Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Ustalanie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi, które stały się własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 1999 r. @

OPIS SPRAWY

Z wnioskiem o odszkodowanie może wystąpić osoba będąca właścicielem nieruchomości zajętej pod drogę publiczną w dniu 31 grudnia 1998 r. Wniosek składa się do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej. Odszkodowanie, o którym mowa będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

KROK 2

Czekaj

na decyzję lub pisemną informację o statusie sprawy

KROK 3

Odbierz decyzję

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w Urzędzie nie wymaga umówienia się
 • decyzja może mieć formę elektroniczną
 • sprawa nie wymaga opłat
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Procedura na wniosek. O odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość może wystąpić były właściciel.
 2. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem przy ul. Piotrkowskiej 104.
  Prezydent Miasta Łodzi wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podlega wyłączeniu od rozpatrzenia sprawy gdy nieruchomość została przejęta pod drogę gminną.
 3. Po wszczęciu postępowania gromadzony jest materiał dowodowy pozwalający na rozstrzygnięcie złożonego wniosku. Może być konieczne zawieszenie postępowania z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia przez Wojewodę Łódzkiego w sprawie przejęcia własności nieruchomości objętej wnioskiem odszkodowawczym.
 4. Forma dokumentu, który kończy procedurę - decyzja, od której wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Wojewody Łódzkiego.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Dwa miesiące od daty wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Wywłaszczeń i Zwrotów Nieruchomości
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-45-85

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Piotrkowska 104 – Kancelaria Główna
  • ul. Piotrkowska 110 – wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami)
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Ustawowy termin składania wniosków upłynął 31 grudnia 2005 r. Ewentualny termin składania innych dokumentów na wezwanie Urzędu zostanie określony w bieżącej korespondencji.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o odszkodowanie zawierający wskazanie podstawy prawnej oraz oznaczenie nieruchomości (adres, nr działki, powierzchnia działki, nr obrębu, nr księgi wieczystej)

formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Pełnomocnictwo - w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez pełnomocnika

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. 133 poz. 872 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt