Stypendia artystyczne Miasta Łodzi @

OPIS SPRAWY

Stypendia artystyczne Miasta Łodzi są przyznawane osobom realizującym przedsięwzięcia z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.
Projekt stypendialny musi być kierowany do mieszkańców Łodzi. Wysokość indywidualnego stypendium wynosi 15 000 zł. Celem stypendiów jest wspieranie rozwoju umiejętności artystycznych oraz upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. Wypełnij poprawnie wniosek o przyznanie stypendium Miasta Łodzi za pomocą Generatora Wniosków witkac.pl, pobierz go, podpisz podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym i załącz w Generatorze Wniosków.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie za pomocą Generatora Wniosków witkac.pl

KROK 2

Sprawdź wyniki

w BIP UMŁ, na uml.lodz.pl oraz tablicy ogłoszeń w Wydziale Kultury

KROK 3

Złóż oświadczenie

do celów podatkowych

KROK 4

Podpisz umowę stypendialną

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa nie wymaga opłat
 • wymagane złożenie dokumentów przez Generator Wniosków witkac.pl
 • oprócz wniosku nie trzeba składać innych dokumentów

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Stypendia artystyczne mogą być przyznawane osobom zajmującym się i realizującym przedsięwzięcie z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. Stypendia przyznawane są w takich dziedzinach jak:

 1. sztuki wizualne;
 2. film;
 3. teatr;
 4. muzyka;
 5. taniec;
 6. literatura;
 7. upowszechnianie kultury;
 8. opieka nad zabytkami.

W przypadku projektu stypendialnego łączącego przynajmniej dwie dziedziny, osoba realizująca projekt powinna wskazać we wniosku dziedzinę o charakterze wiodącym. Projekt stypendialny musi być kierowany do mieszkańców Łodzi.

Wnioski są rozpatrywane przez Komisję Stypendialną w sposób określony w zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ogłoszenia konkursu o przyznanie stypendiów artystycznych Miasta Łodzi oraz powołania Komisji Stypendialnej.

Zamieszczenie informacji o przyznanych przez Prezydenta Miasta Łodzi stypendiach nastąpi niezwłoczniew Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi(wejście przez ogłoszenia i zawiadomienia, a następnie ogłoszenia Urzędu Miasta Łodzi) i na tablicy ogłoszeń w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi.

Informacje uzupełniające

Stypendium nie może być przyznane na:

 1. realizację wszelkiego rodzaju prac dyplomowych;
 2. zakup środków trwałych;
 3. dofinansowanie nauki lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych kandydata.

Po złożeniu wniosku o przyznanie w 2024 roku stypendiów artystycznych Miasta Łodzi należy wniosek pobrać, podpisać podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym i dodać do załączników w Generatorze Wniosków, w polu „Podpisany wniosek”. Liczy się data załączenia podpisanego wniosku w Generatorze Wniosków (do 29 grudnia 2023 r. do godz. 15:00). Brak załącznika w postaci poprawnie podpisanego wniosku powoduje odrzucenie wniosku z przyczyn formalnych.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Stypendium przyznawane jest na dany rok kalendarzowy. Projekt może się rozpocząć najwcześniej 1stycznia imusi się zakończyć najpóźniej 31grudnia danego roku.

Miejsce załatwienia

Wydział KulturyUrzędu Miasta Łodzi
Zespół ds. Mecenatu Kultury
90-101 Łódź, ul. St. Moniuszki 3

Tel. + 48 (42) 638-40-20; 638-53-64;+ 48 (42) 638-43-73

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • elektronicznie:
  • Generator Wniosków witkac.pl

Termin składania dokumentów

Wnioski o przyznanie w 2024 roku stypendiów artystycznych Miasta Łodzi należy składać do 29 grudnia 2023 r. do godz. 15:00.

Nie będą rozpatrywane wnioski, które zostaną złożone po wskazanym terminie.

Wymagane dokumenty

 • Formularz wniosku o przyznanie w 2024 roku stypendiów artystycznych Miasta Łodzi

formularz elektroniczny (Generator Wniosków witkac.pl)


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Nr L/1532/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przyznawania stypendiów artystycznych Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5744)
 • zarządzenie Nr 2655/2023Prezydenta Miasta Łodzi z dnia6 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o przyznanie w 2024 roku stypendiów artystycznych Miasta Łodzi oraz powołania Komisji Stypendialne

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Kultury
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt