Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

OPIS SPRAWY

Procedura dotyczy wpisu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi. Wpis dokonywany jest na podstawie prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek powinien być podpisany i złożony przez Przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenia zwykłe albo Zarząd (w zależności od tego jaki organ władz zostanie wybrany przez stowarzyszenie zwykłe).

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

w Urzędzie lub pocztą

KROK 2

Czekaj na informację

potwierdzenia są wysyłane pocztą

KROK 3

Sprawdzaj ewidencję

na stronie BIP UMŁ lub na stronie UMŁ - dział „wykazy i ewidencje"

PRZYDATNE INFORMACJE

 • przed złożeniem dokumentów skontaktuj się z komórką merytoryczną Urzędu
 • możliwość przesłania mailem projektów dokumentów w celu weryfikacji ich poprawności
 • wymaga złożenia dokumentów w wersji papierowej
 • możliwość przesłania dokumentów pocztą
 • wizyta w Urzędzie nie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia, posiadającą ułomną osobowość prawną i tym samym może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

Stowarzyszenie zwykłe mogą utworzyć przynajmniej trzy osoby fizyczne spełniające warunki określone w art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, które uchwalają regulamin działalności określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Organem przyjmującym wnioski o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych i nadzorującym stowarzyszenia zwykłe jest Starosta/w miastach na prawach powiatu Prezydent Miasta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego.

Etapy zgłoszenia:

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo Zarząd składają na piśmie wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, dołączając:

 • protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego (zawierający uchwały o: utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego, wyborze organów władz stowarzyszenia zwykłego, wyznaczeniu siedziby stowarzyszenia zwykłego),
 • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli oraz oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawieniu praw publicznych,
 • informację zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL Przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków Zarządu,
 • informację zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 • informację o adresie siedziby stowarzyszenia zwykłego,
 • regulamin działalności,

W przypadku gdy wniosek o wpis składa Zarząd, podpisują go wszyscy członkowie Zarządu.
Uchwalony przez członków założycieli stowarzyszenia zwykłego regulamin działalności powinien w szczególności określać:

 • nazwę stowarzyszenia,
 • cel lub cele stowarzyszenia,
 • teren i środki działania,
 • siedzibę,
 • przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd,
 • zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
 • sposób nabycia i utraty członkostwa,
 • sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.

Informacje uzupełniające

Stowarzyszenie zwykłe nie może:

 1. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
 2. zrzeszać osób prawnych,
 3. prowadzić działalności gospodarczej,
 4. prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonychw odrębnych przepisach.

Stowarzyszenie zwykłe reprezentuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd.
Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

 1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
 2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
 3. zawarcie umowy kredytu lub pożyczki,
 4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
 5. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

Szczegółowe informacje można również znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem: https://uml.lodz.pl/decydujemy/wspieramy/ngo/uzyteczne-dla-ngo/ (w zakładce stowarzyszenia zwykłe).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 • do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis (jeżeli nie został przez organ nadzorujący złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego),
 • do 7 dni od dnia uzupełnienia wniosku w sytuacji gdy wniosek o wpis zawierał braki i organ nadzorujący wezwał do ich uzupełnienia,
 • do 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia Sądu odrzucającego albo oddalającego wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego.

Miejsce załatwienia

Biuro Aktywności Miejskiej
Oddział ds. Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
90-003 Łódź, ul. Tuwima 10
pok. 115, I piętro

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Aktywności Miejskiej
   ul. Tuwima 10
   90-430 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Tuwima 10, pok. 115, I p.
  • ul. Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami)

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

druk do pobrania


 • Protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego (zawierający uchwały o: utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego, wyborze organów władz stowarzyszenia zwykłego, wyznaczeniu siedziby stowarzyszenia zwykłego)

druk do pobrania


 • Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego (zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli oraz oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawieniu praw publicznych)

druk do pobrania


 • Informacja zawierająca imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL Przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków Zarządu

druk do pobrania


 • Informacja zawierająca imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ

druk do pobrania


 • Informacja o adresie siedziby stowarzyszenia zwykłego

druk do pobrania


 • Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego (w przypadku gdy w stowarzyszeniu zwykłym jako organ władz będzie przewidziany Przedstawiciel)

druk do pobrania


 • Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego (w przypadku gdy w stowarzyszeniu zwykłym jako organ władz będzie przewidziany Zarząd i Komisja Rewizyjna)

druk do pobrania


Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • rozdział 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku niedokonania przez organ nadzorujący wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub uzupełnienia jego braków i niezłożenia wniosku o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Aktywności Miejskiej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt