Wyniki wyszukiwania

ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych w dziedzinie sportu

Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu obsługuje konkursy ogłaszane przez Prezydenta Miasta na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: wspierania szkolenia sportowego, organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych, organizacji zajęć sportowych z udziałem osób z… więcej...

ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

Likwidacja i wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej z ewidencji Prezydenta Miasta Łodzi

Wykreślenie z ewidencji Prezydenta Miasta Łodzi klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej lub uczniowskiego klubu sportowego jest możliwe dopiero po zakończeniu procesu jego likwidacji. Likwidacja klubu polega na… więcej...

SPORT

Nagrody sportowe Prezydenta Miasta Łodzi

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. O nagrody sportowe mogą ubiegać się zawodnicy , którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerzy, których zawodnicy… więcej...

ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

Przyjmowanie wniosków w sprawie podjęcia działań nadzorczych dotyczących działalności klubów i związków sportowych z siedzibą w Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi (jako starosta miasta na prawach powiatu) sprawuje nadzór nad działalnością klubów i związków sportowych mających siedzibę na terenie Łodzi. Zadanie to realizuje Wydział Sportu. Nadzór nad działalnością klubów i związków sportowych sprawowany jest wyłącznie w zakresie… więcej...

STYPENDIA I POMOC MATERIALNA

Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Łodzi

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. O stypendia sportowe mogą ubiegać się zawodnicy, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Zawodnik… więcej...

ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji klubów sportowych Prezydenta Miasta Łodzi @

Zaświadczenie jest wydawane na wniosek osoby fizycznej lub prawnej np. klub sportowy, działającej przez swoich przedstawicieli, zgodnie z reprezentacją w oparciu o jej statut lub powołanego pełnomocnika, jeżeli: urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;… więcej...

ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

Założenie uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej i rejestracja w ewidencji Prezydenta Miasta Łodzi

Klub sportowy podlegający wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu, zakładany jest w formie prawnej jako stowarzyszenie, które uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do ewidencji. . Kluby sportowe z siedzibą w Łodzi podlegają wpisowi do ewidencji… więcej...

ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

Zmiana danych uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej i wpis do ewidencji Prezydenta Miasta Łodzi

Uczniowskie kluby sportowe i kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej zarejestrowane w ewidencji Prezydenta Miasta Łodzi mogą dokonywać zmiany swoich danych dotyczących: adresu siedziby klubu; imion, nazwisk i funkcji członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu; danych osób… więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt