Wyniki wyszukiwania

ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

Informacja o organizacjach pozarządowych

Udzielane są informacje o organizacjach pozarządowych mających siedzibę na terenie Łodzi (stowarzyszeniach, fundacjach, związkach stowarzyszeń, terenowych jednostkach organizacyjnych stowarzyszeń). Wszystkie podmioty (organizacje, instytucje, osoby prywatne) zainteresowane uzyskaniem informacji… więcej...

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

Inicjatywa lokalna

Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej mogą składać mieszkańcy miasta Łodzi bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wnioski są składane na formularzu, którego wzór został… więcej...

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

Konsultacje społeczne na wniosek mieszkańców

Pobierz wniosek oraz listę poparcia ze strony https://uml.lodz.pl/konsultacje/wnioski-o-konsultacje-spoleczne/. Wypełnij wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz zbierz co najmniej 200 podpisów na liście poparcia ( imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz podpis). Złóż wniosek w… więcej...

ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

Rozwiązanie i likwidacja stowarzyszenia zwykłego

Rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego: Stowarzyszenie zwykłe, które zakończyło działalność poprzez osiągnięcie swoich celów, wyczerpanie środków finansowych lub w wyniku braku woli członków do kontynuowania działalności powinno przeprowadzić proces jego likwidacji. Aby skutecznie przeprowadzić… więcej...

ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia, posiadającą ułomną osobowość prawną i tym samym może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Stowarzyszenie zwykłe mogą utworzyć przynajmniej trzy osoby… więcej...

ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

Wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

W terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, stowarzyszenie zwykłe zobowiązane jest złożyć organowi nadzorującemu wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych dotyczących: nazwy stowarzyszenia zwykłego, jego celu lub celów, terenu i środków działania… więcej...

ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych @

W celu otrzymania zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową do Biura Aktywności Miejskiej (90-003 Łódź, ul. Tuwima 10) lub przesłać online (ePUAP) wniosek o wydanie ww. zaświadczenia wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej (Uwaga! W… więcej...

ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

Zgłoszenie powstania terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia

Etapy załatwienia sprawy: Podmiot zgłaszający składa następujące dokumenty: zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia, protokół z utworzenia terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia (zawierający informację o składzie zarządu i adresie siedziby… więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt