Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej własnością gminy Miasto Łódź

OPIS SPRAWY

Przesłanki i zasady przekształcenia określa ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.Wniosek o przekształcenie mogą złożyć osoby fizyczne będące w dniu 13.10.2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe lub pod zabudowę garażami oraz nieruchomości rolnych. W decyzji ustalana jest opłata z tytułu przekształcenia. Wysokość opłaty jest ustalana na podstawie wyceny nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

wskaż nieruchomość

KROK 2

Czekaj na pismo

o dalszych czynnościach organu

KROK 3

Czekaj na decyzję w sprawie

zawierającą treść rozstrzygnięcia

KROK 4

Zapłać opłatę za przekształcenie

jeżeli wniosek został uwzględniony

KROK 5

Udaj się do sądu

w celu dokonania wpisu w księdze wieczystej

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wniosek należy złożyć w formie papierowej
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • do wniosku należy dołączyć opłatę skarbową
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • decyzja wydawana w formie papierowej

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Uprawnieni do przekształcenia:

  • osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych,

  • osoby fizyczne będące następcami prawnymi ww. osób,

  • osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego oraz ich następcy prawni,

  • spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcy prawni.

   Nie dotyczy nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców, nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste państwowym i samorządowym osobom prawnym, a także spółkom handlowym, w odniesieniu, do których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych nieruchomości, wobec których toczy się postępowanie administracyjne mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego.

 2. rozłożenie opłaty za przekształcenie na raty - jest możliwe do 20 rat rocznych, jeśli wnioskodawca nie korzysta z bonifikaty, nie uiszczona część opłaty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli Narodowego Banku Polskiego.W odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej raty oprocentowane wg. stopy referencyjnej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych,

 3. przekształcenie nieodpłatne – przysługuje osobom fizycznym, które uzyskały prawo użytkowania wieczystego w zamian za wywłaszczenie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa, przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz ich spadkobierców,

 4. forma dokumentu, który kończy procedurę - decyzja, od której wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Informacje uzupełniające

Procedura dotyczy gruntów stanowiących własność Miasta Łodzi.

Wizyta w sądzie w celu dokonania wpisu w księdze wieczystej odbywa się po wcześniejszym uzyskaniu w Urzędzie pieczątki ostateczności na decyzji.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

2 miesiące - z powodu uzasadnionych przyczyn, może być wskazany nowy termin zakończenia procedury. Z tego samego powodu postępowanie może zostać zawieszone.

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Oddział Obsługi Praw do Nieruchomości
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Telefony do pracowników Oddziału Obsługi Praw do Nieruchomości:
+48 (42) 638-53-58, +48 (42) 638-42-02, +48 (42) 638-42-72, +48 (42) 638-53-29.

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
opłata skarbowa 10 zł (w przypadku reprezentowania strony przez pełnomocnika dodatkowo wymagane jest wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od pełnomocnictwa)
opłata za przekształcenie Stanowi różnicę wartości prawa własności i wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu, które w operacie szacunkowym określa rzeczoznawca majątkowy
 • nr konta bankowego do opłaty skarbowej:

  50 1240 1037 1111 0011 0925 0073 - Pekao S.A.

 • nr konta bankowego do innych opłat:

  17 1240 1037 1111 0011 0924 3004 - Pekao S.A.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Piotrkowska 110, Łódzkie Centrum Kontaktów z Mieszkańcami,
 • listownie:
  • na adres: Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości, ul. Piotrkowska 104,
   90-004 Łódź
 • pocztą elektroniczną: znn@uml.lodz.pl

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać do 31 grudnia 2025 r.

Wymagane dokumenty

 • wniosek

druk do pobrania


 • opłata skarbowa

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • uchwała Nr XXX/535/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2012r. (z. późn. zm.)

 • wyrok Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt K 29/13 z dnia 10 marca 2015 r.

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 86 (w przypadku gruntów należących do Miasta Łódź).

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt