Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Ustalanie odszkodowań za działki zajęte pod drogi w związku z wydaniem decyzji o realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych @

OPIS SPRAWY

Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej tj. Prezydent Miasta Łodzi - w przypadku dróg gminnych i powiatowych. Odszkodowanie za nieruchomości przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18.

W SKRÓCIE

KROK 1

Czekaj informację

procedura wszczynana jest z urzędu

KROK 2

Złóż dokumenty

jeśli zostaniesz wezwany do uzupełnienia dokumentacji

KROK 3

Odbierz decyzję

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • procedura wszczynana jest z urzędu
 • możliwość uzupełnienia dokumentacji online
 • możliwość uzupełnienia dokumentacji pocztą
 • wizyta w Urzędzie nie wymaga umówienia się
 • decyzja może mieć formę elektroniczną
 • sprawa nie wymaga opłat
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Procedura z urzędu. Odszkodowanie ustalane na rzecz byłego właściciela lub jego spadkobiercy.
 2. Adresat - korespondencję należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem przy ul. Piotrkowskiej 104. Prezydent Miasta Łodzi wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podlega wyłączeniu od rozpatrzenia sprawy gdy stroną postępowania jest Miasto Łódź.
 3. Po wszczęciu postępowania gromadzony jest materiał dowodowy pozwalający na rozstrzygnięcie złożonego wniosku. Może być konieczne zawieszenie postępowania z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia przez Wojewodę Łódzkiego w sprawie przejęcia własności nieruchomości na podstawie innego tytułu prawnego.
 4. Forma dokumentu, który kończy procedurę - decyzja, od której wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Wojewody Łódzkiego.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Dwa miesiące od daty wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Wywłaszczeń i Zwrotów Nieruchomości
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-45-85

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Piotrkowska 104 – Kancelaria Główna
  • ul. Piotrkowska 110 – wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami)
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Ewentualny termin składania dokumentów na wezwanie Urzędu zostanie określony w bieżącej korespondencji.

Wymagane dokumenty

 • Prawomocne postanowienie sądu lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia – w przypadku gdy stroną jest spadkobierca byłego właściciela

   

formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Pełnomocnictwo - w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez pełnomocnika

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt