Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Klasyfikacja gruntów @

OPIS SPRAWY

Wniosek o przeprowadzenie uzupełniającej gleboznawczej klasyfikacji gruntów składa właściciel nieruchomości, który jest przekonany, że dotychczas ujawniony w ewidencji gruntów i budynków użytek gruntowy (klasoużytek) jest niewłaściwy. Wnioskodawca wskazuję we wniosku wraz z uzasadnieniem gleboznawcę klasyfikatora, który upoważniony przez Prezydenta Miasta Łodzi wykonuje projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Za wydanie decyzji pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

KROK 3

Czekaj na wydanie decyzji

KROK 4

Odbierz decyzję

elektronicznie, pocztą lub w urzędzie po telefonicznym uzgodnieniu terminu

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę
 • odbiór decyzji w urzędzie wymaga umówienia się na wizytę
 • decyzja administracyjna może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Złożenie wniosku w sprawie przeprowadzenia uzupełniającej gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

 3. Wydanie upoważnienia (przez Starostę) klasyfikatorowi do przeprowadzenia czynności terenowych oraz sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji.

 4. Po przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powyższego projektu (operatu) organ prowadzący postępowanie zawiadamia strony o wyłożeniu projektu ustalenia klasyfikacji na okres 14 dni w tym również zastosowanie ma termin określony w art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego.

 5. Postępowanie zakończone zostaje decyzją administracyjną.

Informacje uzupełniające

Z urzędu klasyfikację przeprowadza się:

 • na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane;
 • na gruntach zmeliorowanych - po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych;
 • na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym;
 • na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych - w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji;
 • po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego;
 • po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

2 miesiące

Termin realizacji dłuższy niż 2 miesiące spowodowany jest koniecznością przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zgodnie z art. 35 KPA np. zebrania odpowiedniego materiału dowodowego, aby rozstrzygnąć sprawę co do istoty albo w inny sposób. Jak każde postępowanie administracyjne jest ono prowadzone w indywidualnych sprawach wszczynanych na wniosek albo z urzędu. Poszczególne sprawy nie są do siebie podobne z uwagi na: ilość stron biorących udział w postępowaniu, zakres przedmiotowy postępowania oraz mniej albo bardziej skomplikowany charakter sprawy. Zgodnie bowiem z przepisem art. 35 § 1 KPA - Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. W dalszych paragrafach ustalono terminy na załatwienie sprawy, które wynoszą odpowiednio miesiąc albo dwa – w zależności od skomplikowanego (indywidualnego) charakteru sprawy. Do terminów określonych w tym przepisie nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W związku z powyższym podany poniżej termin realizacji jest jak najbardziej odpowiedni.

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Geodezji
Zespół ds. Gleboznawczej Klasyfikacji Gruntów
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Biuro podawcze – parter
pok. 912, 914, 915- piętro IX

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 272-68-92, +48 (42) 272-68-93, +48 (42) 272-68-95

Opłaty

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

opłata skarbowa za decyzję klasyfikacyjną

10,00 zł

opłata skarbowa za pełnomocnictwo - w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, oryginał tego pełnomocnictwa udzielonego osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu oraz pełnomocnictwa poświadczone notarialnie).

17,00 zł

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Łódzki Ośrodek Geodezji
   ul. Traugutta 21/23
   91-113 Łódź
 • osobiście:
  • Łódzki Ośrodek Geodezji
   ul. Traugutta 21/23
   91-113 Łódź
   drugie wejście, parter
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przeprowadzenie klasyfikacji gruntu

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Operat klasyfikacyjny
 • Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej
 • Pełnomocnictwo
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.)

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1390)

 • ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2409 ze zm.)

 • ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 672 ze zm.)

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji (Dz. U. 2012, poz. 1246)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji
Komórka
Dział Geodezji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt