Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych w dziedzinie sportu

OPIS SPRAWY

Procedura dotyczy organizacji pozarządowych, które biorą udział w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Łodzi na zadania: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dotyczące zapewnienia dodatkowych, zorganizowanych form spędzania czasu wolnego dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Organizacje składają oferty, które są rozpatrywane przez komisje konkursowe. Wyniki konkursów ofert są akceptowane przez Prezydenta Łodzi. Następnie podpisywane są z organizacjami umowy na realizację zadań i przekazywane przyznane środki finansowe.

W SKRÓCIE

KROK 1

Zapoznaj się z wymaganiami konkursu

w BIP UMŁ, na portalu ngo.pl, w Generatorze Wniosków (Witkac.pl)

KROK 2

Złóż ofertę i załączniki

w Urzędzie , przez Generatora Wniosków (Witkac.pl) lub pocztą

KROK 3

Sprawdź wyniki konkursu ofert

w BIP UMŁ, na portalu ngo.pl, w Generatorze Wniosków (Witkac.pl)

KROK 4

Podpisz umowę na zadanie

w Urzędzie

KROK 5

Odbierz dotację

przyznane środki zostaną przelane na konto bankowe organizacji

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa wymaga złożenia dokumentów w wersji papierowej, gdy oferta dotyczy zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 • sprawa wymaga złożenia dokumentów w wersji elektronicznej przez Generatora Wniosków (Witkac.pl) gdy oferta dotyczy zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 • potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków (Witkac.pl) należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć bezpośrednio lub pocztą do Wydziału Sportu ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pok. Nr 3 (sekretariat Wydziału Sportu)
 • złożenie oferty bez konsultacji z pracownikiem merytorycznym bezpośrednio w Urzędzie nie wymaga umówienia wizyty
 • spotkanie z pracownikiem merytorycznym w celu skonsultowania oferty i jej załączników w okresie epidemii wymaga umówienia się na wizytę

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu obsługuje konkursy ogłaszane przez Prezydenta Miasta na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

  • wspierania szkolenia sportowego,

  • organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych,

  • organizacji zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością.

 2. Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu obsługuje również konkursy ogłaszane przez Prezydenta Miasta na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dotyczące zapewnienia dodatkowych, zorganizowanych form spędzania czasu wolnego dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, zapobieganie patologiom społecznym, w tym alkoholizmowi i narkomanii w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

 3. Zasady przeprowadzania otwartych konkursów ofert reguluje Zarządzenie Nr 2202/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadań i rozliczania przyznanych dotacji.

Informacje uzupełniające
 • Oferty w konkursach ofert dotyczących zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, składa się na formularzu oferty, zgodnie z wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosków (Witkac.pl).
 • Załączniki do oferty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków (Witkac.pl) dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej, składając je wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
 • Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków (Witkac.pl) należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć bezpośrednio do Wydziału Sportu ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pok. Nr 3 (sekretariat Wydziału Sportu).
 • Za prawidłowe uznane zostaną podpisy z pieczątką imienną a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.
 • Oferty na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym składa się na formularzu ofertowym zamieszczonym każdorazowo pod danym ogłoszeniem konkursowym w wersji papierowej, bezpośrednio do Wydziału Sportu ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pok. Nr 3 (sekretariat Wydziału Sportu).
 • Wzory formularzyofert można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi w BIP oraz z portalu organizacji pozarządowych ngo.pl lub w siedzibie Wydziału Sportu ul. ks. Skorupki 21 w Łodzi, III piętro.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Uzależniony od rodzaju zadania objętego konkursem ofert i zamieszczony jest przy wymaganiach szczegółowych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi oraz na portalu dla organizacji pozarządowych ngo.pl, a takżena tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Sportu w Łodzi ul. ks. Skorupki 21, III piętro.

Miejsce załatwienia

Wydział Sportu
Oddział Kultury Fizycznej
90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21
III piętro, pok. 3

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Konsultacja ofert wraz z załącznikami: po uprzednim umówieniu wizyty:

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Sportu
   ul. ks. Skorupki
   2190-532 Łódź
 • osobiście:
  • ul. ks. Skorupki 21
   III piętro, pok. Nr 3 (sekretariat wydziału)
 • elektronicznie
  • Witkac.pl

Termin składania dokumentów

Zgodnie z terminem ogłoszonym w poszczególnych konkursach ofert na zadania:

 • z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 • z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dotyczące zapewnienia dodatkowych, zorganizowanych form spędzania czasu wolnego dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Wymagane dokumenty

Do złożenia:

 • Oferta wraz z załącznikami lub potwierdzenie złożenia oferty, zgodnie z ogłoszonym konkursem
Pozostałe dokumenty
 • Zarządzenie 2202/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadań i rozliczania przyznanych dotacji.
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 14 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 1 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • zarządzenie Nr 2202/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadań i rozliczania przyznanych dotacji"
 • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Sportu
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt