Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zmiana danych uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej i wpis do ewidencji Prezydenta Miasta Łodzi

OPIS SPRAWY

Procedura dotyczy klubów sportowych z osobowością prawną, które już zarejestrowały się w ewidencji oraz mają organy władzy a chcą zmienić dane dotyczące np. statutu, nazwy klubu, adresu siedziby, składu zarządu, komisji rewizyjnej i danych osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych klubu. W celu zalegalizowania nowych danych zarząd klubu składa do urzędu wniosek o wpis zmiany danych wraz z wymaganymi załącznikami. Wpis zmiany danych dokonuje się na podstawie decyzji administracyjnej.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

przelewem, przekazem pocztowym lub we wpłatomacie UMŁ

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

w Urzędzie (konsultacja z pracownikiem wymaga umówienia wizyty) lub pocztą

KROK 3

Odbierz decyzję i załączniki

przez operatora pocztowego

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa wymaga złożenia dokumentów w wersji papierowej
 • możliwość przesłania dokumentów pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • złożenie wniosku w formie papierowej bez konsultacji z pracownikiem merytorycznym bezpośrednio w urzędzie nie wymaga umówienia wizyty
 • spotkanie z pracownikiem merytorycznym w celu skonsultowania wniosku i jego załączników w okresie epidemii wymaga umówienia się na wizytę

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Uczniowskie kluby sportowe i kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej zarejestrowane w ewidencji Prezydenta Miasta Łodzi mogą dokonywać zmiany swoich danych dotyczących:

  • adresu siedziby klubu;

  • imion, nazwisk i funkcji członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu;

  • danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych klubu;

  • statutu, w tym nazwy klubu.

 2. Zmianę danych klub dokonuje na podstawie decyzji mających charakter kolegialny tzn. w formie uchwał podjętych przez właściwy organ władzy (zarząd, walne zebranie, komisja rewizyjna). Zarząd klubu podejmuje uchwały w sprawie zmiany adresu siedziby klubu, uchwały w sprawie upoważnienia osób do zaciągania zobowiązań majątkowych klubu oraz uchwały dotyczące zmiany swojego składu liczbowego w trakcie kadencji władz w granicach określonych statutem. Komisja Rewizyjna także może podejmować uchwały w sprawie zmiany swojego składu liczbowego w trakcie kadencji władz w granicach określonych statutem. Walne zebranie członków, jako najwyższy organ władzy w klubie podejmuje uchwały w sprawie zmiany nazwy klubu i statutu oraz zmiany składu zarządu i komisji rewizyjnej na nową kadencję lub wyborów uzupełniających w trakcie kadencji. Właściwe organy sporządzają protokoły z zebrań, na których podjęte zostały uchwały. Protokoły wraz z uchwałami są wymaganymi załącznikami do wniosków w sprawie wpisu zmiany danych do ewidencji.

 3. Wpis zmiany danych klubu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku (w formie papierowej) złożonego wraz ze stosownymi załącznikami, w zależności od dokonywanej zmiany, bezpośrednio w urzędzie lub drogą pocztową. Wniosek powinien być podpisany przez członków zarządu reprezentujących klub, zgodnie ze statutem. Wpis zmiany danych do ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej. W zależności od zgłoszonej zmiany decyzja zawiera nowe dane klubu w zakresie: adresu siedziby, nazwy klubu, statutu, składu osobowego i funkcyjnego zarządu i komisji rewizyjnej oraz danych osób do zaciągania zobowiązań majątkowych. Po odebraniu decyzji (za pośrednictwem operatora pocztowego) zarząd ma obowiązek poinformować o wpisanych do ewidencji zmianach instytucje, które tego wymagają jak np. urząd skarbowy, urząd statystyczny, bank, w którym klub posiada konto lub organizacje sportowe, do których klub należy np. regionalne i polskie związki sportowe.

Informacje uzupełniające

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelniona kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty tj. dnia złożenia wniosku lub pełnomocnictwa. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 • do 30 dniod dnia wpływu poprawnie złożonego wniosku

 • do 60 dni sprawy szczególnie skomplikowane

W przypadku spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, obowiązują terminy określone w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Sprawę wpisu uznaje się również za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony występującej z wnioskiem o wpis, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku nie zostanie wydana decyzja o wpisie, albo decyzja o odmowie wpisu.

Do wpisu do ewidencji klubów sportowych stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Miejsce załatwienia

Wydział Sportu
Oddział Kultury Fizycznej
90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21
e-mail: wydzial.sportu@uml.lodz.pl
Składanie wniosków: III piętro, pok. nr 3 (sekretariat)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Konsultacja wniosków papierowych wraz z załącznikami: po uprzednim umówieniu wizyty:

Telefonicznie: +48 (42) 638 55 84, +48 (42) 638 48 36

Pocztą elektroniczną: wydzial.sportu@uml.lodz.pl, w.mruk@uml.lodz.pl

Za pomocą strony do umawiania wizyt:https://wizyty.uml.lodz.pl/

Opłaty

Opłata skarbowa

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Od decyzji potwierdzającej wpis zmiany danych klubu do ewidencji 10 zł
Od pełnomocnictwa 17 zł

Wpłaty opłaty skarbowej dokonuje się na konto:

Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Wydziału Finansowego UMŁ, ul. Sienkiewicza 5 w Łodzi

Wpłaty można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym lub dowolnym banku oraz we wpłatomatach, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5 i ul. Piotrkowskiej 110.

W przypadku, kiedy w imieniu wnioskodawcy działa pełnomocnik należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis zmiany danych klubu do ewidencji lub pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej są kluby sportowe lub inne osoby prawne posiadające status organizacji pożytku publicznego.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • Listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Sportu
   ul. ks. Skorupki 21
   90-532 Łódź
 • Osobiście:
  • ul. ks. Skorupki 21
   pok. Nr 3 (sekretariat wydziału)
   III piętro

Termin składania dokumentów

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych - wnioski w sprawie wpisu zmiany danych klubu do ewidencji Prezydenta Miasta Łodzi należy składać w terminie 14 dni od dnia, w którym klub dokonał zmiany danych.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek w sprawie wpisu zmiany danych do ewidencji klubów wg obowiązującego wzoru, wraz z odpowiednimi załącznikami jak poniżej, w zależności od dokonywanej zmiany

druk do pobrania


1. Zmiana składu osobowego i funkcyjnego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu - wymagane załączniki w zależności od trybu dokonanej zmiany.
a/ w przypadku wyboru przez Walne Zebranie Członków (oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność przez przedstawiciela klubu), jak niżej:

 

 • Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Klubu, na którym dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję władz wraz z podjętymi uchwałami oraz listą obecności

druk do pobrania


 • Protokół Komisji Uchwał i Wniosków

druk do pobrania


 • Protokół Komisji Mandatowej

druk do pobrania


 • Protokół Komisji Wyborczej (w przypadku wyborów w trybie jawnym)
druk do pobrania
 • Protokół Komisji Skrutacyjnej (w przypadku wyborów w trybie tajnym)

druk do pobrania


b/ w przypadku uzupełnienia składu organów w trakcie kadencji władz w trybie przewidzianym przez statut, np. przez dokooptowanie nowych członków w miejsce członków, którzy zrezygnowali z pracy w organach, wymagany jest protokół z zebrania Zarządu / Komisji Rewizyjnej zawierający uchwały o dokonaniu stosownych zmian w składzie tych organów wraz z listą obecności (oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność przez przedstawiciela klubu), jak niżej:

 • Ramowy protokół z zebrania Zarządu

druk do pobrania


 • Ramowy protokół z zebrania Komisji Rewizyjnej

druk do pobrania


 • Ankieta z danymi klubu wg obowiązującego wzoru podpisana przez przedstawiciela klubu, która jest wymagana przy każdej zmianie organów klubu zarówno w trybie kooptacji jak i wyborów na walnym zebraniu członków klubu

druk do pobrania


 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (wydruk z przelewu lub oryginał innego pokwitowania)

2. Zmiana adresu siedziby klubu – wymagane załączniki (oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność przez przedstawiciela klubu)

 • Decyzja zarządu o zmianie adresu siedziby (uchwała lub protokół z zebrania zarządu zawierający w swojej treści uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby klubu wraz z listą obecności)

druk do pobrania


 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (wydruk z przelewu lub oryginał innego pokwitowania)

3. Zmiana statutu, nazwy klubu – wymagane załączniki (oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność przez przedstawiciela klubu), jak niżej:

 • Protokół z Walnego Zebrania Członków Klubu zawierający:

druk do pobrania


 • Podjętą uchwałę dot. zmiany nazwy klubu na nową, podpisaną przez komisję uchwał i wniosków lub przewodniczącego i protokolanta walnego zebrania

druk do pobrania


lub

 • Podjętą uchwałę dot. zmian w statucie  i jednolitego tekstu statutu lub nowego statutu podpisaną przez komisję uchwał i wniosków lub przewodniczącego i protokolanta walnego zebrania
 • Ramowa uchwała dot. nowego statutu

druk do pobrania


 • Ramowa uchwała dot. zmian w statucie i jednolitego tekstu statutu

druk do pobrania


 • Listę obecności na walnym zebraniu z podpisami członków uczestniczących w zebraniu
 • Dwa egzemplarze jednolitego tekstu statutu zawierającego uchwalone zmiany lub uchwalonego nowego statutu, podpisane przez uprawnionych przedstawicieli klubu
 • Ramowy statut uczniowskiego klubu sportowego

druk do pobrania


 • Ramowy statut klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

druk do pobrania


 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (wydruk z przelewu lub oryginał innego pokwitowania)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

 • rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych

 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi , na adres: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Sportu, ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Sportu
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt