Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

OPIS SPRAWY

Procedura dotyczy wpisu zmian w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi. Wpis dokonywany jest na podstawie prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek powinien być podpisany i złożony przez Przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenia zwykłe albo Zarząd (w zależności od tego jaki organ władz funkcjonuje w stowarzyszeniu zwykłym). Wniosek należy złożyć w przypadku każdej zmiany, która ma wpływ na zapisy zamieszczone w ewidencji.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

w Urzędzie lub pocztą

KROK 2

Czekaj na informację

potwierdzenia są wysyłane pocztą

KROK 3

Sprawdzaj ewidencję

na stronie BIP UMŁ lub na stronie Urzedu - dział „wykazy i ewidencje"

PRZYDATNE INFORMACJE

 • przed złożeniem dokumentów skontaktuj się z komórką merytorycznąUrzędu
 • możliwość przesłania mailem projektów dokumentów w celu weryfikacji ich poprawności
 • wymaga złożenia dokumentów w wersji papierowej
 • możliwość przesłania dokumentów pocztą
 • wizyta w Urzędzie nie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 • W terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, stowarzyszenie zwykłe zobowiązane jest złożyć organowi nadzorującemu wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych dotyczących:

  • nazwy stowarzyszenia zwykłego, jego celu lub celów, terenu i środków działania oraz adresu siedziby,

  • imienia i nazwiska przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz sposobu reprezentowania stowarzyszenia zwykłego przez zarząd, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,

  • imienia i nazwiska członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,

  • regulaminu,

  • posiadania statusu organizacji pożytku publicznego,

  • przekształcenia lub rozwiązania stowarzyszenia zwykłego,

  • imienia i nazwiska likwidatora stowarzyszenia zwykłego,

Załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany.

 • Stowarzyszenie zwykłe jest także zobowiązane informować organ nadzorujący o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ (zgodnie z art. 40b ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 • do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis zmian,
 • do 7 dni od dnia uzupełnienia wniosku w sytuacji, gdy wniosek o wpis zmian zawierał braki i organ nadzorujący wezwał do ich uzupełnienia (jeżeli nie został przez organ nadzorujący złożony wniosek określony w rozdziale 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Miejsce załatwienia

Biuro Aktywności Miejskiej
Oddział ds. Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
90-003 Łódź, ul. Tuwima 10
pok. 115, I piętro

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Aktywności Miejskiej
   ul. Tuwima 10
   90-003 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Tuwima 10, pok. 115, I p.
  • ul. Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami)

Termin składania dokumentów

W terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, stowarzyszenie zwykłe zobowiązane jest złożyć organowi nadzorującemu wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zamieszczenie w ewidencji stowarzyszeń zwykłych zmienionych danych

druk do pobrania


Pozostałe dokumenty

 • Dokumenty stanowiące podstawy zmiany: protokoły oraz listy obecności z posiedzeń organów władz stowarzyszenia zwykłego podczas których dokonano zmian wraz z uchwałami w tym zakresie (np. uchwała o wyborze przedstawiciela wraz z protokołem i listą obecności ze Zgromadzenia Członków na którym podjęto tę uchwałę)
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 40b ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)
 • rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644)

Tryb odwoławczy

W przypadku niedokonania przez organ nadzorujący wpisu zmian do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub uzupełnienia jego braków i niezłożenia wniosku, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Aktywności Miejskiej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt