Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydawanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej

OPIS SPRAWY

Osoba fizyczna bądź podmiot gospodarczy prowadzący działalność związaną z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin wymagających koncesji, występuje do Prezydenta Miasta Łodzi o wydanie na prowadzenie takiej działalności.

Prezydent Miasta Łodzi udziel koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, przy jednoczesnym spełnieniu następujących wymagań:

 • obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha,
 • wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
 • działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

przelewem lub osobiście w każdym urzędzie pocztowym

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

w Urzędzie lub pocztą

KROK 3

Czekaj

KROK 4

Odbierz decyzję

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wymaga złożenia dokumentów w wersji papierowej
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • wizyta w Urzędzie nie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Wydanie koncesji następuje na wniosek.
 2. Organ po analizie złożonego wniosku koncesyjnego wraz dwoma egzemplarzami projektu robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kopaliny:
  • sporządzi wezwanie, jeżeli złożony wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych lub znajdą się w nim braki merytoryczne (w wezwaniu zostanie podany termin usunięcia braków),
  • zawiadomi strony postępowania o jego wszczęciu,
  • sporządzi pisma, którymi wystąpi do organów administracji geologicznej i górniczej o uzgodnienia,
  • sporządzi decyzję, którą udzieli stosownej koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kopaliny, bądź odmówi jej wydania.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

60 dni

(do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresów trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub przyczyn niezależnych od organu)

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oddział Ocen Oddziaływania na Środowisko
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
sekretariat pok. 42 tel. +48 (42) 638-47-11
pok. 49 tel. +48 (42) 638-52-89

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Wizyta w Urzędzie nie wymaga wcześniejszego umawiania się.

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
opłata skarbowa od koncesji 616,00 zł
opłata za złożenie dokumentu pełnomocnictwa 17,00 zł

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Wpłat można dokonać przelewem lub osobiście w każdym urzędzie pocztowym albo dowolnym banku,z adnotacją dot. koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listowne:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
   ul. Piłsudskiego 100
   92-326 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Piłsudskiego 100
   urna lub pokój 27

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża
 • Pełnomocnictwo (jeżeli strona występuje przez pełnomocnika)
 • Wszystkie niezbędne załączniki wymienione w przepisach Prawa geologicznego i górniczego (w dwóch egzemplarzach)
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia, wniesione za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ. Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do jego wniesienia. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia, prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania , decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt