Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Ulgi w spłacie należności Miasta Łodzi o charakterze cywilnoprawnym stanowiących dochód Wydziału Dysponowania Mieniem UMŁ

OPIS SPRAWY

Procedura dotyczy udzielania ulg w spłacie należności Miasta Łodzi o charakterze cywilnoprawnym stanowiących dochód Wydziału Dysponowania Mieniem UMŁ. Z ulgi w postaci odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności może skorzystać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o ile spełni przesłanki przewidziane w Uchwale Nr XLVII/1449/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2021 roku. Jeżeli o ulgę ubiega się przedsiębiorca wniosek będzie dodatkowo analizowany z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek o ulgę wraz z dokumentami

pocztą, osobiście w kancelarii, ePUAP podpisane elektroniczne

KROK 2

Czekaj na rozpatrzenie wniosku

KROK 3

Możliwe wezwanie do uzupełniania wniosku

odpowiedź zostanie wysłana pocztą lub na wskazaną skrytkę e-PUAP

KROK 4

Podpisanie umowy osobiście w Urzędzie

tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku

PRZYDATNE INFORMACJE

 • Wniosek i dokumenty można składać w wersji papierowej i elektronicznej
 • Wniosek i dokumenty można składać osobiście w kancelarii, listem za pośrednictwem poczty lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
 • Sprawę można załatwić przez pełnomocnika, wówczas trzeba załączyć pełnomocnictwo
 • Sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, umowa zawierana pomiędzy Dłużnikiem, a Wierzycielem musi zostać podpisana w Urzędzie

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Wydział Dysponowania Mieniem rozpatruje wnioski o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny stanowiących dochód Wydziału Dysponowania Mieniem, w tym m.in. z tytułu:
  • dzierżaw,
  • bezumownego korzystania z gruntów Gminy,
  • użytkowania wieczystego gruntów Gminy,
  • z tytułu nabycia spadku przez Gminę.
 2. Dłużnik (wnioskodawca lub jego pełnomocnik) kieruje do Wydziału Dysponowania Mieniem indywidualny wniosek o udzielenie ulgi wraz z uzasadnieniem oraz z niezbędnymi do jego rozpatrzenia dokumentami potwierdzającymi trudną sytuacje dłużnika.Wniosek i dokumenty można złożyć osobiście w kancelarii Urzędu, listem za pośrednictwem poczty lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (wówczas wymagane jest złożenie podpisu elektronicznego).
 3. Udzielenie ulgi jest możliwe wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.
 4. Po przeanalizowaniu sprawy oraz dokumentów załączonych do wniosku zgodnie z zapisami uchwały Nr XLVII/1449/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2021 r. dłużnik zostaje poinformowany o możliwości lub braku możliwości zawarcia stosownej umowy w sprawie udzielenia ulgi.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki, po uzyskaniu od dłużnika kompletu wymaganych dokumentów i otrzymaniu informacji z merytorycznych wydziałów.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Ekonomiczno–Windykacyjny
Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok.: 462, 463

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy. Wizyta jest umawiana z wnioskodawcą w przypadku zawierania umowy. Urzędnik kontaktuje się telefonicznie z wnioskodawcą na podany we wniosku nr telefonu i umawia wizytę. Ewentualnie umówienie wizyty w tym przypadku następuje za pośrednictwem e-maila, o ile wnioskodawca podał go we wniosku lub listownie za pośrednictwem poczty.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Dysponowania Mieniem
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
 • osobiście w punktach kancelaryjnych zlokalizowanych przy:
  • ul. Piotrkowskiej 104,
  • ul. Piotrkowskiej 110,
  • ul. Politechniki 32,
  • ul. Piłsudskiego 100,
  • ul. Krzemienieckiej 2B,
  • ul. Zachodniej 47
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem lub na wezwanie organu.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty należności wraz z dokumentami potwierdzającymi trudną sytuację dłużnika

I. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy złożyć następujące dokumenty:

 • kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • kopie zaświadczeń o nadaniu numeru REGON i numeru NIP
 • kopie zaświadczeń o wysokości pomocy de minimis otrzymanej w roku bieżącym i w poprzednich dwóch latach lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o niekorzystaniu w tym okresie z pomocy de minimis
 • kopie rozliczeń podatkowych za 3 ostatnie lata podatkowe z poświadczeniem przyjęcia/wysłania do Urzędu Skarbowego
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

druk do pobrania


 • wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym wraz ze stosownymi zaświadczeniami

druk do pobrania


II. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym wraz ze stosownymi zaświadczeniami:

druk do pobrania


 • kopie rozliczeń podatkowych za 2 ostatnie lata podatkowe z poświadczeniem przyjęcia/wysłania do Urzędu Skarbowego
 • kopię decyzji organu rentowego o przyznaniu dłużnikowi świadczenia
 • kopię zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej
 • kopię zaświadczenia o korzystaniu z pomocy świadczonej przez MOPS
 • inne dokumenty, które potwierdzałyby, że dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej

III. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej należy dostarczyć:

 • kopię wypisu z KRS
 • kopię statutu/umowy
 • kopię zaświadczenia o nadaniu nr REGON
 • kopie zaświadczeń o wysokości pomocy de minimis otrzymanej w roku bieżącym i w poprzednich dwóch latach lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o niekorzystaniu w tym okresie z pomocy de minimis
 • kopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości
 • informację na temat wyniku finansowego uzyskanego w okresie bieżącego roku – do dnia złożenia wniosku (np. wstępna wersja bilansu, rachunków zysków i strat)
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

druk do pobrania


Pozostałe dokumenty:

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Nr XLVII/1449/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2021 r.Publikator: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 4232 z dnia 14września 2021 r.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt