Nagrody sportowe Prezydenta Miasta Łodzi

OPIS SPRAWY

Procedura dotyczy zawodników i trenerów, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, osiągnięte w klubie sportowym lub organizacji sportowej z siedzibą w Łodzi, a w przypadku zawodnika niezrzeszonego w okresie zamieszkiwania w Łodzi. Nagrody przyznawane są na wniosek złożony przez zainteresowaną stronę. Po rozpatrzeniu wniosków Prezydent Miasta Łodzi wydaje decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania nagród. Płatnikiem przyznanych nagród jest miasto Łódź.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

w Urzędzie (konsultacja z pracownikiem wymaga umówienia wizyty) lub pocztą

KROK 2

Odbierz decyzję

w Urzędzie lub pocztą

KROK 3

Dostarcz oświadczenie

do celów podatkowych - w Urzędzie lub pocztą

KROK 4

Odbierz nagrodę

na osobistym rachunku bankowym

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa wymaga złożenia dokumentów w wersji papierowej
 • możliwość wysłania dokumentów pocztą
 • złożenie wniosku w formie papierowej bez konsultacji z pracownikiem merytorycznym bezpośrednio w Urzędzie nie wymaga umówienia wizyty
 • spotkanie z pracownikiem merytorycznym w celu skonsultowania wniosku i jego załączników wymaga umówienia się na wizytę

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. O nagrody sportowe mogą ubiegać się zawodnicy , którzyosiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerzy, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 2. W tym celu uprawnione do złożenia wniosku o przyznanie nagrody organizacje w szczególności: kluby sportowe, związki sportowe, Polski Związek Sportu Niesłyszących, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski lub pełnoletni zawodnik albo rodzic/opiekun prawny w imieniu niepełnoletniego zawodnika:

  • pobierają regulamin przyznawanianagród oraz wnioski;

  • mogą skonsultować z pracownikiem Wydziału Sportu wypełnione wnioski przed złożeniem ich w Wydziale;

  • składają do Wydziału Sportu wypełnione i podpisane wnioski w terminie wymienionym w ogłoszeniu.

 3. Następnie Wydział Sportu:

  • rozpatruje wnioski i przekazuje protokół o przyznanych nagrodach do akceptacji Prezydentowi Miasta Łodzi, a następnie wydaje z upoważnienia Prezydenta Łodzi decyzje o przyznaniu nagród albo odmowie przyznania;

  • przekazuje przyznane nagrody na indywidualne konta bankowe zawodników lub trenerów.

 4. Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1)

  • wnioskodawców ubiegających się o nagrody sportowe Prezydenta Miasta Łodzi dotyczą klauzule informacyjne:

   • Informacja dotycząca ochrony danych osobowych - zgodnie z art. 14 ww. rozporządzenia- dla zawodnika w przypadku składania przez klub, związek sportowy lub osobę fizyczną wniosku w sprawie przyznania nagrody Prezydenta Miasta Łodzi za wysokie wyniki sportowe - zamieszczona w sekcji Dokumenty,

   • Informacja dotycząca ochrony danych osobowych – zgodnie z art. 14 ww. rozporządzenia - dotycząca przetwarzania danych trenera w przypadku składania przez klub, związek sportowy lub osobę fizyczną wniosku w sprawie przyznania nagrody Prezydenta Miasta Łodzi za wysokie wyniki sportowe – zamieszczona w sekcji Dokumenty
   • Informacja dotycząca ochrony danych osobowych – zgodnie z art. 13 ww. rozporządzenia – dla osoby fizycznej składającej wniosek w sprawie przyznania nagrody Prezydenta Miasta Łodzi za wysokie wyniki sportowe - zamieszczona w sekcji Dokumenty.

Informacje uzupełniające
 • Nagrody sportowe są przyznawane są w I kwartale roku kalendarzowego, w oparciu o wyniki uzyskane od 1 stycznia do 31 grudnia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.uml.lodz.pl

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

I kwartał roku kalendarzowego

Miejsce załatwienia

Wydział Sportu
Oddział Kultury Fizycznej
90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21
pok. nr 9
składanie wniosków: III piętro, pok. nr 3 (sekretariat)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-48-36, +48 (42) 638 48-75

Pocztą elektroniczną: wydzial.sportu@uml.lodz.pl, m.stefaniak@uml.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Sportu
   ul. ks. Skorupki 21
   90-532 Łódź
 • osobiście:
  • ul. ks. Skorupki 21
   III piętro, pok. Nr 3 (sekretariat wydziału)

Termin składania dokumentów

Wnioski o nagrody sportowe należy składać w terminie, co najmniej do 14 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi informacji o przyjmowaniu wniosków

Wymagane dokumenty

Do złożenia:
 • Wniosek o nagrodę dla trenera

druk do pobrania


 • Wniosek o nagrodę dla zawodników (zespołowa)

druk do pobrania


 • Wniosek o nagrodę dla zawodników (indywidualna)

druk do pobrania


Pozostałe dokumenty

 • Regulamin nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXIII/1083/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zmienionej uchwałą Nr LXXVI/2275/23 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 maja 2023 r.

regulamin maj 2023

regulamin do pobrania


regulamin 2020

regulamin do pobrania


 • Regulamin przyznawania nagród dla trenerów stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXIII/1084/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów, zmienionej uchwałą Nr LXXVI/2276/23 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 maja 2023 r..

regulamin maj 2023

regulamin do pobrania


regulamin 2020

regulamin do pobrania


 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – dla trenera w przypadku składania przez klub, związek sportowy lub osobę fizyczną wniosku w sprawie przyznania nagrody Prezydenta Miasta Łodzi za wysokie wyniki sportowe

klauzula informacyjna do pobrania


 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – dla zawodnika w przypadku składania przez klub, związek sportowy lub osobę fizyczną wniosku w sprawie przyznania nagrody Prezydenta Miasta Łodzi za wysokie wyniki sportowe

klauzula informacyjna do pobrania


 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – dla osoby fizycznej składającej wniosek w sprawie przyznania nagrody Prezydenta Miasta Łodzi za wysokie wyniki sportowe

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zasady naboru wniosków regulują uchwały:

 • Nr XXXIII/1083/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,zmieniona uchwałą Nr LXXVI/2275/23 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 maja 2023 r.

 • Nr XXXIII/1084/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów, zmieniona uchwałą Nr LXXVI/2276/23 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 maja 2023 r.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi na adres: Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Sportu
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt