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie,
   W przypadku niedotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.
 4. W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu
 5. Wniosek o rejestrację pojazdu może zostać złożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem: https://www.esp.pwpw.pl.
 6. Możliwość sprawdzenia statusu realizacji sprawy pod adresemhttps://info-car.pl/new/rejestracja-pojazdu/sprawdz-status-dowodu-rejestracyjnego
Informacje uzupełniające
 • W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestracje są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
 • Działając przez pełnomocnika, osoba upoważniona powinna przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty.

Uwaga!

Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni. W przypadkugdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami obowiązany jest on do złożenia wniosku o rejestrację w terminie 90 dni.

Niezłożenie wniosku w terminie podlega karze pieniężnej. Wysokość kary zależna jest od terminu zwłoki. Jeżeli przekroczysz termin:

 • 30 dni, zapłacisz karę w wysokości 500 zł
 • 180 dni, kara wyniesie 1000 zł

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zajmujesz się obrotem pojazdami kara wyniesie:

 • po przekroczeniu terminu 90 dni– 1000 zł
 • po przekroczeniu 180 dni– 2000 zł.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W dniu złożenia wniosku lub 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego, do dwóch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

Miejsce załatwienia

Wydział SprawObywatelskich i Komunikacji
Oddział Czasowej Rejestracji Pojazdów
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się:

 • Za pośrednictwem strony internetowej: https://wizyty.uml.lodz.pl/
  • złożenie wniosku - sprawy grupy „A”

  • odbiór dokumentu – sprawy grupy „E”

 • Telefonicznie: +48 (42) 638-44-44

Przypominamy, że:

 • Jedna umówiona wizyta dotyczy wyłącznie jednej sprawy
 • Nie ma możliwości kolejnego umówienia się na wizytę w ramach tej samej usługi przed realizacją wcześniej umówionej wizyty
 • Rezygnacji z umówionej wizyty lub zmiany jej terminu można dokonać poprzez link, który przesyłany jest automatycznie wraz z potwierdzeniem umówionej wizyty na wskazany wcześniej adres e-mail
 • Dla wizyt rezerwowanych w poszczególnych grupach spraw, w wybranym dniu, co najmniej 10 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet wybierając przycisk "Potwierdzenie wizyty umówionej przez internet", następnie wpisać numer telefonu z numerem prefiks na monitorze dotykowym automatu biletowego.
 • Dla wszystkich grup spraw nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.
Opłaty
Rodzaj opłaty Suma opłat
bez zmiany właściwości miejscowejz zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego 66,50 zł(80,00 zł z wydanym pozwoleniem czasowym)
zmiana właściwości miejscowej z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego 66,50 zł(80,00 zł z wydanym pozwoleniem czasowym)
bez zmiany właściwości miejscowej, zmiana właściwości miejscowej - samochód 160,00 zł
bez zmiany właściwości miejscowej, zmiana właściwości miejscowej - motocykl, przyczepa 120,00 zł
bez zmiany właściwości miejscowej, zmiana właściwości miejscowej -motorower 110,00 zł
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

17,00 zł

(opłata skarbowa)

dowód rejestracyjny 54,00 zł
komplet znaków legalizacyjnych 12,50 zł
pozwolenie czasowe 13,50 zł
Tablice rejestracyjne (stałe): Wysokość opłaty
samochodowe 80,00 zł
motocyklowe 40,00 zł
motorowerowe 30,00 zł
indywidualne 1000,00 zł

Opłaty przerejestrowanie pojazdu można wnieść:

 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) bezpośrednio w kasie Banku Pekao S. A. w siedzibie Wydziału,
 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi,
 • za pośrednictwem opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Wydziału,
 • przelewem na konto Bank Pekao S.A. nr: 55 1240 1037 1111 0011 0911 1273 - (wskazując cechę identyfikacyjną pojazdu)
 • za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem:
  https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/platnosc-w-urzedzie.html.

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto Bank Pekao S.A. nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073 - ze wskazaniem numeru sprawy lub cechy identyfikacyjnej pojazdu

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Smugowa 26a i 30/32
 • elektronicznie:
  • PWPW

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o rejestrację

druk do pobrania


formularz elektroniczny (PWPW)
 • Dowód własności pojazdu (np. umowa kupna - sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany) lub poświadczona notarialnie kopia dowodu własności
  • W oryginale lub kopii dowodu własności potwierdzającym nabycie pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami i następnie dokonującym zbycia pojazdu  informacja o cenie nabycia pojazdu przez tego przedsiębiorcę może być przekreślona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu (z aktualnym badaniem technicznym)
  • W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego stosowne oświadczenie właściciela pojazdu o utracie dowodu rejestracyjnego.
 • Dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych) lub wypis z rejestru sądowego i nr REGON (dotyczy osób prawnych)
 • Tablice rejestracyjne

  • W przypadku utraty, zagubienia lub kradzieży tablicy (tablic) rejestracyjnej właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie o utracie, zagubieniu lub kradzieży tablicy (tablic).

 • Dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC do wglądu
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego przy braku aktualnych badań w dowodzie rejestracyjnym
 • Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)
 • Dodatkowa tablica rejestracyjna (np. na bagażnik rowerowy) jeżeli była wydana. W przypadku utraty dodatkowej tablicy rejestracyjnej właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie o utracie.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej
 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

Tryb odwoławczy

Odwołanie, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do organu drugiej instancji tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Łódź ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt