Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Założenie uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej i rejestracja w ewidencji Prezydenta Miasta Łodzi

OPIS SPRAWY

Procedura dotyczy nowych klubów założonych w formie stowarzyszenia z osobowością prawną bez działalności gospodarczej. Założyciele klubu podejmują na zebraniu uchwały dotyczące nazwy klubu, statutu, wyboru władz lub Komitetu Założycielskiego oraz adresu siedziby. Przedstawiciele klubu składają do urzędu wniosek o wpis klubu do ewidencji wraz z wymaganymi załącznikami. Wpis do ewidencji dokonuje się na podstawie decyzji administracyjnej.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

przelewem, przekazem pocztowym lub we wpłatomacie UMŁ

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

w Urzędzie (konsultacja z pracownikiem wymaga umówienia wizyty) lub pocztą

KROK 3

Odbierz decyzję, statut, pouczenie

przez operatora pocztowego

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa wymaga złożenia dokumentów w wersji papierowej
 • możliwość przesłania dokumentów pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • złożenie wniosku w formie papierowej bez konsultacji z pracownikiem merytorycznym bezpośrednio w urzędzie nie wymaga umówienia wizyty
 • spotkanie z pracownikiem merytorycznym w celu skonsultowania wniosku i jego załączników w okresie epidemii wymaga umówienia się na wizytę

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Klub sportowy podlegający wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu, zakładany jest w formie prawnej jako stowarzyszenie, które uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do ewidencji. .

Kluby sportowe z siedzibą w Łodzi podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi pełniącego funkcję starosty miasta na prawach powiatu, jak niżej:

 • ewidencji uczniowskich klubów sportowych
 • ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Ewidencje klubów w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi prowadzi Wydział Sportu: 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21 .

Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje osobom fizycznym, które spełniają następujące warunki:

 • są obywatelami polskimi lub cudzoziemcami mającymi miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 • mają pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyły 18 lat),

 • nie są pozbawione praw publicznych.

Osoby fizyczne w liczbie, co najmniej 7 na zebraniu założycielskim podejmują uchwały w sprawie założenia klubu o nazwie własnej odróżniającej go od już zewidencjonowanych, przyjęcia statutu klubu, wyboru komitetu założycielskiego lub wyboru organów klubu oraz adresu siedziby klubu.Założyciele sporządzają protokół z zebrania założycielskiego, listę założycieli zawierającą dane osobowe wymagane przepisami oraz 2 egzemplarze oryginału statutu w druku podpisanego przez członków komitetu założycielskiego lub zarządu. Sporządzone dokumenty z zebrania stanowią załączniki do wniosku o wpis klubu do ewidencji jw.

W zależności od tego czy założyciele wybiorą organy władzy klubu, czy komitet założycielski należy skorzystać z właściwej procedury wpisu klubu do ewidencji, zgodnie z jednym z wariantów, jak niżej:

Wariantem A – opartym na zasadzie 2 kroków – w przypadku, gdy na zebraniu założycielskim wybrany zostanie komitet założycielski.

lub

Wariantem B – opartym na zasadzie tylko 1 kroku – w przypadku, gdy na zebraniu założycielskim zostaną wybrane organy władzy klubu tj. zarząd i komisja rewizyjna.

Wariant A – procedura wpisu klubu do ewidencji oparta na zasadzie 2 kroków, gdy na zebraniu założycieli klubu wybrano komitet założycielski

Krok 1 - obejmuje wpis klubu do ewidencji bez organów klubu i uzyskanie osobowości prawnej klubu

Krok 2 - obejmuje wpis do ewidencji składu osobowego i funkcyjnego organów klubu tj. zarządu i komisji rewizyjnej

 • Krok 1 – Na zebraniu założycielskim należy podjąć uchwały w sprawie założenia klubu o nazwie własnej, przyjęciu statutu klubu, wyborze komitetu założycielskiego oraz adresie siedziby klubu. Wybrany Komitet Założycielski uprawniony jest do złożenia dokumentów jak niżej, w formie papierowej, bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wymagane dokumenty (oryginały).

Wniosek A - (wzór do pobrania) w sprawie wpisu do ewidencji klubów sportowych wraz z 4 załącznikami.

 1. Protokół (wzór do pobrania) z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania zawierający:

  • uchwałę o założeniu klubu pod nazwą własną odróżniającą go od klubów figurujących już w ewidencji,

  • uchwałę o przyjęciu statutu klubu,

  • uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego,

  • uchwałęo adresie siedziby klubu.

 2. Lista założycieli (min. 7 osób będących obywatelami polskimilub cudzoziemcami mającymi miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pełnoletnich nie pozbawionych praw publicznych) będąca jednocześnie listą obecności na zebraniu założycielskim zawierająca imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz własnoręczne podpisy (wzór do pobrania). Cudzoziemcy na liście założycieli wpisują adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Dwa egzemplarze oryginału statutu klubu podpisane przez wybrany Komitet Założycielski (pełne podpisy z imieniem i nazwiskiem na ostatniej stronie statutu, a także parafki w lewym dolnym rogu każdej strony z treścią statutu).

 4. Dowód zapłaty (wydruk z przelewu lub oryginał innego pokwitowania) należnej opłaty skarbowej w kwocie 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

Wpis klubu do ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej, która zawiera pełną nazwę klubu, adres siedziby klubu, numer ewidencyjny oraz datę uchwalenia statutu.

Z dniem wpisu do ewidencji klub uzyskuje osobowość prawną.

Klub, jako osoba prawna, ma ustawowy obowiązek posiadać numer REGON i NIP.

Po uzyskaniu NIP i REGON klub niezwłocznie przekazuje do wiadomości Wydziału Sportu kserokopie potwierdzone przez przedstawiciela klubu za zgodność z oryginałem: zaświadczenia o nr identyfikacyjnym REGON oraz potwierdzenie nadania NIP (Numeru Identyfikacji Podatkowej).

Po odebraniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji za pośrednictwem operatora pocztowego Komitet Założycielski niezwłocznie zwołuje I Walne Zebranie Członków Klubu w celu wyboru organów klubu na I kadencję władz. Prawo wyborcze i głos stanowiący na zebraniu mają wyłącznie członkowie założyciele klubu.

 • Krok 2 -Po dokonaniu wyboru organów władzy na I Walnym Zebraniu Członków przedstawiciele Zarządu składają wniosek w sprawie wpisu do ewidencji klubów składu osobowego i funkcyjnego organów klubu na I kadencję oraz danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych klubu, bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wymagane dokumenty (oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność przez przedstawiciela klubu).

II.Wniosek A - (wzór do pobrania) w sprawie wpisu do ewidencji składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych na I Walnym Zebraniu Wyborczym Członków Klubu oraz danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych klubu, wraz z 3 załącznikami:

 1. Protokół z I Walnego Zebrania Wyborczego Członków Klubu wraz z listą obecności i uchwałami dotyczącymi wyboru organów.

 2. Wypełniony i podpisany druk ankiety z danymi Klubuobowiązuje oryginał (wzór do pobrania).

 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej(wydruk z przelewu lub oryginał innego pokwitowania) w kwocie 10 zł od decyzji (słownie: dziesięć złotych).

Wpis danych klubu do ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej, która zawiera skład osobowy i funkcyjny organów klubu tj. zarządu i komisji rewizyjnej wybranych na okres I kadencji władz oraz danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych klubu.

Po odebraniu decyzji (o wpisie do ewidencji jw. danych dot. organów klubu) za pośrednictwem operatora pocztowego Zarząd klubu powinien podjąć kroki w celu założenia konta bankowego dla klubu.

Wariant - B - procedura wpisu klubu do ewidencji oparta na zasadzie tylko 1 kroku – w przypadku, gdy na zebraniu założycielskim zostaną wybrane organy władzy klubu - zarząd i komisja rewizyjna.

Tylko 1 krok – obejmuje wpis klubu do ewidencji, składu osobowego i funkcyjnego organów tj. zarządu i komisji rewizyjnej i uzyskanie przez klub osobowości prawnej.

Na zebraniu założycielskim należy podjąć uchwały w sprawie założenia klubu o nazwie własnej, przyjęcia statutu klubu, w sprawie wyboru organów klubu tj. zarządu i komisji rewizyjnej oraz adresu siedziby klubu. Wybrany Zarząd uprawniony jest do złożenia dokumentów jak niżej, w formie papierowej, bezpośrednio w urzędzie lub przez operatora pocztowego.

Wymagane dokumenty (oryginały)

Wniosek B - (wzór do pobrania) w sprawie wpisu do ewidencji klubów sportowych wraz z5 załącznikami:

 1. Protokół (wzór do pobrania) z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania zawierający:

  • uchwałę o założeniu klubu pod nazwą własną odróżniającą go od klubów figurujących już w ewidencji,

  • uchwałę o przyjęciu statutu klubu,

  • uchwały o wyborze organów klubu tj. zarządu, komisji rewizyjnej,

  • uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia działań w celu zarejestrowania klubu,

  • uchwałę w sprawie adresu siedziby klubu.

   Założyciele mogą podjąć także uchwały w sprawie programu i planu działania, budżetu klubu na okres I kadencji władz, wysokości składek członkowskich i zasad ich opłacania oraz powołania sekcji sportowych

 2. Lista założycieli (min. 7 osób będących obywatelami polskimilub cudzoziemcami mającymi miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pełnoletnich nie pozbawionych praw publicznych) będąca jednocześnie listą obecności na zebraniu założycielskim zawierająca imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz własnoręczne podpisy (wzór do pobrania). Cudzoziemcy na liście założycieli wpisują adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Dwa egzemplarze oryginału statutu klubu podpisane przez uprawnionych członków Zarządu klubu (pełne podpisy z imieniem i nazwiskiem oraz funkcją w zarządzie na ostatniej stronie statutu, a także parafki w lewym dolnym rogu każdej strony z treścią statutu).

 4. Druk ankiety z danymi klubu wypełniony i podpisany przez uprawnionych członków Zarządu (wzór do pobrania).

 5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w kwocie 10 zł(słownie: dziesięć złotych)(wydruk z przelewu lub oryginał innego pokwitowania).

Wpis klubu do ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej, która zawiera pełną nazwę klubu, adres siedziby klubu, numer ewidencyjny, datę uchwalenia statutu klubu, skład osobowy i funkcyjny zarządu i komisji rewizyjnej na okres I kadencji oraz dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych klubu.

Z dniem wpisu do ewidencji klub uzyskuje osobowość prawną.

Klub, jako osoba prawna, ma ustawowy obowiązek posiadać numer REGON i NIP.Po uzyskaniu NIP i REGON klub niezwłocznie przekazuje do wiadomości Wydziału Sportu kserokopie potwierdzone przez przedstawiciela klubu za zgodność z oryginałem: Zaświadczenia o Nr Identyfikacyjnym REGON oraz Potwierdzenie Nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej

Po odebraniu decyzji za pośrednictwem operatora pocztowego Zarząd klubu powinien podjąć kroki w celu założenia konta bankowego dla klubu.

Informacje uzupełniające

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelniona kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty tj. dnia złożenia wniosku lub pełnomocnictwa. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 • do 30 dniod dnia wpływu poprawnie złożonego wniosku

 • do 60 dni sprawy szczególnie skomplikowane

Sprawę wpisu uznaje się również za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony występującej z wnioskiem o wpis, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku nie zostanie wydana decyzja o wpisie, albo decyzja o odmowie wpisu.

Do wpisu do ewidencji klubów sportowych stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Miejsce załatwienia

Wydział Sportu
Oddział Kultury Fizycznej
90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21
Składanie wniosków: III piętro, pok. nr 3 (sekretariat)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Konsultacja wniosków papierowych wraz z załącznikami po uprzednim umówieniu wizyty:

Telefonicznie: +48 (42) 638 55 84, +48 (42) 638 48 36

Pocztą elektroniczną: wydzial.sportu@uml.lodz.pl, w.mruk@uml.lodz.pl

Za pomocą strony do umawiania wizyt https://wizyty.uml.lodz.pl/

Opłaty

Opłata skarbowa

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Od decyzji potwierdzającej wpis klubu do ewidencji i uzyskanie osobowości prawnej przez klub 10 zł
Od decyzji potwierdzającej wpis do ewidencji składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej na I kadencję władz 10 zł
Od pełnomocnictwa 17 zł

Wpłaty opłaty skarbowej dokonuje się na konto:

Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Wydziału Finansowego UMŁ, ul. Sienkiewicza 5 w Łodzi
Wpłaty można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym lub dowolnym banku oraz we wpłatomatach, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5 i ul. Piotrkowskiej 110.

W przypadku, kiedy w imieniu wnioskodawcy działa pełnomocnik należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis klubu do ewidencji, wpis do ewidencji składu osobowego i funkcyjnego Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych na I Walnym Zebraniu Członków lub pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej są osoby prawne posiadające status organizacji pożytku publicznego.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • Listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Sportu
   ul. ks. Skorupki 21
   90-532 Łódź
 • Osobiście:
  • ul. ks. Skorupki 21
   pok. Nr 3 (sekretariat wydziału)
   III piętro

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku

Wymagane dokumenty

Wariant A

do złożenia:

Krok 1

 • I Wniosek A - w sprawie wpisu do ewidencji klubów wg obowiązującego wzoru (oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność przez przedstawiciela klubu)

druk do pobrania


Załączniki do wniosku:

 • Protokół wg obowiązującego wzoru z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania zawierający: uchwałę o założeniu klubu, uchwałę o przyjęciu statutu, uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego oraz uchwałę o adresie siedziby klubu

druk do pobrania


 • Lista założycieli (min. 7 osób będących obywatelami polskimi, lub cudzoziemcami, pełnoletnich nie pozbawionych praw publicznych) będąca jednocześnie listą obecności na zebraniu założycielskim zawierająca imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz własnoręczne podpisy wg obowiązującego wzoru. Cudzoziemcy na liście założycieli wpisują adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

druk do pobrania


 • Dwa egzemplarze oryginału statutu klubu podpisane przez Komitet Założycielski Klubu
 • Ramowy statut uczniowskiego klubu sportowego

druk do pobrania


 • Ramowy statut klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

druk do pobrania


 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (wydruk z przelewu lub oryginał innego pokwitowania)

Krok 2

 • II Wniosek A wg obowiązującego wzoru o wpis składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych na I Walnym Zebraniu Wyborczym Członków Klubu wraz z 3 załącznikami (oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność przez przedstawiciela klubu)

druk do pobrania


 • Protokół z I Walnego Zebrania Wyborczego Członków Klubu wraz z listą obecności i uchwałami
 • Wypełniony druk ankiety z danymi klubu wg obowiązującego wzoru

druk do pobrania


 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (wydruk z przelewu lub oryginał innego pokwitowania)

Wariant B

do złożenia:

 • Wniosek B - w sprawie wpisu do ewidencji klubów wg obowiązującego wzoru wraz z 5 załącznikami (oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność przez przedstawiciela klubu)

druk do pobrania


 • Protokół wg obowiązującego wzoru z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania zawierający:

druk do pobrania


 • uchwałę o założeniu klubu pod nazwą własną odróżniającą go od klubów figurujących już w ewidencji
 • uchwałę o przyjęciu statutu
 • uchwały o wyborze organów klubu tj. zarządu, komisji rewizyjnej
 • uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia działań w celu zarejestrowania klubu
 • uchwałę w sprawie adresu siedziby klubu
 • Lista założycieli (min. 7 osób będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, pełnoletnich nie pozbawionych praw publicznych) będąca jednocześnie listą obecności na zebraniu założycielskim zawierająca imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis własnoręczne podpisy wg obowiązującego wzoru. Cudzoziemcy na liście założycieli wpisują adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

druk do pobrania


 • Dwa egzemplarze oryginału statutu klubu (uczniowskiego klubu sportowego lub klubu nieprowadzącego działalności gospodarczej) podpisane przez Zarząd Klubu
 • Ramowy statut uczniowskiego klubu sportowego

druk do pobrania


 • Ramowy statut klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

druk do pobrania


 • Wypełniony druk ankiety z danymi klubu wg obowiązującego wzoru

druk do pobrania


 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (wydruk z przelewu lub oryginał innego pokwitowania)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
 • rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi na adres: Urząd Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Sportu
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt