Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości @

OPIS SPRAWY

Wniosek o zwrot może złożyć były właściciel albo jego spadkobierca. W przypadku złożenia wniosku przez spadkobiercę wymagane jest przedłożenie postanowienia sądu lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

W toku postępowania badana jest legitymacja wnioskodawcy do wystąpienia z wnioskiem o zwrot, dochowanie terminu na złożenie wniosku i przesłanki zbędności nieruchomości na cel wywłaszczenia.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

KROK 2

Czekaj

na decyzję lub pisemną informację o statusie sprawy

KROK 3

Odbierz decyzję

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w Urzędzie nie wymaga umówienia się
 • decyzja może mieć formę elektroniczną
 • sprawa nie wymaga opłat
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Procedura na wniosek. O zwrot nieruchomości może wystąpić były właściciel lub jego spadkobierca legitymujący się prawomocnym postanowieniem sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia. Termin do złożenia wniosku to 3 miesiące od chwili zawiadomienia o możliwości ubiegania się o zwrot lub 3 miesiące od upływu trzymiesięcznego terminu obwieszczenia o możliwości zwrotu. W przypadku braku wcześniejszego zawiadomienia lub obwieszczenia wniosek można składać w ciągu całego roku. Uprawnienie do zwrotu wygasa, jeżeli od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, upłynęło 20 lat, a w tym terminie uprawniony nie złożył wniosku.
 2. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem przy ul. Piotrkowskiej 104. Prezydent Miasta Łodzi wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podlega wyłączeniu od rozpatrzenia sprawy gdy stroną postępowania jest Miasto Łódź.
 3. Po wszczęciu postępowania gromadzona jest archiwalna dokumentacja wywłaszczeniowa oraz materiał dowodowy pozwalający na rozstrzygnięcie złożonego wniosku.
 4. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości rodzi obowiązek zwrotu odszkodowania wypłaconego przy wywłaszczeniu po jego waloryzacji lub przyznanej nieruchomości zamiennej.
 5. Forma dokumentu, który kończy procedurę - decyzja, od której wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Wojewody Łódzkiego.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Dwa miesiące od daty wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Wywłaszczeń i Zwrotów Nieruchomości
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-45-85

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Piotrkowska 104 – Kancelaria Główna
  • ul. Piotrkowska 110 – wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami)
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Termin do złożenia wniosku to 3 miesiące od chwili zawiadomienia o możliwości ubiegania się o zwrot lub 3 miesiące od upływu trzymiesięcznego terminu obwieszczenia o możliwości zwrotu. W przypadku braku wcześniejszego zawiadomienia lub obwieszczenia wniosek można składać w ciągu całego roku. Uprawnienie do zwrotu wygasa, jeżeli od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, upłynęło 20 lat, a w tym terminie uprawniony nie złożył wniosku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zwrot zawierający określenie: podstawy prawnej, nieruchomości (adres, nr działki, powierzchnia działki, nr obrębu, nr księgi wieczystej), ewentualnie dane decyzji wywłaszczeniowej.

formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Pełnomocnictwo - w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez pełnomocnika
 • Postanowienie sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku wystąpienia przez spadkobiercę byłego właściciela.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt