Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Likwidacja i wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej z ewidencji Prezydenta Miasta Łodzi

OPIS SPRAWY

Procedura dotyczy uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej zarejestrowanych w ewidencji Prezydenta Miasta Łodzi , które chcą zakończyć swoją działalność. W tym celu zarząd klubu zwołuje ostatnie walne zebranie w celu podjęcia decyzji m.in. o rozwiązaniu klubu i wyborze likwidatora. Likwidator klubu składa do urzędu wniosek o wpis do ewidencji danych likwidatora. Urząd wydaje decyzję ws. wpisu likwidatora. Po wykonaniu wszystkich czynności likwidacyjnych likwidator składa do urzędu wniosek o wykreślenie klubu z ewidencji, które dokonuje się na podstawie decyzji administracyjnej.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

przelewem, przekazem pocztowym lub we wpłatomacie UMŁ

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

w Urzędzie (konsultacja z pracownikiem wymaga umówienia wizyty) lub pocztą

KROK 3

Odbierz decyzję

przez operatora pocztowego

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa wymaga złożenia dokumentów w wersji papierowej
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • złożenie wniosku w formie papierowej bez konsultacji z pracownikiem merytorycznym bezpośrednio w urzędzie nie wymaga umówienia wizyty
 • spotkanie z pracownikiem merytorycznym w celu skonsultowania wniosku i jego załączników w okresie epidemii wymaga umówienia się na wizytę

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Wykreślenie z ewidencji Prezydenta Miasta Łodzi klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej lub uczniowskiego klubu sportowego jest możliwe dopiero po zakończeniu procesu jego likwidacji.

 2. Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu klubu z ewidencji, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

 3. W trakcie procesu likwidacji klub nie może prowadzić działalności określonej w statucie. Z dniem rozwiązania klubu na mocy uchwały walnego zebrania członków tzn. zarządzenia likwidacji klubu ustaje również umocowanie członków zarządu do reprezentowania klubu, a w jego imieniu działać może jedynie likwidator.

Proces likwidacji klubu przebiega w trzech etapach.


I etap
 • Podjęcie decyzji przez Walne Zebranie Członków Klubu o zakończeniu działalności klubu i bytu prawnego polegającej na:

  • podjęciu uchwał dotyczących:

   • rozwiązania klubu,

   • powołania likwidatora klubu,

   • określenia celu przeznaczeniu majątku zlikwidowanego klubu,

   • przekazania dokumentów klubu na przechowywanie;

  • sporządzeniu protokołu z zebrania,

  • sporządzeniu listy obecności członków na zebraniu.

 • Uchwała o rozwiązaniu klubu powinna określać datę rozwiązania klubu, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji. W przypadku braku wskazania likwidatora w uchwale i statucie klubu likwidatorami są, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, członkowie zarządu ostatniej kadencji.
II etap
 • Likwidator podejmuje pierwsze działania polegające na:

  • podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (ogłoszenie o likwidacji klubu) za pośrednictwem strony internetowej www.ngo.pl lub prasy lokalnej/ogólnopolskiej;

  • złożeniu do Wydziału Sportu wniosku w sprawie wpisu do ewidencji klubów danych dot. likwidatora klubu, jako przedstawiciela upoważnionego do podejmowania decyzji w sprawach majątkowych likwidowanego klubu wraz z wymaganymi załącznikami.

 • Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji klubu w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek przed nieuzasadnionym uszczupleniem. Zazwyczaj likwidacja powinna zostać zakończona po upływie jednego roku. Po tym terminie likwidator powinien poinformować Wydział Sportu o przyczynach powodujących wydłużenie czasu likwidacji lub złożyć wniosek o zmianę likwidatora do organu nadzoru.
III etap
 • Likwidator podejmuje kolejne działania i czynności likwidacyjne prowadzące do wykreślenia klubu z ewidencji:

  • ustala listę wierzycieli i dłużników;

  • przystępuje do zbycia majątku klubu i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli;

  • sporządza protokół przekazania majątku klubu podpisany przez stronę zdającą i przejmującą;

  • sporządza protokół przekazania dokumentów klubu na przechowywanie podpisany przez stronę zdającą i przejmującą;

  • sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – stan rachunkowy na początek i koniec likwidacji;

  • składa wniosek do Wydziału Sportu o wykreślenie klubu z ewidencji wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz dowodem wniesionej opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji.

Z dniem wydania likwidatorowi klubu decyzji w sprawie wykreślenia z ewidencji, klub traci osobowość prawną, co oznacza ustanie bytu prawnego klubu.

Informacje uzupełniające
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 • Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty tj. dnia złożenia wniosku lub pełnomocnictwa. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 • do 30 dniod dnia wpływu poprawnie złożonego wniosku

 • do 60 dni sprawy szczególnie skomplikowane

W przypadku spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, obowiązują terminy określone w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Miejsce załatwienia

Wydział Sportu
Oddział Kultury Fizycznej
90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21
Składanie wniosków: III piętro, pok. nr 3 (sekretariat)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Przyjmowanie i konsultacja wniosków papierowych wraz z załącznikami po uprzednim umówieniu wizyty:

Opłaty

Opłata skarbowa

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Od decyzji w sprawie wpisu danych likwidatora klubu

Od decyzji o wykreśleniu klubu z ewidencji

10 zł
Od pełnomocnictwa 17 zł

Wpłaty opłaty skarbowej dokonuje się na konto:

Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Wydziału Finansowego UMŁ, ul. Sienkiewicza 5 w Łodzi.

Wpłaty można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym lub dowolnym banku oraz we wpłatomatach, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5 i ul. Piotrkowskiej 110.

W przypadku kiedy w imieniu wnioskodawcy działa pełnomocnik należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Zwolnione z opłaty skarbowej są osoby prawne posiadające status organizacji pożytku publicznego.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • Listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Sportu
   ul. ks. Skorupki 21
   90-532 Łódź
 • Osobiście:
  • ul. ks. Skorupki 21
   pok. nr 3 (sekretariat wydziału)
   III piętro

Termin składania dokumentów

Wnioski w sprawie wpisu danych likwidatora klubu do ewidencji Prezydenta Miasta Łodzi należy składać w terminie 14 dni od dnia, w którym klub dokonał wyboru likwidatora, zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych

Wnioski w sprawie wykreślenia klubu z ewidencji można składać cały rok od dnia podania do publicznej informacji o wszczęciu likwidacji klubu

Wymagane dokumenty

Oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność przez likwidatora - przedstawiciela klubu w okresie likwidacji

w II etapie:

 • Wniosek w sprawie wpisu danych dot. likwidatora klubu jako przedstawiciela klubu upoważnionego do podejmowania decyzji w sprawach majątkowych likwidowanego klubu wraz z 5 załącznikami:

druk do pobrania


 • Protokół z Walnego Zebrania Likwidacyjnego Członków Klubu

druk do pobrania


 • Protokół Komisji Uchwał i Wniosków zawierający uchwały o rozwiązaniu, powołaniu likwidatora, przeznaczeniu majątku klubu, przekazania dokumentów klubu na przechowywanie

druk do pobrania


 • Protokół Komisji Mandatowej

druk do pobrania


 • Lista obecności na Walnym Zebraniu Likwidacyjnym

druk do pobrania


 • Wydruk ze strony internetowej www.ngo.pl lub wycinek z prasy lokalnej/ogólnopolskiej potwierdzając podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu likwidacji klubu

druk do pobrania


w III etapie

 • Wniosek w sprawie wykreślenia klubu z ewidencji klubów wraz z 2 załącznikami:

druk do pobrania


 • Sprawozdaniem likwidatora klubu z przeprowadzonej likwidacji zgodnie z uchwałami ostatniego Walnego Zebrania Likwidacyjnego Członków Klubu wraz ze: sprawozdaniem finansowym uwzględniającym stan rachunkowy na początek i na koniec likwidacji, protokołem przekazania majątku klubu, protokołem przekazania na przechowywanie dokumentów klubu

druk do pobrania


 • Dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej w kwocie 10 zł

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu dokonania zmian we wpisie w ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

klauzula informacyjna do pobrania


 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu wykreślenia wpisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

 • rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi na adres: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Sportu, ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Sportu
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt